• Základné informácie

    • Testovanie 9 - 2024 (T9 - 2024)

     Testovanie 9 je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     V našej škole sa TESTOVANIA 9 v školskom roku 2023/2024 zúčastnia žiaci KVARTY.

     Hlavným cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám, decíznej /riadiacej, rozhodovacej/ sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

     Predmety, z ktorých žiaci budú absolvovať testy:

     • matematika,
     • slovenský jazyk a literatúra.

      

     Podrobné informácie sú zverejnené na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

     O učivách začlenených do testov, rozložení a typoch úloh, povolených pomôckach budú žiakov priebežne informovať vyučujúci daných predmetov. 

     Žiaci si testy môžu skúšať aj samostatne napr. na zadaniach testov z predošlých ročníkov. Nájdu ich po nastavení školského roka, na stránke NIVAM, napr. testy za školský rok 2022/2023, testy za školský rok 2021/2022.