• Projekt Erasmus+

     „Spoločne pre všetkých“ 

     Program:

     Erasmus+

     Kľúčová akcia 1:

     Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

     Akcia:

     KA101 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov

     Názov projektu:

     Spoločne pre všetkých

     Celkové trvanie projektu:

     26 mesiacov

     Doba realizácie projektu:

     01.07.2020 – 31.08.2022

     Maximálna výška grantu:

     17 845,00 EUR

     Zmluva o poskytnutí grantu:

     2020-1-SK01-KA101-078060

     dodatok k zmluve č.1 - COVID

     Koordinátor projektu:

     Ing. Dana Paálová

      

     Ciele projektu:

     1. Zlepšiť riadenie školy v oblasti komunikácie so žiakmi, učiteľmi, vytvárať pozitívnu klímu, eliminovať šikanovanie a stres, zaviesť tímovú spoluprácu a riadiť školu v súlade s modernými trendmi.
     2. Spoznať a vedieť implementovať nové metódy vyučovania, spoznať metódy vyučovania pre osobitú skupinu žiakov príma - kvarta, spoznať odlišnosti aplikácie metód vyučovania pre žiakov do 15 rokov a od 15 -19 rokov.
     3. Rozšíriť obsah humanitných predmetov dejepis, náuka o spoločnosti, estetika a umenie o časový úsek stredovekej histórie, renesancie v Taliansku, informovanie o regiónoch Španielska a regiónu Viedne. Medzipredmetové prepojenie s jazykmi.
     4. Zlepšiť si jazykové zručnosti v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.
     5. Vytvárať partnerstvá s účastníkmi kurzov na úrovni inštitúcií (partnerstvá medzi školami), osobné priateľstvá s účastníkmi kurzov a vytváranie komunikačných kanálov medzi žiakmi.

      

     Aktivity projektu:

     Štruktúrované kurzy pre 9 pedagógov.

      

     Prijímajúce organizácie:

     EUROPASS SRL, Firenze, Taliansko

     Je škola jazykov a kultúry a organizácia odborného vzdelávania akreditovaná Regionálnou radou Toskánska. Inštitút sa zapája do niekoľkých medzinárodných projektov a v roku 2011 získal Európsku jazykovú značku pre inovatívny projekt výučby talianskych jazykových filmov v taliančine so zahraničnými študentmi. Účastníci navštevujú kurzy na zlepšenie svojich pedagogických zručností vo vzťahu k vyučovaniu s využitím IKT, kompetencie manažmentu, výtvarná výchova; jazykové vzdelávanie a vzdelávanie CLIL; špeciálne potreby vzdelávania. Škola má veľkú sieť partnerov v každej európskej krajine. Vyvinula väčšinu kurzov v úzkej spolupráci so školami a univerzitami z celého sveta. Škola sa za posledných 10 rokov zapojila do niekoľkých projektov financovaných EÚ.

      

     Malaca Instituto, c/Cortada 6, Malaga, Španielsko

     Malaca Instituto je špecializovaná škola španielčiny s viac ako 40 ročnými skúsenosťami a všeobecne uznávaná ako jedna z leadrov v tejto oblasti. Patrí medzi prestížne školy a univerzity je partnerom pre vládne organizácie, spoločnosti a súkromné osoby všetkých vekových skupín. V posledných rokoch pre učiteľov zabezpečili množstvo programov, ktoré sú zvyčajne financované z programu Comenius. Ponúkajú širokú škálu kurzov, ktoré by vyhovovali potrebám škôl a ich učiteľov. Akademickí pracovníci sú so skutočnou vášňou pre výučbu, majú 10 - 20 ročné skúsenosti. Všetci sú rodenými hovorcami španielčiny a svoju výučbu zakladajú na akademickej dokonalosti. Výučba španielčiny je postavená na rovnováhe medzi zručnosťou, intuíciou, starostlivým plánovaním a empatiou. Vyžaduje to trpezlivých, inteligentných a skúsených ľudí, aby to urobili dobre.

      

     JUTAKI Bt. - Hungary Expert for Teachers, Kisfaludy u. 18., Budaörs, Maďarsko

     Maďarská konzultačná a vzdelávacia spoločnosť poskytujúca relevantné kurzy pre žiadateľov o program Erasmus +. Jedným z profilov je organizovanie kurzov v angličtine, nemčine a maďarčine. Kurzy sú zamerané na metódy vyučovania cudzieho jazyka a obohatenie slovnej zásoby na špecifické oblasti.

      

     Očakávané výsledky vzdelávania:

     1. skupina

     • vedieť riadiť procesy a ľudí, poznať spôsoby vytvárať atmosféry tímovej spolupráce medzi pedagógmi
     • vedieť vytvárať tímy, riadiť ich a koordinovať
     • poznať príznaky šikanovania
     • poznať príčiny šikanovania a vedieť vytvoriť prostredie, ktoré šikanovaniu predchádza
     • mať zručnosť predchádzaniu konfliktov a vedieť zvládať emócie medzi žiakmi
     • poznať účinné nástroje a stratégie na zvládanie stresu učiteľov a žiakov
     • poznať relaxačné techniky a spôsob využívania emočnej inteligencie a emočnej regulácie na zvládanie stresu
     • vedieť aplikovať metódy znižovania stresu v triedach u žiakov.

     2. skupina

     • poznať nové motivačné metódy na vyučovanie a vedieť ich aplikovať na hodinách
     • vedieť využívať metódy projektovaného vzdelávania a metódu triedy naopak
     • vedieť začleňovať do vyučovania vizuálne zdroje
     • vedieť vhodne vyberať metódy podľa veku žiakov
     • vedieť používať technológie v triede ako je správa tried s Google Classroom, rôzne fázy procesu učenia, písanie poznámok, kódovania a hrania hier, tvorby učebné materiálov a prezentácie.

     3. skupina

     • spoznať interaktívne metódy využívané v praktických situáciách v teréne, kuchyni, múzeách a pod.
     • zvýšiť vedomosti o kultúrnom dedičstve Španielska, poznať ich kuchyňu
     • rozšíriť si vedomostí o histórii Viedne, spoznať umenie, múzeá, hudbu a kultúru
     • vedieť pripraviť žiakov na maturitu v týchto okruhoch.

     4. skupina

     • získať vedomosti o renesančného umení
     • poznať prepojenie stredovekej filozofie s umením, rozšíriť si kompetencie v oblasti vyučovania estetiky, umenia
     • vedieť aplikovať metódy zážitkového učenia.

      

      

     Program Erasmus+:

     Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

     Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

     Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.