• Prostispoločenská činnosť

    • V zmysle Smernice č. 015/2019/UHK BBSK zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

     1) Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór Úradu BBSK, Ing. Michal Kňažek.

     2) Podnet je možné podať v súlade s čl. 5 tejto smernice:

     a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

     b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, Hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.