• O projekte

    • Robotická výzva

     január 2023 - december 2023

     Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie digitálnych zručností žiakov prostredníctvom riešenia vedeckých projektov zameraných na STEM vzdelávanie.

     Zámerom je orientovať sa na riešenie problémov a výziev v oblasti aplikovanej informatiky a robotiky, simulácie automatizovaných procesov v priemysle, či globálnych tém trvalo udržateľného rozvoja. Študenti získajú nové zručnosti v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky prostredníctvom tímových zábavných no bádateľských aktivít pri riešení výziev rôznych súťaží na školskej, regionálnej, národnej či svetovej úrovni.

     Chceli by sme žiakov motivovať a inšpirovať ich k návrhu inovatívnych riešení, prostredníctvom experimentov, riešením praktických úloh rozvíjať ich kritické myslenie, programátorské zručnosti, konštruktivizmus, ale aj soft-skills zručnosti a schopnosť pracovať v tíme.

     Aktivity budeme realizovať čiastočne na vyučovaní, no najväčšia časť bude tvoriť mimoškolskú - záujmovú - činnosť. Nadobudnuté zručnosti a riešené projekty budú žiaci môcť prezentovať na workshope pre žiakov inej ZŠ, ale aj v rozmanitých robotických či vedeckých súťažiach. Pri návrhu tém sa sústredíme na trvalo udržateľný rozvoj, globálne problémy - napr. energetické zdroje. Vytvorené projekty budeme zdieľať s inými učiteľmi a prezentovať na verejnosti.

     Projekt podporila Nadácia Tatra banky v rámci grantového programu Digital.

      

     Viac o grantovom programe Digital pre stredoškolákov

     Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

     Viac o Nadácii Tatrabanky a grantovom programe: