• Opis aktivity

    • Inovácia predmetov vo vzťahu človek – cudzí jazyk a komunikácia v cudzom jazyku

     Opis aktivity

      

     Cieľ aktivity

     Vytvoriť inovatívne a komplexné učebné materiály s podporou informačných a komunikačných technológií, zaviesť moderné metódy a formy výučby v ruskom, nemeckom, francúzskom, španielskom a anglickom jazyku s dôrazom na jazykové a komunikačné kompetencie žiakov.

     Popis aktivity

     Účelom tejto aktivity je vytvorenie a inovácia úplných učebných materiálov ako aj zavedenie moderných a inovovaných vzdelávacích metód a foriem vyučovania v ruskom, nemeckom, francúzskom, španielskom a anglickom jazyku s dôrazom na zlepšenie jazykových a komunikačných kompetencií žiakov.

     Modernizácia a zefektívnenie vyučovacieho procesu cudzích jazykov zabezpečí kvalitnú jazykovú a komunikačnú prípravu žiakov, zlepší pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl, ale zároveň aj na uplatnenie v praxi a v osobnom živote.

     Výstupy v aktivite:

     a) komplexné učebné materiály pre 5 predmetov cudzích jazykov:

     • konverzácie v ruskom jazyku
     • konverzácie v nemeckom jazyku
     • konverzácie v francúzskom jazyku
     • konverzácie v španielskom jazyku
     • konverzácie v anglickom jazyku

      

     b) odborné učebné texty zamerané  na rozvoj podnikateľských zručností v predmete:

     • anglický jazyk

      

     Obsah komplaxného učebného materiálu:

     • učebné texty
     • pracovné zošity, pracovné listy
     • metodické príručky
     • banky úloh