• Projekt Erasmus+

     „Spoločne pre všetkých“ 

      

     Program:Erasmus+
     Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobility jednotlivcov
     Akcia:Mobilita učiacich sa zamestnancov
     Typ akcie:Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
     Názov projektu: Spoločne pre všetkých (Together for everyone)
     Celkové trvanie projektu:12 mesiacov
     Doba realizácie projektu:15. 12. 2020 – 14. 12. 2021
     Maximálna výška grantu:17 845,00 EUR
     Zmluva o poskytnutí grantu:

     č. 2020-1-SK01-KA101-078060

     dodatok k zmluve č.1 - COVID

     Koordinátor projektu:Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

      

     Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

     Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.