• Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Naša škola sa aj v tomto školskom roku zúčastnila krajského kola 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo na Súkromnom gymnáziu v Banskej Bystrici. Už tradične nás reprezentovala Emma Rošková z triedy Septima, ktorá ako víťazka okresného kola v kategórii 2B obsadila v silnej konkurencii 6. miesto. V kategórii 1C nás zastupoval David Svoboda z triedy Prima, ktorý skončil ako úspešný riešiteľ. Gratulujeme obidvom účastníkom za úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Zuzana Šályová

    • Počuť neznamená počúvať
     • Počuť neznamená počúvať

     • Aký je sluch pre náš život dôležitý sa presviedčame každý deň, a to aj na Valentína, kedy náš Seminár zo psychológie opäť navštívila pani psychologička Mgr. Viera Lutherová z poradne zdravého vývinu BALANS.

      Prednáška pani psychologičky bola z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú psychológiu, konkrétne otázky sluchového spracovávania a sluchovej stimulácie. Študenti sa oboznámili s problémami sluchového spracovávania a ich negatívnymi dopadmi na vývin reči, jazykových zručností a celkový akademický výkon.

      Na kazuistikách mali možnosť vidieť, akým spôsobom je narušená funkčnosť a výkonnosť dieťaťa. Dozvedeli sa o možnostiach nápravy a rehabilitačných postupoch.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Počuť neznamená počúvať.

    • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL
     • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL

     • V utorok 13. februára 2024 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil regionálny turnaj FLL v kategórii Challenge. Naše gymnázium reprezentoval tím Legoheroes zložený zo žiakov Primy, Sekundy, Tercie, Kvarty a Kvinty. Na súťaž sa pripravovali od októbra počas stretnutí Robotického krúžku v celkovom počte 17 žiakov, súťažný tím tvorilo 10 z nich. Svoj inovačný projekt Hear and See, službu, vďaka ktorej by ste za kultúrou nemuseli cestovať, ale kultúra by prišla za vami, prezentovali nielen pred porotou, ale zároveň dostali priestor predstaviť ho všetkým účastníkom turnaja na hlavnom javisku ako jeden z troch najzaujímavejších projektov.

      Porote predstavili i svojho robota Dezidora, vysvetlili, ako funguje, ako aj celý proces od návrhu prvého prototypu až po testovanie robota, ktorého priniesli na súťaž. Za svoju práci získali 1. miesto v kategórii Robot Design. V disciplíne Robot Game sa im v konkurencii tímov s viacročnými skúsenosťami podarilo získať konečné 4. miesto.

      V sprievodnej aktivite Robot Battle sa po jednoznačnom postupe zo základnej skupiny, kde svoje zápasy vyhrali 3:0 a 3:0, dostali do finále. V ňom síce náš robot Emil nestačil na robota tímu z Banskej Bystrice, ale odnáša si čestné druhé miesto, čím náš tím vylepšil štvrtú pozíciu z minulého roka.

      Tím Legoheroes si v tejto sezóne prešiel menšou generačnou výmenou. Z 10 súťažiacich až šiesti boli v tíme tento rok prvý krát, pre niektorých z nich to bola vôbec prvá skúsenosť so súťažou FLL. Napriek tomu sme mohli už počas prípravy v rámci Robotického krúžku, ale aj na samotnej súťaži vidieť, že tento tím je veľmi súdržný a zanietený pre spoločnú vec. Ich aktivita a kreativita išli ruka v ruke s priateľstvami, ktoré medzi nimi vznikli, a tak ich práca bola nielen spoločným úsilím, ale najmä zábavou. Ich úspech vo veľkej miere ovplyvnili rady od skúsenejších študentov, bývalých členov tímu a starších žiakov, ale najmä prístup mentora Martina Hronského, ktorý im ukázal, ako si naplánovať prácu, postupne krok po kroku realizovať jednotlivé etapy plánu, ako pracovať efektívne, navzájom sa počúvať, pomáhať si, vyjadrovať svoje nápady konštruktívne a zrozumiteľne, ale najmä sa pri práci zabávať. Keď sa k tomu pridá cieľavedomosť a chuť do práce, ochota venovať svoj voľný čas a zostávať v škole aj dlho po oficiálnom skončení krúžku a najmä túžba niečo zaujímavé a hodnotné vytvoriť, pretaví sa to do celkového tretieho miesta na turnaji, čo je pre náš z veľkej časti neskúsený tím obrovskou odmenou za niekoľkomesačnú prácu.

      Na záver by som sa rada poďakovala všetkým členom tímu za ich neúnavnú prácu a radosť, ktorú prinášali na spoločné stretnutia, ich rodičom, ktorí im vychádzali v ústrety, podporovali ich v práci na projekte a vytvárali im priestor na stretávanie sa mimo vyučovania. Rovnako mentorovi Martinovi za jeho čas, trpezlivosť a energiu, ktorú tímu venoval, ako aj ďalším študentom, ktorí pomohli tímu napredovať svojimi postrehmi a radami. Veľká vďaka patrí Nadácii ZSNP a Slovalco za ich finančnú podporu, vďaka ktorej majú naši žiaci potrebné technické zabezpečenie pre realizáciu svojich nápadov. V neposlednom rade pani riaditeľke za podporu nášho tímu v jeho činnosti, ako aj kolegom, ktorí nám vychádzali v ústrety, aby sme v posledných hektických dňoch pred turnajom zvládli všetky prípravy na úspešné reprezentovanie našej školy.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL.

     • Darujte nám Vaše 2 % z daní

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z Vašich daní v roku 2023. Z prijatých prostriedkov sme podporili účasť žiakov gymnázia na rôznych súťažiach na Slovensku i v zahraničí, prípravu tradičných aktivít tried a podujatí školy. Pomáhali sme pri nákupoch učebných pomôcok a techniky, odmeňovali úspešných študentov.

      Tento rok máte opäť možnosť aktivity školy podporiť prostredníctvom Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s potvrdením o zdaniteľných príjmoch môžete priniesť na sekretariát školy, resp. doručiť na daňový úrad.

      Podrobnosti i formuláre nájdete tu.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Mgr. Radovan Murín, predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne
     • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne

     • Naše gymnázium malo po štvrtýkrát zastúpenie v národnom tíme, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global. Naposledy v Singapure študenti ukázali, že dokážu konkurovať 190 krajinám sveta v oblasti robotiky, techniky i v riešení inovatívnych vedeckých projektov.  

      Úspech i príležitosti, ktoré sa študentom postupne otvárali, nás posmelili k ďalšiemu pokračovaniu. Martin Hronský, reprezentant Slovenska zo Ženevy, mentor slovenského tímu zo Singapuru a náš tohtoročný maturant, predstavil myšlienku budovania centra robotiky na našej škole už na Noci výskumníkov v Banskej Bystrici. Naším cieľom je pritiahnuť k robotike, 3D tlači či vede nielen našich študentov, ale prezentovať myšlienky a základné hodnoty súťaže FIRST Global aj študentom iných škôl.  

      Preto sme so „svetom robotiky“ vycestovali na Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. Náš tím - Tatiana, Rebeka, Saška, Matej, Ivan a Dušan - pod vedením skúseného Martina pripravili prednášku iworkshop o súťaži FIRST Global či ukážky prác z robotiky i programovania. Po srdečnom privítaní riaditeľom školy, Mgr. Danielom Struhárom, sme žiakom predstavili naše úspechy, myšlienky súťaže i aktuálnu výzvu. Následne si študenti otestovali robota zo Singapuru, vyskúšali autíčka, hry i SMART technológie fungujúce vďaka micro:bitom. Nechýbal model z lego stavebnice SPIKE PRIME. 

      Na záver sme so študentami i učiteľmi z Brezna diskutovali o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, aby sa aj oni mohli zapojiť do celoslovenskej výzvy súťaže FIRST Global Slovensko 2024. Náš tím už výzvy aktuálneho ročníka rieši aj vďaka mimoriadnej finančnej podpore Nadácie ZSNP a Slovalco. 

      Veríme, že sa s mladými nadšencami z Brezna opäť stretneme a v prípade záujmu ich tímu ochotne poskytneme podporu. Naše úspechy totiž ukazujú, že sila je v tímovej práci a vzájomnej pomoci. 

      Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke, Ing. Dana Paálovej, ktorá podporuje rozmanité aktivity našich robotických tímov. Sme vďační aj Združeniu rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa, bez ktorého finančnej podpory by sa naše ciele napĺňali len veľmi ťažko. 

       

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 12.2.2024 sa traja žiaci  našej školy zúčastnili krajského kola 33. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl z celého Banskobystrického kraja si naši žiaci počínali výborne a naše gymnázium obohatili o 2 diplomy. V kategórii A sa nám síce víťazné miesto neušlo, ale v kategórii B sme získali 1. miesto – M. Cibuľa (III.B) a 2. miesto - P. Uhrovičová (III.A). Michal, ktorý obsadil 1. miesto, nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2024 v Bratislave. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a postupujúcemu budeme držať palce v celoslovenskom kole.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Psychológia v „interiéri“
     • Psychológia v „interiéri“

     • Dňa 7.2.2024 sa žiaci – seminaristi zo psychológie – vybrali do exteriéru, aby zistili ako funguje psychológia v „interiéri“. Pod interiérom sa tentokrát rozumel Ústav pre výkon väzby a Ústav pre výkon trestu odňatia slobody (ľudovo väzenie) v Banskej Bystrici.

      Skôr ako sme prekročili brány väznice, sme vôbec netušili, čo nás za vysokými múrmi čaká. Hneď po vstupe nám boli odobraté mobilné telefóny, prešli sme osobnou prehliadkou a každý dostal na krk kartičku návštevníka.

      Po úvodnej prehliadke sme sa spolu so zástupcom riaditeľa prešli administratívnou časťou väzenia a následne sme si vypočuli a pozreli veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii, fungovaní, administratíve, personálnom obsadení väzenia

      Okrem iného sme sa dozvedeli, že terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897 a že je jednou z najstarších na Slovensku. Areál ústavu má tvar uzatvoreného štvoruholníka. Jeho obvod tvorí administratívno-prevádzková budova, hospodárska budova a objekty určené na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. V ústave je 130 ciel s kapacitou 401 uväznených osôb, z čoho 52 ciel je určených pre odsúdených. V ústave je zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva diagnostiku odsúdených pre potreby ich zaraďovania do výkonu trestu odňatia slobody vzhľadom na stupeň ich narušenosti a charakteristiku osobnosti. Súčasne zabezpečuje psychologický servis pre obvinených, ako aj poradensko-konzultačnú činnosť pri riešení krízových stavov obvinených počas výkonu väzby. Okrem toho vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti sú na stredisku zaradení 4 psychológovia. Aj ich prácu nám priblížil zástupca riaditeľa, ktorý nám taktiež zodpovedal všetky naše zvedavé otázky.

      Táto skúsenosť ostáva jedinečnou a dúfame, že jedinou😊

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v „interiéri“.

    • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium
     • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

     • Srdečne pozývame žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2024 (utorok).

      Spoločné stretnutie začína o 15:00 hod v prednáškovej miestnosti. Poskytneme Vám informácie o štúdiu, o priebehu prijímacieho konania a prípravných kurzoch na zvládnutie prijímacích skúšok. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie, informatiky i prehliadka školy.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!