• Rada školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom


    • RADA ŠKOLY

     pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

     Rada školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Radu školy tvoria traja zástupcovia rodičov žiakov, dvaja pedagogickí zamestnanci a jeden zástupca ostatných zamestnancov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja a jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou.

     Dokumenty riadiace činnosť rady školy: