• Aktuálne

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK

     prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov

     zverejnenej dňa 08. 08. 2022 na stránke školy a 16. 08. 2022 v regionálnej tlači

     Podľa čl. II § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja účinnými od 1. novembra 2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

     • za účelom prevádzkovania školského bufetu:

     Roman Debnár, Trubín 257, 966 23 Lovčica-Trubín,

     • za účelom umiestnenia nápojových a potravinových automatov:

     DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava,

     • za účelom využívania telocvične:

     Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s. r. o.,

     A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom,

     • za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

     NUBIUM s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava.

      

     Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy


     Aktualizácia: 02. 09. 2022