• Cenník a platby v školskej jedálni


    • Školská jedáleň

     pri Gymnáziu Milana Rúfusa

     Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

      

     Ceny obedov a desiat v zariadení školského stravovania

     od 1. 9. 2020

      

     Kategória stravníkov Obed Desiata
     Cena v € Cena v €
     Žiaci od 11 do 15 rokov 1,23 + 0,40(réžia) = 1,63 € 0,53 + 0,05 (réžia) = 0,58 €
     Žiaci od 15 do 19 rokov 1,33 + 0,40(réžia) = 1,73 € 0,53 + 0,05 (réžia) = 0,58 €
     Rožok plnený   0,35 + 0,05 (réžia) = 0,40 €
     Dospelí stravníci 1,33 + 1,27 (réžia) = 2,60 €  

      

      Spôsob platby za obedy:

     v hotovosti v pokladni školskej jedálne (bočný vchod) od 15. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac

     bezhotovostne na účet Štátnej pokladnice najneskôr do 21. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

     číslo účtu: 7000389767/8180, IBAN: SK44 8180 0000 0070 0038 9767

     variabilný symbol: 0420

     konštantný symbol: 0308

     správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko, triedu stravníka

      

             Mária Pavlová

     vedúca školskej jedálne