• Všeobecné informácie

      

     Legislatíva pre prijímacie konanie

      

     Predpoklady prijatia na vzdelávanie

     Uchádzač môže byť prijatý do prvého ročníka:

     • štvorročného vzdelávacieho programu, ak splnil podmienky prijímacieho konania a ukončil deviaty ročník základnej školy,
     • osemročného vzdelávacieho programu, ak získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.

     Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Prihlášky na vzdelávanie - obe formy štúdia

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021. 

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021. 

     Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

     • meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
     • meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt a emailová adresa zákonných zástupcov.

     Uchádzač k prihláške pripojí doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, na základe ktorého môže získať body v prijímacom konaní tak, ako je uvedené v kritériách pre prijímanie do 1. ročníka alebo PRIMY pre daný školský rok.

     K prihláške na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      

     Organizácia prijímacieho konania

     Prijímacie konanie do prvých ročníkov štvorročného i osmeročného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 v nasledovných termínoch:

     • v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
     • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

     V prijímacom konaní pre šk. rok 2020/2021 plánujeme prijať:

     • 62 žiakov na štvorročné štúdium,
     • 19 žiakov na osemročné štúdium.

     Prijímacie konanie do prvých ročníkov oboch foriem štúdia prebehne v súlade s Kritériami pre prijímacie konanie, ktoré v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR, zverejníme najneskôr 26. februára 2021, na stránke školy v časti Pre uchádzačov - Informácie.

      

     Prijímacia skúška

     Konanie prijímacej skúšky upravujú Kritériá prijímacieho konania. Zverejnili sme tiež predbežný rozsah učiva obsiahnutého v prijímacej skúške.

     Pre uchádzačov pripravujeme prípravné kurzy na prijímacie skúšky.

      


     Aktualizácia 19. 02. 2021