• Voľné pracovné miesto

    • Riaditeľka
     Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom zverejňuje voľné pracovné miesto na
     obsadenie pracovnej pozície

     Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou – slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk

     Termín nástupu: 01.09.2023

     Kvalifikačné predpoklady, vzdelanie:

     • vysokoškolské II. stupňa príslušnej aprobácie, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
     • pedagogická prax
     • bezúhonnosť
     • zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
     • ovládanie práce s PC nevyhnutné

      

     Zoznam požadovaných dokladov:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • profesijný životopis,
     • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

     Platové náležitosti:

     • podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
      vo verejnom záujme

     Iné požiadavky:

     • druh pracovného pomeru: plný úväzok.
     • trvanie pracovného pomeru:  na dobu určitú – do 31.08.2024 so skúšobnou dobou 3 mesiace
     • žiadosti zasielať na emailovú adresu: sekretariat@gymzh.sk 
     • alebo na poštovú:   Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01,   965 01  Žiar nad Hronom 
     • uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor, ku ktorému si donesú originál dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. ich overenú kópiu

     Kontaktná osoba:  Ing. Dana Paálová, 0904 994 232