• Aktuálne

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ

     OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

     Podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, účinnými od 1. marca 2020, a Dodatkom č. 1 k týmto zásadám, účinným od 1. októbra 2020, boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

      

     ROLVIS plus s.r.o., Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     Maroš Čerťaský – GLOBE, Žiar nad Hronom

      

     Členovia komisie: Mária Wagnerová, Barbora Kinková, Anna Kašiarová

      


     Zverejnené dňa 26. 02. 2021