• Čitanie mien obetí holokaustu
     • Čitanie mien obetí holokaustu

     • V piatok 9.9.2022 sme si v renesačno-barokovom kaštieli v Žiari nad Hronom pripomenuli obete holokaustu a rasového násilia na spomienkovej tryzne „Nezabudnutí susedia“. Konala v deň 81. výročia prijatia Židovského kódexu. Môžeme smelo konštatovať, že holokaust bol zlyhaním celej spoločnosti, aj zlyhaním kresťanstva, v ktorom našli nakoniec odvahu a morálnu silu iba  jednotlivci.

      Pietna spomienka sa uskutočnila v objekte kaštieľa, v ktorom mníšky počas prenasledovania ukrývali židovské deti. Napríklad aj syna, dcéru, synovca známeho bratislavského maliara Adolfa Frankla.

      Podujatia sa zúčastnili študenti nášho gymnázia a Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG.

      Čítanie mien obetí predniesli:

      • Mgr. Peter Antal – primátor mesta Žiar nad Hronom
      • MUDr. Marianna Hamannová
      • Mgr. Peter Mosný – kastelán kaštieľa
      • Ing, Dana Paálová – riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa
      • Mgr. Rastislav Bravčok – predseda KS Žiar
      • Ing. Emil Vozár - poslanec MZ Žiar nad Hronom
      • Mária Bravčoková

      Mená záchrancov ocenených cenou Spravodliví medzi  národmi mali česť čítať študenti nášho gymnázia. Hudobné vstupy zahral Stanislav Hriň.

      V exteriéri kaštieľa boli vystavené fotografie R. Uhroviča z interiéru bývalej synagógy mesta Svätý Kríž nad Hronom, postavenej v roku 1888. Jej výskumu sa venovali Mgr.  Zuzana Denková a Mgr. Zuzana Kohútová (autorky publikácie „Zostali iba spomienky“) spolu s členmi o.z. Castrum Susol.

      Objekt synagógy bol ako majetok Židovskej náboženskej obce arizovaný v roku 1943, arizátor stavbu opláštil so zamurovaním pôvodných okien, ale zachoval pôvodnú konštrukciu budovy.

      Deportáciami mesto stratilo všetkých židovských obyvateľov, synagóga prestala byť miestom uctievania. V súčasnosti objekt slúži ako DSS Doména v majetku BBSK.

      Na tryzne bola prezentovaná výstava fotografií z interiéru synagógy, pre mnohých neznámeho. Táto  bude poskytnutá žiarskym školám tak, aby sa žiaci mali možnosť zoznámiť so zaujímavou pamätihodnosťou mesta. Tešíme sa, že už koncom septembra ju budete môcť vidieť práve na Gymnáziu Milana Rúfusa.

      Projekt „Nezabudnutí susedia“ - čítanie mien obetí holokaustu mnoho rokov realizuje a o jeho rozšírenie po celom území Slovenska sa zaslúžil Jozef Klement s rodinou (http://galerianatehelnej.sk/nezabudnuti-susedia-o-projekte/). Spomienkové aktivity v našom meste organizujú s obrovským zaujatím pre tému manželia Bravčokovci. Je potešiteľné, že k tejto aktivite sa hlási mesto, jeho primátor, Mgr. Peter Antal, kastelán kaštieľa - Mgr. Peter Mosný, MsKC... Sme radi,  že malou čiastkou môže k dôstojnému priebehu prispieť aj naša škola.

       

      (Upravený text, autor -  M.Bravčoková, foto - Dušan Pethö)

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitanie mien obetí holokaustu.

    • Začiatok školského roka zahájený
     • Začiatok školského roka zahájený

     • Ešte kým sa stihli otvoriť brány gymnázia pre študentov, nadšenci z triedy KVINTA v čase končiacich sa prázdnin prišli opäť raz radi a s dobrou náladou vyčistiť školské akvárium a pripraviť tak prekvapenie nielen pre svojich spolužiakov, ale aj pre učiteľov. Vody sa nanosili viac než dosť 🙂, dokúpili sa aj nové dekorácie a rybičky a veríme, že akvárium sa bude všetkým páčiť 🙂.

      Ďakujeme aj nášmu bývalému študentovi Radimovi Novodomcovi za opätovnú pomoc, čas a trpezlivosť. Ako vždy bola super atmosféra. 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Začiatok školského roka zahájený.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2022 (pondelok) o 8.00 h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.

      Po slávnostnej časti pokračuje vyučovanie aktivitami v triedach. Rodičov a žiakov PRIMY pozývame na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční od 8.15 do 9.30 v Prednáškovej miestnosti.

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá pri vstupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie je možné predložiť elektronicky cez Edupage alebo odovzdať v papierovej forme triednemu učiteľovi. Žiaci 1. ročníka a PRIMY vyhlásenie prinesú v papierovej forme. Tlačivo si môžete stiahnuť alebo prevziať na vrátnici.

      Vzhľadom na zachovanie bezpečného prostredia odporúčame, aby sa žiaci pred nástupom otestovali domácim Ag testom. Kto si testy neprebral, na základe podpísaného Preberacieho protokolu (Preberaci_protokol.docx) si ich môže prevziať v dňoch 31.8.20222.9.2022 od 8.00 do 15.00 u Mgr. Kinkovej. Ag testy sú k dispozícií aj pre študentov 1. ročníka a PRIMY, protokol podpisuje zákonný zástupca.

      Rodičov a žiakov 1. ročníka prosíme, aby si priniesli občiansky preukaz za účelom vybavenia administratívnych úkonov. Škola zabezpečuje aj vydávanie preukazov ISIC, žiadosť si môžete podať na ekonomickom oddelení u pani Schwarzovej. Noví žiaci dostanú od triedneho učiteľa čip, ktorý budú používať na evidenciu dochádzky a zároveň na preberanie stravy.

      Stravovanie v školskej jedálni je možné už od 5.9.2022 (záujem o obed na prvý deň je potrebné nahlásiť najneskôr do 2.9.2022). Každý stravník vypĺňa prihlášku na stravovanie a objednáva obedy u vedúcej školskej jedálne.

      Triedy pre prvé stretnutie primánov (spolu s rodičmi), prvákov a štvrtákov:

      • I. A - prízemie
      • I. B - 1. poschodie
      • PRIMA - Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV. A  - Prírodovedná knižnica
      • IV. B - Učebňa fyziky (1. poschodie)
      • IV. C -  IV. C (2. poschodie)

      Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried bude dostupné na stránke školy najneskôr do 31.08.2022 pod kódom z prijímacieho konania a zoznam žiakov bude zverejnený aj na nástenke pri vstupe a dverách triedy.

      Podrobné informácie budeme ďalej dopĺňať na stránke školy.

       

      Želáme veľa úspechov!

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

     • Obchodná súťaž

     • Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejších zmlúv na prenájom nebytových priestorov za účelom využívania telocvične viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci, prevádzkovania nápojových a potravinových automatov, prevádzkovania školského bufetu a umiestnenia reklamných zariadení.

      Ponuky je možné predkladať do 30. augusta 2022.

      Viac informácií na https://gymziar.edupage.org/a/obchodna-sutaz.

    • Tanečný venček plný tanca a emócií
     • Tanečný venček plný tanca a emócií

     • Po dvoch náročných rokoch odriekania a obmedzovania kultúrnych a spoločenských udalostí mladosť naplno zakvitla. K úžasnej záverečnej slávnosti Tanečného venčeka cesta nebola jednoduchá. Celý školský rok s menšími i väčšími prestávkami sa študenti KVARTY, KVINTY, I.A a I.B stretávali v telocvični, aby sa tanec stal pre nich zábavou a lekciou zároveň. Boli to dni radosti, smiechu, postúpaných nôh, niekedy únavy. Pod vedením lektorky tanca Stelly Víťazkovej postupne prešli od rátania krokov rôznych spoločenských tancov k zisteniu, že tancom sa dá komunikovať, vytvárať nové priateľstvá.

      Byť dámami a džentlmenmi si vyskúšali naostro koncom mája, kedy pred zrakmi hrdých rodičov zaplnili tanečný parket estrádnej sály MsKC v Žiari nad Hronom spolu so žiakmi ZŠ a MŠ Štefana Moysesa. Za náročné chvíle strávené pri nácvikoch chlapci poďakovali svojim partnerkám ružou a dievčatá ozdobili saká chlapcov vlastnoručne vyšívanými vreckovkami. Že slová „valčík, jive, čača, waltz, blues, tango a pod.“ už nie sú pre našich gymnazistov neznáme, ukázali nielen s ostrieľanými partnermi, ale i v rodičovskom či učiteľskom tanci. Svoje tanečné majstrovstvo predviedli aj úspešné profesionálne tanečné páry z tanečného klubu TŠK STELLA, v ktorých sme spoznali súčasných žiakov i bývalých absolventov gymnázia. Po vytancovaní certifikátov hudbu spoločenských tancov striedalo disco, čo si mladí patrične užívali. Nechýbala ani súťaž, v ktorej vybrali hostia najlepších tanečníkov. Večer vyvrcholil „Venčekovým tancom“, v ktorom sa mladí svojmu partnerovi poďakovali náramkom alebo venčekom. Víťazi, ktorí vykrútili najviac partnerov, boli vyhlásení za kráľa a kráľovnú venčeka. S tanečným parketom sme sa rozlúčili až po polnoci. Bez ohľadu na pohlavie, či školu, všetci sa pochytali za ramená alebo okolo pása a ukázali, že im nie je cudzia ani slovenská pieseň.

      Tanečný venček sa konal po dlhej odmlke, no o to viac sme si ho všetci užívali. Pozvania žiakov sme mohli s radosťou prijať a zažiť úžasné podujatie, keďže po prvýkrát sa termín nekryl so stužkovou. Bol to pre nás večer vzájomných stretnutí na mnohých úrovniach (súčasní i bývalí žiaci a spolužiaci, učitelia, absolventi, rodičia), plný silných emócií. Triedni učitelia pripravili pre svojich tanečníkov ako poďakovane a spomienku na úžasný večer milú magnetku v tvare štvorlístka.

      V mene učiteľov by sme sa chceli poďakovať pani Stelle Víťazkovej za vedenie kurzov i organizáciu slávnostného večera, rodičom za pohostenie a našim deťom za skvelý zážitok, láskavosť a úprimné emócie. Bravúrne zvládnutú lekciu tanca môžu gymnazisti využiť na tradičnom školskom gymnaziálnom plese, na ktorý sa po dvojročnej prestávke už všetci veľmi tešíme.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tanečný venček plný tanca a emócií.

    • Tri dni v stovežatej Prahe
     • Tri dni v stovežatej Prahe

     • Študentov KVINTY, SEXTY a III.C tento rok zlákala Praha. Ústup cestovných obmedzení doprial na koniec školského roka študentom konečne nezabudnuteľnú cestu za hranice do „stovežatej“ hlavnej metropoly Českej republiky.

      Vyrazili sme v pondelok 27.6. v skorých ranných hodinách. Dlhú a namáhavú cestu väčšina z nás prespala, prípadne sme si ju krátili rozprávaním, počúvaním hudby a inými aktivitami. Po príchode do Prahy nasledovala prehliadka Múzea Filmu. Múzeum nám priblížilo fascinujúci svet filmu. Počas návštevy sme mali možnosť zistiť, ako film funguje a spoznať jeho históriu zábavnou a interaktívnou formou. Originálne exponáty prepájali dejiny so súčasnými technológiami. Neskôr večer sme prechádzali uličkami Prahy spoločne  s pani sprievodkyňou, ktorá nám ukázala zaujímavé miesta, na ktorých sa točili aj známe filmy. Mali sme možnosť vidieť Právnickú fakultu, Staromestské námestie, Václavské námestie, Lucernu, kostol sv. Cyrila a Metoda, Pražský Orloj a iné. Vo večerných hodinách nasledovalo individuálne voľno, kedy si každý mohol vychutnať večernú atmosféru Prahy podľa svojich predstáv.

      Prehliadka mesta pokračovala aj na druhý deň, kedy sme prechádzali cez Karlov most, navštívili sme Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, kostol sv. Jána Nepomuckého. Na vlastné oči sme mohli pozorovať výmenu stráží. Popoludní sme zavítali do Múzea voskových figurín. Po prehliadke múzea opäť nasledovalo individuálne voľno, ktoré sme strávili rôzne. Niektorí z nás sa rozhodli pre Petřinskú rozhľadňu, ktorá ponúka nádherný výhľad na celú Prahu. Iní navštívili Svet medúz alebo si vychutnávali čaro Prahy v záhradách v centre mesta.

      Posledný deň, keď sme aj zároveň cestovali domov, nás čakala plavba po Vltave. Z vyhliadkovej lode sme mohli obdivovať Prahu aj z iného pohľadu. Náš trojdňový koncoročný výlet bol nezabudnuteľný a veľmi sa nám páčil. Praha a jej atmosféra nás očarila natoľko, že pevne dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime.

       

      študenti KVINTY

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tri dni v stovežatej Prahe.

    • Adrenalínový záver školského roka
     • Adrenalínový záver školského roka

     • O tom, že mladí ľudia milujú adrenalín a radi skúšajú niečo nové, svedčí aj výber aktivít  II. B na konci školského roka. Najprv si vyskúšali jazdiť na motokárach na Sliači, potom  splavovali Hron od Rybárskej bašty v Žiari nad Hronom až po Revištské Podzámčie. Strávili spolu pekné chvíle, na ktoré budú určite dlho spomínať. A keďže sú to ľudia so srdcom na správnom mieste, venovali sa aj dobrovoľníckej činnosti pri čistení miestneho židovského cintorína, za čo im patrí veľké ďakujem.

      Mgr. Miroslava Debnárová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Adrenalínový záver školského roka.

    • Kurzy v Kvarte - absolvované
     • Kurzy v Kvarte - absolvované

     • Koniec školského roka sa pre Kvartu niesol v znamení kurzov. Ten prvý bol tanečný pod vedením pani Stely Víťazkovej a keďže minulý rok takýmto akciám neprial, kurz absolvovali aj žiaci Kvinty, I.A a I.B. Májová venčeková slávnosť v MSKC korunovala naše úsilie a rodičia spolu s profesormi boli skutočne dojatí, s akou noblesou sme sa snažili vystupovať.

      Júnový kurz našej triedy sa dá nazvať aj kurzom prežitia na chate v Ladzanoch. Nedali sme sa odradiť ani hororovými recenziami a vyzbrojení špekačkami, gitarou a dobrou náladou sme sa vydali na cestu. Prežili sme útoky mravcov a inej hávede, aj varenie špagiet v 14-litrovom hrnci, či nočný pochod za východom slnka, ale v príjemnom počasí, s bazénom, altánkom a hlavne skvelými spolužiakmi sme zažili jedinečné chvíle, na ktoré nezabudneme.

      Takto sme zavŕšili naše prvé 4 roky na gymnáziu a už s napätím a nadšením očakávame, čo prinesie vyšší stupeň nášho stredoškolského štúdia. S prianím pohodového leta,

      Vaša Kvarta

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kurzy v Kvarte - absolvované.

    • Príroda vo fotografii
     • Príroda vo fotografii

     • Príroda okolo nás má toho niekedy oveľa viac, než sme my ochotní vidieť či pochopiť.  Preto treba raz za čas poriadne otvoriť oči a srdce a pozrieť sa, čo sme dostali do vienka a kde žijeme. Nech si totiž myslíme, čo chceme, na Slovensku máme úchvatnú prírodu, ktorú by sme mali ochraňovať a spoznávať.

      Príroda je skvelá. Je to fenomén, ktorý nás všetkých určite nielen fascinuje, ale hlavne obohacuje. Malých aj veľkých. Radi ju nielen obdivujeme, ale aj spoznávame. A veľmi radi ju fotíme. Tu sú malé ukážky našej snahy o zachytenie jej krásy.

      Členovia fotografického krúžku

    • Školskému roku u nás "odbubnovalo"
     • Školskému roku u nás "odbubnovalo"

     • Triedy PRIMA a SEKUNDA v stredu poriadne otriasli múrmi našej školy. Dlho plánovaný projekt z hudobnej výchovy sa konečne podarilo zorganizovať za spolupráce triednych učiteliek Stajníkovej a Szvitekovej, pod vedením skúseného muzikoterapeuta, pána Mira Randuška z Drumble, Zvolen.

      Táto akcia podporuje teamového ducha, zušľachťuje schopnosť počúvať a precítiť počuté, správne reagovať na rôzne neverbálne podnety a zároveň je bezkonkurenčne najlepším spôsobom ventilácie vnútorného napätia a nevyjadrených pocitov.

      Ako sa táto akcia páčila našim najmladším si môžete pozrieť v našej galérii a vo videu 1 a videu 2.

      Mgr. Ivana Lapinová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školskému roku u nás "odbubnovalo".

    • FIRST Global Slovensko 2022
     • FIRST Global Slovensko 2022

     • Sme víťazmi FIRST Global Slovensko 2022

      Viac ako mesiac intenzívnej tímovej práce bol korunovaný úspechom. Náš tím v zložení Martin Hronský, Dávid Sebechlebský, Gregor Alvin Oswald, Marek Neusch, Vladimír Macko a Tamara Štangová (všetci z II.B), Dominik Olajec (III.B) a Patrik Dekýš (III.A) obsadil delené 1. miesto v súťaži FIRST Global Slovensko 2022 v konkurencii 9 škôl z celej krajiny a získal tak nomináciu na  účasť v medzinárodnom kole.

      Prvýkrát v histórii súťaže nebola účasť limitovaná typom robotickej stavebnice. Súťažilo sa v troch výzvach. V rámci hardvérovej výzvy sme vyvíjali robotickú ruku s čo najspoľahlivejšou konštrukciou. Využili sme súpravy lega zo súťaží FLL, niektoré súčiastky sme vytlačili na 3D tlačiarni. Plne funkčný model na diaľkové ovládanie zaujal porotu estetickým spracovaním a premysleným vedením káblov. Softvérová výzva zase preverila programátorské zručnosti. Náš tím  ako jediný navrhol autonómny kód, vďaka ktorému robotické autíčko samé hľadalo cestu v bludisku, zbieralo a prenášalo farebné žetóny. Ani tímovej výzvy sme sa nezľakli. Počas online stretnutia s rozhodcami sme hravo zvládli vytvorenie loga školy z našich rúk i odprezentovanie fungovania nášho tímu.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým profesorom, ktorí nás v príprave na súťaž podporili a umožnili nám stretávať sa čo najviac.

      Naša úloha sa ešte neskončila. S 1. miestom sme získali aj príležitosť vycestovať na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v Ženeve. Držte nám palce, aby čo najviac našich študentov získalo príležitosť v slovenskej reprezentácii zachraňovať svet vo výzve „Carbon Capture“.

      Tím GymZH

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album FIRST Global Slovensko 2022.

    • Chalúpkovo
     • Chalúpkovo

     • Dňa 22.6. sa trieda I.A zúčastnila školského výletu do Chalúpkova. V stredu sme po ubytovaní absolvovali príjemnú túru do malebnej obce Ludrová, kde sme navštívili múzeum papiera, pričom sme si vyskúšali aj výrobu. Nasledujúci deň sme strávili vo vodnom parku Bešeňová, do ktorého sme sa dopravili autobusom SAD Ružomberok. Večernú opekačku sme si spríjemnili hrou na gitare a spevom. V piatok sme mali v pláne cestou domov navštíviť Vlkolínec. Bohužiaľ, kvôli časovej tiesni sa nám to nepodarilo. Každopádne sme si výlet naplno užili a už sa tešíme na ďalší.

      Boris Uhrín, I.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Chalúpkovo.

    • Hráme bábkové divadlo
     • Hráme bábkové divadlo

     • Blíži sa koniec školského roka, a tak sme sa spolu s pani profesorkou Kubišovou rozhodli, že zúročíme naše nadobudnuté verbálne aj neverbálne schopnosti a zahráme si bábkové divadlo.

      Ako námet nám poslúžila rozhlasová dramatizácia rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele z učebnice Literárna výchova pre 6.ročník ZŠ.

      Utvorili sme štyri skupiny, vybrali sme postavy, napísali sme scenáre. Do scenárov sme pridali postavu rozprávača, ktorý bude divákov sprevádzať celým príbehom. Bábky sme zhotovili pomocou našich šikovných rodičov, ktorým patrí veľká vďaka. Učili sme sa repliky postáv, ktoré sme dotvorili svojimi nápadmi. Trénovali sme najmä počas hodín SJL.

      Tešíme sa na naše predstavenia, ktoré, ak by bol záujem, ponúkneme materským školám.

      Držte nám palce.

      Prima

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hráme bábkové divadlo.

    • O zúbky sa staráme
     • O zúbky sa staráme

     • Dňa 16. júna na našu školu do triedy KVARTA zavítal pán MUDr. Račko, zubný lekár z Kremnice. Porozprával nám, ako sa máme správne starať o zúbky, aké typy zubných pást a kefiek existujú, z čoho sú zložené a vyrobené, aká technika čistenia zubov je najefektívnejšia, prečo je návšteva zubného lekára dôležitá práve z hľadiska prevencie a prečo vzniká zubný kameň a kaz. Svoje rozprávanie obohatil o poznatky z histórie dentálnej hygieny a podelil sa s nami aj o svoje vzácne skúsenosti z praxe. Na záver prednášky sa žiaci mohli pýtať na všetko, čo ich ohľadom zúbkov zaujímalo. Rozprávanie pána doktora bolo veľmi zaujímavé a aj podnetné. Zároveň pán doktor svojím zmyslom pre humor dokázal, že zubného lekára sa rozhodne netreba obávať. Ďakujeme pánovi doktorovi Račkovi, že si našiel vo svojom vyťaženom pracovnom dni čas a spestril tak našu hodinu chémie, v rámci ktorej sme sa práve zaoberali chémiou každodenného života.  

      Mgr. Barbora Kinková

    • Ukradnuté detstvo
     • Ukradnuté detstvo

     • Už štvrtý rok naša škola na MDD ukazuje aj menej radostnú stránku detstva. Spolu s Centrom pre európsku politiku pripomína osudy detí, ktorých detstvo sa z rôznych historických príčin neodvíjalo šťastne.

      Prvý rok sme si aktivitou pripomenuli deti - obete politického prenasledovania rodičov v období komunizmu v Československu. Pozerali sme český dokument D. Průchové Nesmíš plakat, slovenský dokument Pamäti národa o p. Zimanovej, ktorá žije v našom meste. Pozreli sme si video o pietnej akcii na Ďáblickém cintoríne, kde je väčšina detských obetí komunizmu pochovaná. Potom žiaci robili vysvetľujúcu  kampaň na facebooku.

      Nasledujúci rok sme sa téme venovali znova a  ku kampani na facebooku  pripojili aktivizačný prvok - prosbu zapáliť za tieto deti sviečku v okne. Tak sme aj projekt pomenovali: Sviečka v okne.

      Tretí rok sa pripojilo viac škôl a zamerali sme sa aj na iné deti, ktoré nemali šťastné detstvo. Hovorili sme aj o vplyve pandémie na detstvo. Symbolom aktivity sa stal balónik - pestrý, veselý, krehký, zraniteľný - ako detstvo.

      Tohtoročný projekt, ktorý realizovala kvarta, mal názov Ukradnuté detstvo. Navrhli sme ho vzhľadom na udalosti na Ukrajine. Žiakom sa prirodzene k tomu pripojili nedávno preberané témy - holokaustu a monsterprocesov. Pod vplyvom materiálu, ktorý časť triedy spracovávala do súťaže EUSTORY, sa pridala aj genocída v Bosne. A potom prišli viaceré traumy detstva, ktoré žiaci poznajú a pomenovali: alkoholizmus, zanedbávanie, šikana, segregácia. Po výbere toho, čo kradne detstvo, žiaci dostali príbehy k daným témam. Tie spracovali do formy plagátov. Texty skrátili, vybrali podstatné informácie, spracovali, tam, kde sa dalo, historický kontext. Nakoniec z prác zostavili informačné panely, ktoré sú umiestnené na chodbe školy.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukradnuté detstvo.

    • Poznávame voľby
     • Poznávame voľby

     • V tercii na dejepise sa žiaci zoznámili s tým, ako sa v XIX.  storočí postupne budoval politický systém v európskych štátoch. Vybrali si skúmať ho na príklade Francúzska.

      Prvým krokom bolo naučiť sa spoznávať politickú agendu konzervativizmu, liberalizmu, sociálne orientovaných a nacionalistických strán. Toto cvičenie ich učilo čítať s porozumením a pracovať s kľúčovými slovami. Následne si vytvorili skupinu - stranu a vybrali si politický smer. Potom nasledovalo hľadanie materiálov o Francúzsku na konci XIX. storočia. Zameriavali sa na volebný systém, problémy obyvateľov a to, čo im chceli politici ponúknuť.  Na základe zistení si pripravili program, volebné slogany, plagáty. Potom zástupcovia strán na mítingoch predstavili svoj program, číslo, pod ktorým strana kandiduje a snažili sa rôznym spôsobom ovplyvniť volebné preferencie. Posledným krokom boli volebné debaty.

      Po tomto kolotoči trieda pristúpila k voľbám. Účasť bola 90%.  Zvíťazila strana č. 8 so sloganom „Osem, osem, slobodu chcem“, „Osmička - nekonečno možností“. Získala 33% hlasov. Nasledovala strana č. 10 so sloganom „Ak sa nechcete na nečinný štát pozerať, voľte číslo 10.“ Desiatka získala 28% hlasov. Ako tretí sa umiestnili z modrej sedmičky - Správna cesta pre Francúzsko.

      Víťazmi sú ale všetky strany - lebo ich členovia spoznali základné politické smery a aj dejiny Francúzska na konci XIX. storočia.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávame voľby.

    • Exkurzia do Osvienčimu
     • Exkurzia do Osvienčimu

     • Dňa 6. júna 2022 sme sa ako zvyšné dve triedy tretieho ročníka zúčastnili exkurzie do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz - Birkenau. Naša cesta započala o 3:00 v Žiari nad Hronom. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme dorazili na miesto určenia a začala sa naša prehliadka. Najprv sme mali možnosť navštíviť priestory prvej časti tábora – Auschwitz. Tu sme videli viacero expozícií, ktoré zahŕňali predmety patriace obetiam holokaustu. Jednalo sa či už o okuliare, topánky, kufre, ale taktiež nespočetné fotografie väzňov. Tieto fotografie priraďovali tváre k údajom, s ktorými sa stretávame v literatúre alebo na hodinách dejepisu.

      Čo sa týka našich národných dejín, bol dôležitý barak venovaný tragédií slovenských a českých Židov, ktorí padli za obeť praktikám politiky Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava.

      Špecifickým zážitkom bola možnosť listovať a čítať knihu mien, v ktorej mnohí z nás, bohužiaľ, našli aj svoje priezviská.

      Po krátkej prestávke sme sa autobusom presunuli do rozsiahlejšej časti vyhladzovacieho tábora Birkenau. Aj napriek tomu, že veľká časť tábora bola počas jeho evakuácie v závere druhej svetovej vojny zničená, mali sme možnosť si pozrieť baraky, v ktorých boli väzni umiestnení.

      Počas prechodu obvodom tábora, pre mnohých väzňov predstavujúci pochod na smrť, sme sa dozvedeli o príbehoch ľudí, ktorí sa pokúšali z tábora ujsť. Nevynímajúc príbeh Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera.

      Aj vďaka výbornej lektorke Agnieszke, bola táto skúsenosť silným zážitkom, ktorý si všetci uchováme v pamäti.

                                                                                                      Zora Kurthyová, Samuel Kanala (III.B)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Osvienčimu.

    • Predĺž si preukaz ISIC alebo požiadaj o nový
     • Predĺž si preukaz ISIC alebo požiadaj o nový

     • Milí študenti, prolongácia kariet ISIC na nový školský rok je spustená. Prikladanie kariet k terminálu, úhrada poplatku za novú známku alebo objednávanie nových preukazov s čipom (kto ešte ISIC nemá) bude možné u p. Schwarovej na ekonomickom oddelení od 13.06.2022 v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30.

      Predĺženie platnosti preukazu v doprave (úhrada poplatku vo výške 3,60 €) sa realizuje zaslaním SMS alebo cez aplikáciu UBIAN. Postup je uvedený na www.preukazstudenta.sk. Preukaz ISIC je následne potrebné priložiť na terminál v škole, ktorý je k dispozícii na ekonomickom oddelení. Zľava na dopravu Vám tak bude aktivovaná už od 01.07.2022 a bude platná do 30.06.2023.

      Predĺženie ISIC karty na iné zľavy na ďalší školský rok sa realizuje zakúpením novej známky v hodnote 10,00 €. Súčasná známka je platná do 30.09.2022 a môžete si je objednať a uhradiť u pani Schwarzovej na ekonomickom oddelení.  Známku si môžete objednať aj na stránke www.objednaj-preukaz.sk s doručením domov (poplatok za doručenie kuriérom je 3,00 €).

      Nové ISIC karty si už môžu objednávať aj budúci prváci, a to vyplnením a doručením Žiadosti o vydanie preukazu (vyplniť obe strany) a úhradou poplatku v hotovosti u p. Schwarzovej vo výške 20,00 €.

      Odosielanie objednávok známok i preukazov budeme realizovať každý piatok, o doručení známok a preukazov do školy Vás budeme informovať pomocou školského rozhlasu alebo telefonicky.

    • Branný kurz
     • Branný kurz

     • Druhý deň branného kurzu sme boli na požiarnej zbrojnici, kde sme absolvovali prednášku o požiarnej prevencii a ukážky požiarnej techniky. Súčasne v telocvični prebiehal kurz prvej pomoci, ktorý zabezpečovali inštruktorky Červeného kríža. 

      Posledný deň nás čakala turistická vychádzka do okolia nášho mesta. 

      Mgr. Zdena Štefancová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Branný kurz.

    • Kvinta a I.A v divadle
     • Kvinta a I.A v divadle

     • Keďže Covid opatrenia sa konečne skončili, máme opäť možnosť zúčastňovať sa rôznych kultúrnych podujatí a spoločenských akcií. Preto sme my – študenti tried KVINTA a I.A zavítali do Divadla A. Bagara v Nitre.

      Z ponuky rôznych predstavení sme si vybrali hru „Vlastníci“. Do Nitry sme dorazili už v poobedných hodinách a keďže predstavenie začínalo až večer, mali sme dostatok času aj na vychutnanie si príjemnej atmosféry mesta.

      Nadišiel večer – začiatok predstavenia. Názov komédie „Vlastníci“ skutočne súvisel aj s jej obsahom. Dej opisuje schôdzku bytových vlastníkov. Hra je plejádou komických postavičiek a absurdných situácií, pri ktorých sa mnohí z nás neubránili smiechu. Zároveň poukazuje na súčasnú kvalitu medziľudských vzťahov a ponúka neľútostný súboj ega, boj o pozíciu, moc, dominanciu. Na programe schôdze bytových vlastníkov riešili postavy rôzne body, ktoré väčšina ľudí, čo žijú v bytových domoch, dobre pozná. Avšak vlastníci nie sú schopní konštruktívne riešiť problémy. Namiesto toho intrigujú, presadzujú vlastné záujmy a používajú nezmyselné argumenty, ktoré ich navzájom rozoštvávajú. Popri smiechu, ktorý mala za úlohu táto komédia, mala však aj oveľa hlbší zmysel – poukazuje na to, že v súčasnej spoločnosti má každý svoju pravdu, avšak napriek tomu by sme sa mali pokúsiť riešiť problémy pokojne a s rešpektom, aj keď to je nie vždy jednoduché.

      Návšteva divadla sa nám veľmi páčila a p. profesorke Šályovej a p. profesorovi Stemnickému ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok.

      Emma Rošková, KVINTA

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kvinta a I.A v divadle.

    • Májové arborétum
     • Májové arborétum

     • Dňa 30.5.2022 sa trieda I.A a KVINTA vydali na dobrodružnú cestu do Tesárskych Mlynian, aby navštívili arborétum. Žiaci si tu mohli popozerať rastliny od výmyslu sveta a z celého sveta. V areáli arboréta sa nachádza aj prekrásny kaštieľ, v ktorého blízkosti je rozárium, kde sme mohli vidieť všetky možné farebné kombinácie ruží. V arboréte sme strávili niekoľko hodín príjemnou prechádzkou, ale aj oddychom v tieni zaujímavých stromov. Niektorí si spríjemnili čas zakúpením rôznych druhov rastlín alebo piknikom v tráve. Všetci, spolu s pani profesorkami, sme sa zhodli, že by sme si podobný výlet radi zopakovali.

      Alex Lupták, I.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Májové arborétum.

    • Bedminton ZŠ
     • Bedminton ZŠ

     • 20.5.2022 sme absolvovali okresné kolo v bedmintone základných škôl žiakov a žiačok. Našim chlapcom – Hugo Pitner a Matej Ivan gratulujeme k 3. miestu. Dievčatá – Hana Mokrošová a Eliška Kršková - postúpili z 1.miesta na krajské kolo, ktoré sa konalo 24.5.2022 vo Zvolene. V silnej konkurencii obsadili pekné 5. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

      Mgr. Zdena Štefancová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Bedminton ZŠ.

    • Tretiaci na splave
     • Tretiaci na splave

     • Prvý deň branného výcviku sme boli na splave. Splavovali sme úsek Žiar nad Hronom - Revište. Aj keď nás ráno zasiahol silný dážď, nedali sme sa odradiť, počkali sme a nakoniec nám počasie prialo.

      Som si istá, že tento splav si aspoň väčšina z nás užila. Miestami bola voda pokojná a mohli sme si oddýchnuť a na niektorých miestach sme museli strategicky premýšľať kadiaľ ísť, aby sme prešli a nezostali na skalách. Niektorí sa, aj napriek tomu, museli zamočiť. Avšak všetci sme boli radi, že sme mohli mať takýto zážitok a určite si to zopakujeme aj mimo školy.

      III.A, III.B, III.C

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiaci na splave.

     • Výberové konanie

     • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Gymnázium Milana Rúfusa.

      Všetky podrobnosti nájdete na webe BBSK alebo v priloženom dokumente:

    • KVARTA opäť boduje
     • KVARTA opäť boduje

     • Počas nepriaznivej situácie spojenej s koronavírusom sa naše školské akvárium viditeľne zašpinilo. Našťastie vďaka šikovnosti kvarťanov sa akvárium opäť prebralo k životu. Nielenže ho celé vo svojom voľnom čase vyčistili, ale nakúpili doň nové ozdôbky, nové druhy akváriových rybičiek a pribudli aj slimáčiky.  ,,Novému" akváriu sa potešili aj spolužiaci, ktorí ho cez prestávky nepretržite sledujú. Veríme, že naše akvárium časom ešte viac zveľadíme.

      Ďakujeme za pomoc a podporu pani riaditeľke, pánovi Novodomcovi a Radkovi Novodomcovi, ktorí nám venovali nielen svoj drahocenný čas, ale podelili sa s nami aj o svoje bohaté skúsenosti s chovom akváriových rybičiek, ďakujeme Beky Novodomcovej za jej neutíchajúce nadšenie, darčeky určené na údržbu akvária a nápady, ktorými motivovala aj svojich spolužiakov. Ja osobne ešte raz ďakujem kvarťanom, že sa podujali na túto náročnú úpravu, ale myslím, že výsledok stojí naozaj za to. Ďakujem 😊 😊 😊  

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album KVARTA opäť boduje.

    • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise
     • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise

     • V sobotu a nedeľu 14.-15.5.2022 sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR v kategórii dorastu.

      Stolnotenisový klub MŠK ZH na základe splnených nominačných kritérií - 32 chlapcov a 24 dievčat podľa aktuálneho rebríčka SSTZ reprezentovali: Linda Majerčíková, Martina Hrabajová a Patrik Hrabaj. O to, že z Majstrovstiev SR neobídeme naprázdno, sa skvelým výkonom postarala Linda Majerčíková, študentka I. B nášho gymnázia. Spolu s Emou Činčurovou z Topoľčian sa im podarilo vybojovať celkové 2. miesto v štvorhre dorasteniek.

      Linde bol na turnaji tiež odovzdaný pohár za celkové prvenstvo v súťaži Slovenského pohára U21.

      Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

    • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...
     • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...

     • 13. mája 2022 sa v doobedňajších hodinách naši tohtoroční maturanti oficiálne rozlúčili so svojou strednou školou najprv v Obradnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom, kde sa im prihovoril  viceprimátor mesta MUDr. Ladislav Kukolík  a zaželal im na maturitnej skúške aj v živote veľa šťastia. Následne sa maturanti presunuli do telocvične nášho gymnázia, kde  v ich mene predniesli slávnostný prejav študenti OKTÁVY, a to P. Király a K. Rozembergová. Našim absolventom sa prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, ktorá im popriala nielen úspešnú maturitnú skúšku, ale úspechy v ďalšom štúdiu.  Zároveň ocenila prácu pedagógov a triednych profesoriek: PhDr. Veroniky Horálovej (IV.A), PaedDr. Adriany Júdovej (IV.B), Mgr. Miriam Sajvaldovej (IV.C), Mgr. Barbory Kinkovej, Mgr. Leontíny Striežovskej, PhD. (OKTÁVA). Najúspešnejším študentom boli odovzdané ďakovné listy a ocenenia za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy v súťažiach i mimoriadne aktivity. Išlo o nasledovných študentov:

      IV. A: A. Čillíková, V. J. Hašková, N. Kováčová, L. Kukučková, A. Mališová, V. Repiská, N. Víťazková

      IV. B: Z. Dudášová,  M.Z. Forgáčová, J. Kyseľ, D. Kmeťová, S. Barcík, S. Búciová, L. Ihringová, B. Číž, A. Kicko

      IV.C: N. Jakušová, K. Čierťažská, K. Kӧpplová,  A. Kutišová, R. Debnár

      OKTÁVA: L. Barancová, L. Lan Hoangová, R. Truben, B. Fodor, J. Švec, B. Magulová

      Milí maturanti!

      Ako povedali Vaši spolužiaci v slávnostnom prejave, značnú časť stredoškolského života ste prežili online štúdiom. Uvedomili ste si, že chodiť do školy nie je samozrejmosťou... I napriek tomu, že sme sa takmer dva roky videli cez obrazovku počítača,  stihli sme zažiť veľa pekných, podnetných i úsmevných chvíľ.  Určite by sme si vedeli predstaviť toho viac spoločne prežitého, ale čas nám odmeral záver spoločného pôsobenia v našom gymnáziu. Preto Vám želáme, aby ste zúročili vedomosti získané počas štúdia  na maturitnej skúške i na  prijímacích skúškach. Nech sa Vám naplnia Vaše sny... Veľa šťastia!

      PaedDr. Adriana Júdová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s maturantmi.