• Exkurzia Auschwitz-Krakow
     • Exkurzia Auschwitz-Krakow

     • Začiatkom júna sa triedy septima a III.B zúčastnili trojdňovej exkurzie do Poľska. Jej cieľom bolo upevniť učivo z dejepisu venované II. svetovej vojne a holokaustu, ale aj stredoveku a mestu Krakow.

      Prvý deň tretiaci strávili v Múzeu holokaustu v Auschwitz-Birkenau na šesťhodinovej študijnej prehliadke. Sprevádzali nás Sylvia a Aňa, sprievodkyne, ktoré vedia zaujať výkladom aj zaujímavo zostaviť plán prehliadky múzea. Študentov oslovila expozícia štátu Izrael, obrovská kniha mien obetí holokaustu, v ktorej takmer každý našiel priezvisko podobné svojmu, pohľad zo strážnej veže v Birkenau a rozprávanie o úteku Vrbu a Wetzlera. Námetov na premýšľanie bolo viac než dosť.

      Večer sme už strávili v nádhernom Krakowe. Niektorí študenti sa vybrali do mesta - na kolobežke či taxíkom. Prehliadka mesta nás čakala až na druhý deň. Sprevádzal nás Róbert Schmidt, a previedol nás Wawelom, historickým centrom, navštívili sme Jagellonskú univerzitu, Rýnek Glowny. Potom sme sa presunuli do židovského mesta Kazimierz. Tí, čo mali histórie dosť, strávili čas na blšom trhu, v kaviarničkách. Ostatní si prehliadli židovský cintorín a prvýkrát v živote videli zvnútra synagógu. Podvečer patril individuálnemu programu - niektorí sa vrátili do galérií a múzeí, iní strávili čas v Galerii Krakowskej - obchodnom dome s 300 prevádzkami, ďalší na nábreží Visly, v outdoorovom fitku či v čokolatérii Wedel.

      Exkurziu sme zavŕšili prehliadkou soľnej bane Wieliczka. Tá ohromila všetkých svojou soľnou katedrálou, jazierkami, technickými zariadeniami aj diarámami.

      Veríme, že tretiaci si exkurziu užili a plní dojmov si ju uchovajú v pamäti. Ďakujeme Hotelu Krakus za príjemné prostredie a cestovnej kancelárii Fajntour za dobre pripravenú cestu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Auschwitz-Krakow.

    • Ako Tercia tvorila projekty
     • Ako Tercia tvorila projekty

     • V rámci projektu Keď učenie má zmysel sme v našej škole zaviedli nový predmet - Tvorba projektov. V školskom  roku 2021/2022 bol zaradený v prvom ročníku štvorročného a piatom ročníku osemročného gymnázia. Predmet smeroval žiakov k vlastným bádateľským projektom, ich spracovaniu do písomnej podoby práce spĺňajúcej normy odbornej práce a prezentovaniu výsledkov bádania.

      V školskom roku 2022/2023 bol predmet zaradený aj do tercie. Žiaci sa mu venovali na jednej dvojhodinovke každý druhý týždeň. Prvé hodiny viedli k sebapoznávacím aktivitám žiakov, určeniu svojho profilu a silných stránok. Následne spoznávali rôzne typy súťaží a odbory, v ktorých môžu spracovať projekty. Potom sa trieda podľa záujmov rozdelila do 2 až 4-členných skupín, stanovili si ciele projektu, výstup a vytvorili harmonogram práce. Následne sa učili rešeršovať, hľadať zdroje, interpretovať, selektovať materiál. Na záver prvého polroka odprezentovali v skupine výsledky svojej práce a vypočuli si hodnotenie aj odporúčania spolužiakov na zlepšenie, odpovedali na otázky učiteľa a praktikantov z UKF v Nitre.

      Druhý polrok bol venovaný tvorbe výstupu a písomnej podoby práce. Pokiaľ môžeme hodnotiť výsledky, s formálnou stránkou, aj s akademickou čestnosťou tercia občas zvádzala ťažký boj. Pre mnohých bolo ľahšie vytvoriť výstup-produkt, než ho popísať.

      A čomu sa žiaci venovali? Zaujímavé boli práce, ktoré sa venovali „svetu teenagerov“ a problémom, s ktorými sa stretávajú. Stvárnili ho vo veľmi peknej odbornej práci, venovanej sebavedomiu dievčat ale aj v románovej podobe s ilustráciami. Hovorili o vzťahu mladých a polície v podcaste. Viacerých zaujali témy ekonomické, vytvárali edukačné plagátiky smerujúce k predchádzaniu internetovým podvodom alebo vyhodnocovali, aký vianočný stromček je ekologický a aký ekonomický. Inou témou bola osveta spätá s rakovinou a spôsobmi jej liečenia, kde sa snažili odhaliť hoaxy o zázračných liekoch. Vzťah k zvieratám demonštrovali prácou, ktorá si na mušku zobrala množiarne.

      Témy, ktoré žiaci spracovali boli kreatívne a originálne. Pekné je, že nesmerovali len k nim samotným, ale aj ku komunite, v ktorej žijú. Takýmito témami bola napríklad príprava koncertu pre hendikepovaných a denný stacionár alebo instagramová propagácia školy a jej aktivít.

      Čo sa terciáni na predmete TFP naučili? Nájsť neriešený problém,  neprebádanú tému, hľadať zdroje informácií, zachovať akademickú čestnosť, zvládnuť základnú citačnú normu, hodnotiť relevantnosť zdrojov, zostaviť si tím, rozdeliť v ňom úlohy, vypracovať harmonogram, kontrolné body a dodržiavať/ korigovať ho, korektne pracovať vo worde, prezentovať výsledky svojej práce, hodnotiť, prijať odporúčania iných aj kritiku, argumentovať, pracovať v tíme aj samostatne, kriticky myslieť...

      Veríme, že čas strávený tvorbou projektu nebol zbytočný. Viaceré z tém, keď dozrejú, môžu školu prezentovať na SOČ, EUSTORY, EDUSOC alebo iných súťažiach.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako Tercia tvorila projekty.

      Najvyhodnejsi_vianocny_stromcek.pdf

      TPF-liecba_rakoviny_plagat.pdf

    • Úspešní aj v umení
     • Úspešní aj v umení

     • Nie je tajomstvom, že na našu školu sa hlásia študenti, ktorí sú nielen vedomostne zdatní, ale aj umelecky nadaní. Snúbi sa v nich všestranné nadanie s ochotou ďalej sa rozvíjať, ktoré sa v nich snažíme podporovať, napríklad aj školským konkurzom do celoslovenskej speváckej súťaže POP BB 2023.

      Úspešne sme sa prepracovali až do finále, kde nás bude reprezentovať talentovaná Veronika Feketová z Primy, ktorej všetci držíme palce a prajeme, nech sa podarí smelý a suverénny výkon.

      Študentom, ktorí sa zúčastnili nášho školského kola, srdečne ďakujeme a veríme, že nás opäť potešia svojou účasťou v tejto súťaži aj budúci rok.

      Mgr. Ivana Lapinová

    • Branný kurz 2023
     • Branný kurz 2023

     • V dňoch 24. 5. až 26. 5. 2023 sa triedy III.A, III.B a Septima zúčastnili povinného trojdňového branného kurzu. Cieľom programu bolo precvičiť si orientáciu v teréne, zopakovanie postupu pri riešení mimoriadnych situácií, nácvik branného pohybu v prírode, zopakovanie protipožiarnych predpisov a používanie hasiacich prístrojov, tréning prvej pomoci a simulácia evakuácie pri  nebezpečných situáciách a ešte mnoho ďalších aktivít, súvisiacich s ochranou života a zdravia človeka. Študentom sa najviac páčili činnosti s príslušníkmi Armády Slovenskej republiky, najmä prvky sebaobrany.

      Mgr. Miroslava Debnárová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Branný kurz 2023.

    • FIRST Global 2023 v SINGAPURE opäť aj s nami
     • FIRST Global 2023 v SINGAPURE opäť aj s nami

     • S radosťou Vám oznamujeme, že príprava GymZH tímu na súťaž FIRST Global Slovensko 2023 bola korunovaná úspechom. Po zdolaní Softvérovej výzvy, ktorá preverila naše programátorské zručnosti, sme v utorok 6. 6. 2023 cestovali do Bratislavy. Naším cieľom bolo nielen uspieť v Tímovej výzve a nazbierať čo najviac bodov v Hardvérovej výzve, ale aj v zmysle hesiel súťaže – užiť si deň naplno. S robotom menších rozmerov postaveným z lega sme súťažili v S kategórii na malom ihrisku. S menšími technickými problémami a nehodami na našej i súperovej strane sme prešli všetkých 6 kôl.

      Vyhlásenie výsledkov nám urobilo veľkú radosť. Zvíťazili sme v Tímovej výzve, kde porota hodnotila spoluprácu všetkých členov, tvorivosť a vytrvalosť pri riešení problémov, vytvorenie loga tímu zo súčiastok. Presvedčili sme ju, že sme sa mnohé naučili, rešpektujeme sa navzájom a baví nás to, čo robíme. Počas celej súťaže sme sa držali hesla: „Spolu (aj v spolupráci s iným tímom) dokážeme byť silnejší!“

      Po odovzdaní ocenení v jednotlivých kategóriách prišlo to najdôležitejšie – nominácie na medzinárodnú robotickú olympiádu v SINGAPURE. Vďaka celkovému 2. miestu sme tam! Spolu s tímom, ktorý zvíťazil, nás čaká ešte dlhá cesta. Za národný tím môže do zahraničia vycestovať len 5 študentov z oboch škôl.

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým profesorom i rodičom, ktorí nás v príprave na súťaž podporovali a umožnili sa nám v poslednom mesiaci stretávať čo najviac. Robotické výzvy dokážeme riešiť vďaka podpore Združenia rodičov a v tomto roku aj vďaka grantu od Nadácie Tatra banky.

      Sme hrdí, že ďalej pokračujeme v tradícii a naše gymnázium bude mať zastúpenie na medzinárodnej súťaži FIRST GLOBAL 2023 už po štvrtýkrát.

      Držte nám palce, aby čo najviac z nás po absolvovaní sústredení, prezentácií na verejnosti i osobných pohovorov, získalo príležitosť opäť zachraňovať svet vo výzve „Hydrogen Horizons“ . Nebojíme sa ukázať svetu, že aj naše malé Slovensko dokáže v nápadoch na inovácie konkurovať ostatným krajinám.

      Váš GymZH tím 2023 - Dávid Sebechlebský, Vladimír Macko, Marek Neusch, Daniel Striežovský, Gregor Alvin Oswald, mentorky PaedDr. Miroslava Mesárošová a Mgr. Mária Wagnerová

       

      FIRST Global Slovakia

      CVTI SR

      #BSH #GymZH #NadáciaTatrabanky #FG2023Singapur #Robotickávýzva

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album FIRST Global 2023 .

    • Gymnazisti v RTVS
     • Gymnazisti v RTVS

     • Vďaka projektu Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji sa  zúčastnil výber žiakov Sexty, 1. a 2. ročníkov Gymnázia Milana Rúfusa exkurzie do priestorov RTVS Banská Bystrica. Počas exkurzie si žiaci prezreli jednotlivé štúdiá rozhlasu a televízie pre živé vysielanie, strižne, štúdio dabingu, knižnicu RTVS... Žiaci mali možnosť diskutovať so zamestnancami na jednotlivých oddeleniach, pýtať sa otázky, zažiť živé vysielanie Rádia Regina, odskúšať si prácu za kamerou, ale aj prácu redaktora pred kamerou. Žiaci, ktorí prejavujú záujem o žurnalistiku, hudbu, tanec, filmovú a televíznu tvorbu, si okrem nových informácií odniesli aj emotívne zážitky.

      Alexandra Schveigert /Sexta/

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnazisti v RTVS.