• Prečo študovať s nami?

    • Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách - vysoká úspešnosť absolventov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ.
    • Výučba piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky).
    • Bohatý výber voliteľných predmetov, individuálny prístup i tímové projekty.
    • Rozvíjanie digitálnych zručností, vyučovanie informatiky zameranej na prax.
    • Zapájanie žiakov do súťaží, workshopov, školských projektov.
    • Výborné výsledky študentov na súťažiach a konferenciách u nás i v zahraničí, spolupráca s odborníkmi a vysokými školami pri výskumných projektoch.
    • Výhodná poloha – budova školy stojí blízko pri autobusovej stanici.
    • Nadštandardné zariadenie učební, kvalitne vybavené odborné učebne a laboratóriá, práca s IKT, modernými meracími prístrojmi a pomôckami.
    • Vlastné výučbové materiály (učebné texty, pracovné zošity, zbierky úloh).
    • Školské kontá Office365 pre žiakov, Wi-Fi sieť pre študentov.
    • Bohato vybavená školská knižnica s aktuálnou odbornou i krásnou literatúrou.
    • Poznávacie exkurzie do anglicky, francúzsky, nemecky, rusky a španielsky  hovoriacich krajín (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,  Salzburg,...)
    • Zapájanie žiakov do prípravy a realizácie projektov a akcií školy.
    • Bohatá ponuka záujmových krúžkov, podpora aktivít mladých dobrovoľníkov.
    • Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, služby školského bufetu.
    • Ľudský prístup, tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra.

     

    ZAŽI TO S NAMI!

    O našom gymnáziu sa viac dozviete v časti Prezentácia školy.

    Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete v časti Prijímacie konanie.