• Školský rok úspešne zahájený 🐠
     • Školský rok úspešne zahájený 🐠

     • Pomaly sa stáva tradíciou, že školský rok si dovoľujeme neoficiálne zahájiť milou akciou, akou je práve čistenie školského akvária. Práca s naším 375-litrovým vodným rajom je síce náročná, ale o to viac humorná. Len pochytanie rybičiek je nekončiaca zábava. Našťastie vždy sú po ruke šikovní žiaci, tentokrát už z triedy SEXTA, a to Kubko Ďurina a Maťko Seget, ktorých ochotu si nesmierne vážim. Zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke za nový filter a pánovi profesorovi Stemnickému za jeho odborné nainštalovanie. Postupne budú dodávané aj nové druhy rybičiek. Veríme, že naše školské akvárium nám všetkým prispeje k dobrej nálade a možno Vám niektorá z rybičiek splní aj nejaké to nenáročné želanie 😉.     

      Mgr. Barbora Kinková

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti! (pridané rozdelenie do tried)

      Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.

      Po slávnostnej časti program pokračuje aktivitami v triedach. Rodičov a žiakov PRIMY pozývame na prvé stretnutie rodičov a žiakov, ktoré sa uskutoční od 8.15 h do 10.00 h v Prednáškovej miestnosti.

      Rozdelenie študentov do tried I.A a I.B nájdete v priloženom súbore pod kódom žiaka v prijímacom konaní.

      Pre PRIMU, prvákov a štvrtákov sú určené učebne:

      • I.A                                        1. poschodie
      • I.B                                        1. poschodie
      • PRIMA                                  Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV.A                                       Prírodovedná knižnica
      • IV.B                                       IV. B (Dejepisná učebňa)
      • OKTÁVA                               Učebňa fyziky (1. poschodie)

      Tešíme sa na stretnutie s Vami a v školskom roku 2023/2024 želáme veľa úspechov!

       

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

       

       

      Ďalšie organizačné pokyny:

      • Rodičov žiakov PRIMY prosíme, aby si priniesli občiansky preukaz a rodné číslo dieťaťa za účelom vybavenia administratívnych úkonov.
      • Žiakov 1. ročníkov štvorročného štúdia prosíme, aby si priniesli občianske preukazy.
      • Učebnice dostanú prváci už v prvý deň, primania v utorok.
      • Škola zabezpečuje aj vydávanie a predlžovanie platnosti študentských preukazov ISIC, žiadosť si už môžete podávať na ekonomickom oddelení školy u pani Mališovej. Viac informácii nájdete tu.
      • Potvrdenia o návšteve školy, potvrdenie pre SAD i ŽSR, vybavíte v pracovných dňoch na sekretariáte školy. Tlačivá sú dostupné na stiahnutie na úvodnej stránke vpravo.
      • Stravovanie v školskej jedálni je možné už od 04.09.2023. Záujem o obed na prvý deň je potrebné nahlásiť najneskôr dňa 31.08.2023. Každý stravník vypĺňa prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne. Podrobnejšie informácie k stravovaniu nájdete tu.
      • Noví stravníci si musia v jedálni prihlásiť čip, ktorý dostanú od triedneho učiteľa (je ten istý ako pre evidenciu dochádzky žiaka).
      • Zároveň pripomíname rodičom žiakov PRIMY, SEKUNDY, TERCIE a KVARTY, aby doručili Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu najneskôr dňa 04.09.2023 do 9.00 hod.

       

       

    • Dotácia na stravovanie pre prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia
     • Dotácia na stravovanie pre prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia

     • S účinnosťou od 01.09.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, ak  rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme informovať, že:

      • Nárok na poskytnutie dotácie na stravu majú žiaci PRIMY, SEKUNDY, TERCIE, KVARTY.
      • Nakoľko výška príspevku rodiča na stravovanie je v našej školskej jedálni 2,20 EUR, má dieťa nárok na „obed zadarmo“.
      • Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu. Dotácia na stravu sa v takomto prípade vyplatí rodičovi a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

      Základnou podmienkou pre získanie dotácie je prihlásenie sa na stravovanie v školskej jedálni a podanie žiadosti o dotáciu prostredníctvom priložených tlačív (pod textom). Ak si tlačivá nemáte možnosť vytlačiť, môžete si ich prevziať na vrátnici školy alebo priamo v školskej jedálni v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h.

      Ak chcete získať nárok na dotáciu už od septembra 2023, je nevyhnutné doručiť vyplnené a podpísané tlačivá do školy alebo školskej jedálne najneskôr do 04.09.2023 do 9.00 h. V prípade, ak nedoručíte zápisný lístok a návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiadate. Dovtedy sa bude možné na stravovanie prihlásiť, ale s plnou úhradou za obed.

      Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

       

      Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa

      Tlačivá na stiahnutie: