• Oznamy

    • Cenník a platby v školskej jedálni


      

     Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa

     Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

      

     Ceny obedov a desiat v zariadení školského stravovania

     od 1. februára 2023

      

     Kategória stravníkov Obed
     Cena v €
     Žiaci od 11 do 15 rokov

     1,90 + 0,30 (réžia) = 2,20 €

     dotácia od štátu - žiaci nehradia

     Žiaci od 15 do 19 rokov 2,10 + 0,30 (réžia) = 2,40 €
     Dospelí stravníci 2,40+ 2,46 (réžia) = 4,86 €
     Zamestnanci 2,19 (stravník) + 2,67 (škola) = 4,86 €

      

     Vydávanie obedov: pre žiakov od 11.00 do 13.30 

      

     Stravu možno prihlasovať a odhlasovať:

      

     • elelktronicky cez Edupage najneskôr do 24.00 predlošlého dňa,
     • na telefónnom čísle školskej jedálne: 045/6734034 do 7.00.

      

     Spôsob platby za obedy:

     ♦ v hotovosti v pokladni školskej jedálne (bočný vchod) od 15. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac,

     ♦ bezhotovostne na účet Štátnej pokladnice najneskôr do 21. dňa v mesiaci - vopred na nasledujúci mesiac

     číslo účtu: 7000389767/8180, IBAN: SK44 8180 0000 0070 0038 9767

     variabilný symbol: 0420

     konštantný symbol: 0308

     správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko, triedu stravníka,

     ♦ žiaci PRIMA, SEKUNDA, TERCIA, KVARTA môžu požiadať o dotáciu na stravu "zadarmo" od 01. 09. 2023.

      

     Janka Speváková, vedúca školskej jedálne