• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

      

     Základné údaje

     Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, v Žiari nad Hronom (ďalej len „Gymnázium MR“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). 

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Gymnázium FŠ vykonáva podľa zákona o VO v súlade s Príkazom č. 013/2018/ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Usmernením č. 001/2019/ODDVO k plneniu povinností uvedených v čl. 8. Zverejňovacie a oznamovacie povinnosti OvZP príkazu č. 013/2018/ODDVO a s tým súvisiacim zasielaním súhrnných správ.

     Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú osoby poverené verejným obstarávateľom podľa internej smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

     Dokumenty k VO

      

     Zverejňovanie informácií k verejnému obstarávaniu

      

     Informácie zverejňované na podstránke pre Verejné obstarávanie.

     • Jednoduchá zákazka (podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní) - zápisy z prieskumu trhu a výzvy - do 1.2.2015
     • Iná zákazka - od 1.2.2015
     • Podlimitná zákazka
     • Nadlimitná zákazka
     • Súhrnné správy z realizácie verejného obstarávania (štvrťročne)
     • Zákazky zverejnené do 1. 7. 2013 (podlimitná zákazka)
     • Informácie povinne zverejňované na stránke ÚVO v Profile verejného obstarávateľa.

     Zverejňovanie informácií o realizácii verejného obstarávania

     Zverejňovanie od roku 2019

     https://www.bbsk.sk/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr.aspx

     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/386

     https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/386

      

     Zverejňovanie do roku 2018

      

     4 Osoby poverené realizáciou verejného obstarávania:

     • VO pre Gymnázium MR (z rozpočtu školy)

     Lenka Schwarzová, e-mail: lenka.schwarzova@gymzh.sk

     Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     • VO pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu MR

     Mária Pavlová, e-mail: maria.pavlova@gymzh.sk

     • Zverejňovanie informácií a dokumentácie pre VO na profile obstarávateľa (stránka školy + ÚVO):

     Mgr. Mária Wagnerová, e-mail: maria.wagnerova@gymzh.sk

     5 Ďalšie linky