Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
ekonomika EKO
estetická výchova ESV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE2
informatika INF
konverzácia v španielskom jazyku KSZ
matematika MAT
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska náuka OBN2
psychológia PSY
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk - literatúra LIT
slovenský jazyk a literatúra SJL
španielsky jazyk SJA
technika THD
telesná výchova TEV
triednická hodina TH
umenie a kultúra UKL
voliteľné predmety VOP

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria