• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

      

     Základné údaje

     Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, v Žiari nad Hronom (ďalej len „Gymnázium MR“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). 

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Gymnázium FŠ vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 013/2018/ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Usmernením č. 001/2019/ODDVO k plneniu povinností uvedených v čl. 8. Zverejňovacie a oznamovacie povinnosti OvZP príkazu č. 013/2018/ODDVO a s tým súvisiacim zasielaním súhrnných správ.

     Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú osoby poverené verejným obstarávateľom podľa internej smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

     Dokumenty k VO

     Zverejňovanie informácií k verejnému obstarávaniu

     • Plán verejného obstarávania na rok 2015 - 2015_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2015 - Výročná správa 2015.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2016 - 2016_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2016 - Výročná správa 2016.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2017 - 2017_Plan_VO.pdf
     • Výročná správa realizácie verejného obstarávania v roku 2017 - Výročná správa 2017.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2018 - 2018_Plan_VO.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2019 - 2019_Plan_VO.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2020 - 2020_Plan_VO.pdf
     • Plán verejného obstarávania na rok 2021 - 2021_Plan_VO.pdf (4. aktualizácia)
     • Plán verejného obstarávania na rok 2022 - 2022_Plan_VO.pdf

      

     Informácie zverejňované na podstránke pre Verejné obstarávanie (Zverejňovanie informácií - Informácie o priebehu VO).

     • Jednoduchá zákazka (podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní) - zápisy z prieskumu trhu a výzvy - do 1.2.2015
     • Iná zákazka - od 1.2.2015
     • Podlimitná zákazka
     • Nadlimitná zákazka
     • Súhrnné správy z realizácie verejného obstarávania (štvrťročne)
     • Zákazky zverejnené do 1. 7. 2013 (podlimitná zákazka)
     • Informácie povinne zverejňované na stránke ÚVO v Profile verejného obstarávateľa.

      

     Zverejňovanie informácií o realizácii verejného obstarávania

     Zverejňovanie od roku 2019

     • Zverejňovanie faktúr

     https://www.bbsk.sk/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr.aspx

     • Zverejňovanie zmlúv a objednávok (na stránke je potrebné zadať IČO: 00160881)

     https://www.vucbb.sk/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr.aspx

     • Súhrnné správy a zákazky v profile verejného obstarávateľa na ÚVO

     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/386

     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/386

      

     Zverejňovanie do roku 2018

     Osoby poverené realizáciou verejného obstarávania:

     • VO pre Gymnázium MR (z rozpočtu školy)

     Lenka Schwarzová, e-mail: lenka.schwarzova@gymzh.sk

     Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     • VO pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu MR

     Mária Pavlová, e-mail: maria.pavlova@gymzh.sk

     • Zverejňovanie informácií a dokumentácie pre VO na profile obstarávateľa (stránka školy + ÚVO):

     Mgr. Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     • Evidovanie dokumentácie a archivácia:

     Magulová Eva, e-mail: sekretariat@gymzh.sk