• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 

    z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

    Keď učenie má zmysel

    ITMS2014+ kód projektu: 312011V656

    Základné údaje:

     

    Hlavným zámerom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností. Tento zámer plánujeme dosiahnuť postupným napĺňaním špecifických cieľov.

    Prioritou je inovovať školský vzdelávací program prostredníctvom zavedenia extra hodín a inovatívnych mimoškolských aktivít. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu budeme rozvíjať jednotlivé gramotnosti zavedením delených hodín, posilnením časovej dotácie existujúcich predmetov a zavedením nových. Sústredíme sa na rozšírenie digitálnych kompetencií a IKT zručností žiakov, ktoré by mali smerovať k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov i manažovaniu vlastného vzdelávania. Zlepšenie výsledkov žiakov sa budeme snažiť dosiahnuť aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania, organizovaním workshopov a stretnutí s odborníkmi z praxe.

    Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu podporíme aj rozširovaním a prehlbovaním kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania. Sústredíme sa na inovatívne metódy, ktoré podporujú rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti, rozvíjanie kritického a matematického myslenia, bádateľských prístupov v prírodovednom vzdelávaní. So zámerom vymieňať si skúsenosti z vlastného vyučovania, z implementácie inovatívnych metód a moderných vyučovacích postupov podporíme sieťovanie pedagogických zamestnancov. Učitelia budú mať príležitosť stretávať sa a diskutovať počas zasadnutí 4 pedagogických klubov. Zasadnutia využijú aj na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, prípravu spoločných školských aktivít.

    Pedagogické kompetencie učiteľov spolu s kvalitným materiálno-technických vybavením považujeme za základné predpoklady zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity v projekte plánujeme realizovať predovšetkým v dvoch novovybudovaných učebniach s moderným IKT vybavením. K dispozícii budú kvalitné učebné pomôcky, meracie prístroje i výučbový softvér. Zlepšenie študijných výsledkov žiakov podporíme aj vďaka bohatému výberu odbornej literatúry.

    Koordináciu projektu bude zabezpečovať projektový tím.

    Jednotlivé aktivity sú navrhované tak, aby priamo svojimi výsledkami prispievali k plneniu čiastkových cieľov, a tým aj k dosiahnutiu hlavného cieľa.

    Aktivity:

    Hlavná aktivita č. 1:

    Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností.

    1.  

    1.1 Extra hodiny - vytvorené delením hodín alebo posilnením časovej dotácie existujúcich predmetov a zavedením nových predmetov do iŠkVP

    1.2 Mimoškolské aktivity – inovované vzdelávacie krúžky, diskusné kluby, workshopy, kurz zameraný na učenie sa v prírode

     

    Hlavná aktivita č. 2:

    Podpora vzdelávania a sieťovania pedagogických zamestnancov

    1.  

    2.1 Pedagogické kluby učiteľov – stretnutia učiteľov v rámci 4 klubov humanitných predmetov, prírodovedných predmetov, matematiky a finančnej gramotnosti

    2.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – 3 akreditované a 2 neakreditované školenia

     

    Hlavná aktivita č. 3:

    Riadenie a koordinácia projektu

    3.1 Riadenie a koordinácia projektu smerujúca k naplneniu cieľov a merateľných ukazovateľov projektu, publicite a trvalej udržateľnosti