• Aktuálne

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ

     OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

     Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení na oplotení v okolí školy.

     Potrebné dokumenty - oznámenie o vyhlásení a tlačivo na predloženie ponuky - si môžete stiahnuť na odkazoch v tabuľke:

     Účel zmluvy

     Oznámenie o vyhlásení

     Tlačivo - ponuka

     reklamné zariadenia

     vyhlásenie VOS 5/2021

     VOS_5_2021_reklama_ponuka.docx

      

     Ponuky je potrebné predkladať v zalepenej obálke s označením "Obchodná súťaž" najneskôr do 27. septembra 2021 do 10.00 hod. (rozhoduje čas doručenia na sekretariát školy).


     Zverejnené dňa 10. 09. 2021