Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
estetická výchova ESV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE2
informatika INF
konverzácia v španielskom jazyku KSZ
matematika MAT
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska náuka OBN2
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk - literatúra LIT
slovenský jazyk a literatúra SJL
španielsky jazyk SJA
technika THD
telesná výchova TEV
triednická hodina TH
umenie a kultúra UKL
voliteľné predmety VOP

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria