• Opis aktivity

    • Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Opis aktivity

      

     Cieľ aktivity

     Vytvoriť inovatívne a komplexné učebné materiály s podporou informačných a komunikačných technológií, zaviesť moderné metódy a formy výučby v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár, seminár z chémie, seminár z biológie, fyzika, dejepisný seminár, geografia, spoločensko-vedný seminár, geografia, matematika a informatika s dôrazom na kľúčové kompetencie žiakov.

     Popis aktivity

     Účelom tejto aktivity je vytvorenie a inovácia komplexných učebných materiálov ako aj zavedenie moderných a inovovaných vzdelávacích metód a foriem vyučovania, a to metóda brainstormingu, pojmové mapovanie, metóda aktívneho čítania, dramatizácia, aktívne písanie, didaktické hry, kritické myslenie, interaktívna prednáška, prípadové štúdie a pod. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár, seminár z chémie, seminár z biológie, fyzika, dejepisný seminár, geografia, spoločensko-vedný seminár, geografia, matematika a informatika s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií žiakov: 

     • spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa
     • sociálne komunikačné spôsobilosti
     • spôsobilosť riešiť problémy
     • občianske spôsobilosti
     • sociálne a personálne spôsobilosti
     • pracovné spôsobilosti
     • spôsobilosti v oblasti ovládania IKT
     • spôsobilosti v oblasti vnímania a chápania kultúry.

      

     Modernizácia a zefektívnenie vyučovacieho procesu v uvedených maturitných predmetoch zlepší pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl, ale zároveň aj na uplatnenie v praxi a v osobnom živote.

     Výstupy v aktivite:

     a) komplexné učebné materiály pre nasledovné predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra
     • literárny seminár
     • seminár z chémie
     • seminár z biológie
     • fyzika
     • dejepisný seminár
     • geografia
     • spoločenskovedný seminár
     • matematika
     • informatika

      

     b) videosekvencie pre nasledovné predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra
     • literárny seminár
     • dejepisný seminár

      

     Obsah komplexného učebného materiálu:

     • učebné texty
     • pracovné zošity, pracovné listy, cvičebnica
     • metodické príručky
     • banky úloh