• Oznamy

    • Výchovný poradca
     Mgr. Zdena Štefancová

      

     Okrem práce výchovného poradcu na škole vyučujem predmety: telesná výchova a etická výchova.


     Kontaktná adresa:                        zdena.stefancova@gymzh.sk

                                                        z.stefancova@gmail.com


     Konzultačné hodiny:                         Piatok od  10.30 - 12.30 hod.

                                                               v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí (vedľa IV. A triedy)

                                                                             podľa potreby aj v iný čas (kedykoľvek), podľa dohody

      

     Konzultačné hodiny Centra pedagogicko-psychologického poredenstva a prevencie

     v Žiari nad Hronom:

                                                     Utorok  od 13.00 - 16.00 hod.

      

     Poskytujú odborné poradenstvo v oblasti:

     - pedagogickej - problémy učenia sa

     - psychologickej - osobnostné problémy

     - špeciálno-pedagogickej - práca so žiakmi so ŠVVP

           

     Konzultačné hodiny sú vyhradené pre rodičov, žiakov ako aj pedagógov.