• Cenník a platby v školskej jedálni


    • Školská jedáleň

     pri Gymnáziu Milana Rúfusa

     Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

      

     Ceny obedov a desiat v zariadení školského stravovania

     od 1. septembra 2022

      

     Kategória stravníkov Obed Rožky
     Cena v € Cena v €
     Žiaci od 11 do 15 rokov 1,30 + 0,40(réžia) = 1,70 €  
     Žiaci od 15 do 19 rokov 1,41 + 0,40(réžia) = 1,81 €  
     Rožok plnený   0,45 + 0,05 (réžia) = 0,50 €
     Dospelí stravníci 1,41+ 2,27 (réžia) = 3,68 €  
     Zamestnanci 1,66 (stravník) + 2,02 (škola) = 3,68 €  

      

      Spôsob platby za obedy:

     v hotovosti v pokladni školskej jedálne (bočný vchod) od 15. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac

     bezhotovostne na účet Štátnej pokladnice najneskôr do 21. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

     číslo účtu: 7000389767/8180, IBAN: SK44 8180 0000 0070 0038 9767

     variabilný symbol: 0420

     konštantný symbol: 0308

     správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko, triedu stravníka

     Mária Pavlová, vedúca školskej jedálne