• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

      

     1 Základné údaje

     Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, v Žiari nad Hronom (ďalej len „Gymnázium MR“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 002/2017/ODDIVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Etickým kódexom verejného obstarávateľa.

     Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú osoby poverené verejným obstarávateľom podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

     2 Dokumenty k VO

      

     3 Zverejňovanie informácií o realizácii verejného obstarávania

     • Plán verejného obstarávania na rok 2015 - 2015_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2015 - Výročná správa 2015.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2016 - 2016_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2016 - Výročná správa 2016.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2017 - 2017_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2017 - Výročná správa 2017.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2018 - 2018_Plan_VO.pdf
     • Informácie zverejňované na podstránke pre Verejné obstarávanie.
      • Jednoduchá zákazka (podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní) - zápisy z prieskumu trhu a výzvy - do 1.2.2015
      • Iná zákazka - od 1.2.2015
      • Podlimitná zákazka
      • Nadlimitná zákazka
      • Súhrnné správy z realizácie verejného obstarávania (štvrťročne)
      • Zákazky zverejnené do 1. 7. 2013 (podlimitná zákazka)
     • Informácie povinne zverejňované na stránke ÚVO v Profile verejného obstarávateľa.

      

     4 Osoby poverené realizáciou verejného obstarávania:

     • VO pre Gymnázium MR (z rozpočtu školy)

     Lenka Schwarzová, e-mail: lenka.schwarzova@gymzh.sk

     Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     • VO pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu MR

     Mária Pavlová, e-mail: maria.pavlova@gymzh.sk

     • Zverejňovanie informácií a dokumentácie pre VO na profile obstarávateľa (stránka školy + ÚVO):

     Mgr. Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     5 Ďalšie linky