• Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL
     • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL

     • V utorok 13. februára 2024 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil regionálny turnaj FLL v kategórii Challenge. Naše gymnázium reprezentoval tím Legoheroes zložený zo žiakov Primy, Sekundy, Tercie, Kvarty a Kvinty. Na súťaž sa pripravovali od októbra počas stretnutí Robotického krúžku v celkovom počte 17 žiakov, súťažný tím tvorilo 10 z nich. Svoj inovačný projekt Hear and See, službu, vďaka ktorej by ste za kultúrou nemuseli cestovať, ale kultúra by prišla za vami, prezentovali nielen pred porotou, ale zároveň dostali priestor predstaviť ho všetkým účastníkom turnaja na hlavnom javisku ako jeden z troch najzaujímavejších projektov.

      Porote predstavili i svojho robota Dezidora, vysvetlili, ako funguje, ako aj celý proces od návrhu prvého prototypu až po testovanie robota, ktorého priniesli na súťaž. Za svoju práci získali 1. miesto v kategórii Robot Design. V disciplíne Robot Game sa im v konkurencii tímov s viacročnými skúsenosťami podarilo získať konečné 4. miesto.

      V sprievodnej aktivite Robot Battle sa po jednoznačnom postupe zo základnej skupiny, kde svoje zápasy vyhrali 3:0 a 3:0, dostali do finále. V ňom síce náš robot Emil nestačil na robota tímu z Banskej Bystrice, ale odnáša si čestné druhé miesto, čím náš tím vylepšil štvrtú pozíciu z minulého roka.

      Tím Legoheroes si v tejto sezóne prešiel menšou generačnou výmenou. Z 10 súťažiacich až šiesti boli v tíme tento rok prvý krát, pre niektorých z nich to bola vôbec prvá skúsenosť so súťažou FLL. Napriek tomu sme mohli už počas prípravy v rámci Robotického krúžku, ale aj na samotnej súťaži vidieť, že tento tím je veľmi súdržný a zanietený pre spoločnú vec. Ich aktivita a kreativita išli ruka v ruke s priateľstvami, ktoré medzi nimi vznikli, a tak ich práca bola nielen spoločným úsilím, ale najmä zábavou. Ich úspech vo veľkej miere ovplyvnili rady od skúsenejších študentov, bývalých členov tímu a starších žiakov, ale najmä prístup mentora Martina Hronského, ktorý im ukázal, ako si naplánovať prácu, postupne krok po kroku realizovať jednotlivé etapy plánu, ako pracovať efektívne, navzájom sa počúvať, pomáhať si, vyjadrovať svoje nápady konštruktívne a zrozumiteľne, ale najmä sa pri práci zabávať. Keď sa k tomu pridá cieľavedomosť a chuť do práce, ochota venovať svoj voľný čas a zostávať v škole aj dlho po oficiálnom skončení krúžku a najmä túžba niečo zaujímavé a hodnotné vytvoriť, pretaví sa to do celkového tretieho miesta na turnaji, čo je pre náš z veľkej časti neskúsený tím obrovskou odmenou za niekoľkomesačnú prácu.

      Na záver by som sa rada poďakovala všetkým členom tímu za ich neúnavnú prácu a radosť, ktorú prinášali na spoločné stretnutia, ich rodičom, ktorí im vychádzali v ústrety, podporovali ich v práci na projekte a vytvárali im priestor na stretávanie sa mimo vyučovania. Rovnako mentorovi Martinovi za jeho čas, trpezlivosť a energiu, ktorú tímu venoval, ako aj ďalším študentom, ktorí pomohli tímu napredovať svojimi postrehmi a radami. Veľká vďaka patrí Nadácii ZSNP a Slovalco za ich finančnú podporu, vďaka ktorej majú naši žiaci potrebné technické zabezpečenie pre realizáciu svojich nápadov. V neposlednom rade pani riaditeľke za podporu nášho tímu v jeho činnosti, ako aj kolegom, ktorí nám vychádzali v ústrety, aby sme v posledných hektických dňoch pred turnajom zvládli všetky prípravy na úspešné reprezentovanie našej školy.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL.

    • Počuť neznamená počúvať
     • Počuť neznamená počúvať

     • Aký je sluch pre náš život dôležitý sa presviedčame každý deň, a to aj na Valentína, kedy náš Seminár zo psychológie opäť navštívila pani psychologička Mgr. Viera Lutherová z poradne zdravého vývinu BALANS.

      Prednáška pani psychologičky bola z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú psychológiu, konkrétne otázky sluchového spracovávania a sluchovej stimulácie. Študenti sa oboznámili s problémami sluchového spracovávania a ich negatívnymi dopadmi na vývin reči, jazykových zručností a celkový akademický výkon.

      Na kazuistikách mali možnosť vidieť, akým spôsobom je narušená funkčnosť a výkonnosť dieťaťa. Dozvedeli sa o možnostiach nápravy a rehabilitačných postupoch.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Počuť neznamená počúvať.

    • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne
     • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne

     • Naše gymnázium malo po štvrtýkrát zastúpenie v národnom tíme, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global. Naposledy v Singapure študenti ukázali, že dokážu konkurovať 190 krajinám sveta v oblasti robotiky, techniky i v riešení inovatívnych vedeckých projektov.  

      Úspech i príležitosti, ktoré sa študentom postupne otvárali, nás posmelili k ďalšiemu pokračovaniu. Martin Hronský, reprezentant Slovenska zo Ženevy, mentor slovenského tímu zo Singapuru a náš tohtoročný maturant, predstavil myšlienku budovania centra robotiky na našej škole už na Noci výskumníkov v Banskej Bystrici. Naším cieľom je pritiahnuť k robotike, 3D tlači či vede nielen našich študentov, ale prezentovať myšlienky a základné hodnoty súťaže FIRST Global aj študentom iných škôl.  

      Preto sme so „svetom robotiky“ vycestovali na Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. Náš tím - Tatiana, Rebeka, Saška, Matej, Ivan a Dušan - pod vedením skúseného Martina pripravili prednášku iworkshop o súťaži FIRST Global či ukážky prác z robotiky i programovania. Po srdečnom privítaní riaditeľom školy, Mgr. Danielom Struhárom, sme žiakom predstavili naše úspechy, myšlienky súťaže i aktuálnu výzvu. Následne si študenti otestovali robota zo Singapuru, vyskúšali autíčka, hry i SMART technológie fungujúce vďaka micro:bitom. Nechýbal model z lego stavebnice SPIKE PRIME. 

      Na záver sme so študentami i učiteľmi z Brezna diskutovali o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, aby sa aj oni mohli zapojiť do celoslovenskej výzvy súťaže FIRST Global Slovensko 2024. Náš tím už výzvy aktuálneho ročníka rieši aj vďaka mimoriadnej finančnej podpore Nadácie ZSNP a Slovalco. 

      Veríme, že sa s mladými nadšencami z Brezna opäť stretneme a v prípade záujmu ich tímu ochotne poskytneme podporu. Naše úspechy totiž ukazujú, že sila je v tímovej práci a vzájomnej pomoci. 

      Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke, Ing. Dana Paálovej, ktorá podporuje rozmanité aktivity našich robotických tímov. Sme vďační aj Združeniu rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa, bez ktorého finančnej podpory by sa naše ciele napĺňali len veľmi ťažko. 

       

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 12.2.2024 sa traja žiaci  našej školy zúčastnili krajského kola 33. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl z celého Banskobystrického kraja si naši žiaci počínali výborne a naše gymnázium obohatili o 2 diplomy. V kategórii A sa nám síce víťazné miesto neušlo, ale v kategórii B sme získali 1. miesto – M. Cibuľa (III.B) a 2. miesto - P. Uhrovičová (III.A). Michal, ktorý obsadil 1. miesto, nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2024 v Bratislave. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a postupujúcemu budeme držať palce v celoslovenskom kole.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Psychológia v „interiéri“
     • Psychológia v „interiéri“

     • Dňa 7.2.2024 sa žiaci – seminaristi zo psychológie – vybrali do exteriéru, aby zistili ako funguje psychológia v „interiéri“. Pod interiérom sa tentokrát rozumel Ústav pre výkon väzby a Ústav pre výkon trestu odňatia slobody (ľudovo väzenie) v Banskej Bystrici.

      Skôr ako sme prekročili brány väznice, sme vôbec netušili, čo nás za vysokými múrmi čaká. Hneď po vstupe nám boli odobraté mobilné telefóny, prešli sme osobnou prehliadkou a každý dostal na krk kartičku návštevníka.

      Po úvodnej prehliadke sme sa spolu so zástupcom riaditeľa prešli administratívnou časťou väzenia a následne sme si vypočuli a pozreli veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii, fungovaní, administratíve, personálnom obsadení väzenia

      Okrem iného sme sa dozvedeli, že terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897 a že je jednou z najstarších na Slovensku. Areál ústavu má tvar uzatvoreného štvoruholníka. Jeho obvod tvorí administratívno-prevádzková budova, hospodárska budova a objekty určené na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. V ústave je 130 ciel s kapacitou 401 uväznených osôb, z čoho 52 ciel je určených pre odsúdených. V ústave je zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva diagnostiku odsúdených pre potreby ich zaraďovania do výkonu trestu odňatia slobody vzhľadom na stupeň ich narušenosti a charakteristiku osobnosti. Súčasne zabezpečuje psychologický servis pre obvinených, ako aj poradensko-konzultačnú činnosť pri riešení krízových stavov obvinených počas výkonu väzby. Okrem toho vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti sú na stredisku zaradení 4 psychológovia. Aj ich prácu nám priblížil zástupca riaditeľa, ktorý nám taktiež zodpovedal všetky naše zvedavé otázky.

      Táto skúsenosť ostáva jedinečnou a dúfame, že jedinou😊

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v „interiéri“.

     • Darujte nám Vaše 2 % z daní

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z Vašich daní v roku 2023. Z prijatých prostriedkov sme podporili účasť žiakov gymnázia na rôznych súťažiach na Slovensku i v zahraničí, prípravu tradičných aktivít tried a podujatí školy. Pomáhali sme pri nákupoch učebných pomôcok a techniky, odmeňovali úspešných študentov.

      Tento rok máte opäť možnosť aktivity školy podporiť prostredníctvom Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s potvrdením o zdaniteľných príjmoch môžete priniesť na sekretariát školy, resp. doručiť na daňový úrad.

      Podrobnosti i formuláre nájdete tu.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Mgr. Radovan Murín, predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium
     • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

     • Srdečne pozývame žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2024 (utorok).

      Spoločné stretnutie začína o 15:00 hod v prednáškovej miestnosti. Poskytneme Vám informácie o štúdiu, o priebehu prijímacieho konania a prípravných kurzoch na zvládnutie prijímacích skúšok. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie, informatiky i prehliadka školy.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium

     • Milí deviataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na monitor či prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk  –  6. februára 2024 o 14.00,
      • matematika – 13. februára 2024 o 14.00.

      Ďalšie stretnutia budú prebiehať vždy v utorok od 14.30 v dĺžke 3 vyučovacie hodiny.

      Záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803

    • Európska súťaž v štatistike
     • Európska súťaž v štatistike

     • V piatok 12. januára 2024 sa skončila 1. etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024, do ktorého sa zapojilo viac ako 1200 študentov zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl v SR.  Za našu školu súťažilo 5 tímov v kategórii A z tried III.A, III.B a SEP, pričom  jeden z tímov z III.B v zložení – Michal Cibuľa, Michal Jáger a Pavol Kyseľ sa prebojoval do dvadsťjednotky postupujúcich tímov z celkového počtu 322 tímov. Celý zoznam postupujúcich v kategórii A si môžete pozrieť v priloženej výsledkovej listine. Nášmu tímu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy
     • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

     • Dňa 7. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

      Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

      Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

      ✅ Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

      Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 53%.

      😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

      Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 7,6 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

      • „Získali sme veľmi praktické poznatky o podnikaní.“
      • „Dalo mi to iný pohľad na rozbiehanie biznisu.“
      • „ Krok po kroku som sa dostala k výsledku.“
      • „ Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“
      • „ Dozvedel som sa mnohé cenné veci, ktoré sa mi budú hodiť pri plnení mojich snov.“

      ➡️ Ďalšie kroky

      Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

      Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy.

    • V duchu radosti a štedrosti
     • V duchu radosti a štedrosti

     • Vianoce sú časom radosti a štedrosti, kedy si ľudia prejavujú lásku a pozornosť, a to prostredníctvom darčekov, milých slov alebo pomoci tým, ktorí to potrebujú. Práve štedrosť vytvára tú pravú vianočnú atmosféru plnú solidarity. Poskytovanie pomoci druhým a štedré konanie prispievajú k budovaniu krajšieho sveta a zlepšujú kvalitu života nás všetkých. Aj malý čin láskyplnej pozornosti môže mať veľký vplyv na niečí život. A práve preto sme aj my chceli prispieť aspoň malou troškou.

      Predvianočné aktivity sme začali v stredu varením kapustnice. Chutila vynikajúco a výťažok z predaja bol 334 eur. Poďakovanie patrí študentom z II. A, p. p. Horálovej a pánovi školníkovi. Vo štvrtok sme absolvovali už tradičný volejbalový turnaj. Jeden tím zostavili aj mladší študenti z osemročného štúdia a držali sa vynikajúco. Víťazstvo a putovný víťazný pohár si vybojovala II.B, na druhom mieste sa umiestnila IV.B a na treťom skončili študenti zo SEXTY. V piatok sme prvýkrát usporiadali vianočný kvíz, interaktívnu súťažnú aktivitu medzi triedami. Najšikovnejší boli študenti z KVARTY, KVINTY a SEXTY. Vôňa vianočného punču a medovníčkov z bazárika dotvárali tú pravú vianočnú atmosféru. Ich predajom sme získali ďalších 379,5 eur. K zbierke výrazne prispela aj p.p. Kinková predajom vlastnoručne robených voňavých mydielok, a to v hodnote 151,5 eur.

      Celková suma, ktorou sme podporili Svetielko nádeje, občianske združenie podporujúce onkologicky choré detičky a ich rodiny, bola vo výške 865 eur. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli či prispeli.

      Darovanie s láskou a štedrosťou vytvára v srdci pokoj a harmóniu, ktorú prinesieme aj do svojich domovov. Prajem Vám všetkým krásne vianočné sviatky!

                                                                       Mgr. Miroslava Debnárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V duchu radosti a štedrosti.

    • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia
     • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia

     • Školský parlament si pre všetky ročníky prichystal kvíz s vianočnou tematikou. Súťažilo sa v troch kategóriách, PRIMA až KVARTA, prváci až druháci a tretiaci a maturanti. Výhercami sa stali KVARTA, KVINTA a OKTÁVA, ktorí o hudbe, filmoch či škole a profesoroch vedeli zo všetkých najviac. Kvízy boli dôvtipné a pri mnohých otázkach sme sa skvelo pobavili. Ďakujeme zástupcom školského parlamentu za skvelý nápad ako sa súťažne odreagovať pred vianočnými prázdninami! 

      Alexandra, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný kvíz. (foto Rebeka, SEXTA)

    • Vianočný volejbal
     • Vianočný volejbal

     • Tak ako každý rok, posledný pred-prázdninový týždeň zahŕňal množstvo študentských akcií, jednou z nich bol aj Vianočný volejbal. Do turnaja sa zapojila takmer každá trieda, s výnimkou pár nečakane chorých učastníkov. Zápasy boli naozaj napínavé, nejedna výmena nás donútila v napätí sa zdvihnúť zo stoličky. Mnohé zápasy boli strhujúce a nečakané, iné zábavné a plné zvratov. Pri finálovom sme všetci prekvapene sledovali každé preletenie lopty a skandovanie sa ozývalo celou telocvičňou. Ďakujeme za pomoc pani profesorke Štefancovej, nie len s organizáciou, ale aj s ochotou pri plnení úlohy rozhodcu. Ďakujeme za úžasne odohrané zápasy žiakom všetkých tried a obecenstvu za vytvorenie skvelej atmosféry. Gratulujeme II.B, IV.B a SEXTE k ich zaslúženému prvému, druhému a tretiemu miestu. Dúfame že si opäť zasúťažíme už čoskoro. :)

      Alexandra, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný volejbal. (foto Rebeka, SEXTA)

       

    • Finančný workshop v Septime
     • Finančný workshop v Septime

     • 20. decembra 2023 sme si my, žiaci triedy SEPTIMA, mohli otestovať náš prehľad v oblasti financií vďaka projektu, ktorý pomáha rozvíjať finančnú gramotnosť študentov záživnou formou. Prostredníctvom náučnej hry sme si na modelovej situácii ukázali, kedy je potrebné začať sporiť, ak sa v dôchodku chceme mať dobre, naučili sa, či sa oplatí investovať do akcií a ako funguje II. pilier, ale predovšetkým sa zabavili. Hru sme hrali v dvoch kolách, ktoré sa od seba mierne líšili. Už na konci workshopu sme mohli pozorovať výrazné zlepšenie sa, naše rozhodnutia boli v druhom kole rozvážnejšie a presnejšie, zatiaľ čo v prvom sme si neboli až takí istí a pri rozhodovaní sme viacej váhali. Za spríjemnenie predvianočného týždňa ďakujeme p. Černákovi. 

      Ema Chudobová (Septima) 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančný workshop v Septime.

    • Vianočná kapustnica na gymnáziu
     • Vianočná kapustnica na gymnáziu

     • Začalo sa to ako nevinný žart slovami: „Poďme variť kapustnicu.“ No ako sa hovorí, že „s čerty nejsou žerty“, tak ani štyria žiaci z II.A triedy, a to T. Hogh, M. Grochal, P. Gallo a D. Dobrotka nežartovali a 20.12.2023 uvarili na školskom dvore vianočnú kapustnicu. Prípravy začali už skoro ráno a postupne sa cieľ našich kuchárov napĺňal. Vôňu a chuť Vianoc bolo možné degustovať už od 11:30 hod. priamo pri kotle plnom voňavej a chutnej kapustnice. A aj keď teplota vonku sa krútila okolo nuly, nálada bola výborná a všetkých hrial pocit, že vyzbieraná suma poputuje na Svetielko nádeje.

      Chlapcom patrí veľký obdiv a vďaka, že nestratili chuť a odvahu pustiť sa do prípravy kapustnice, a my veríme, že si to radi zopakujú.

      Týmto ďakujeme aj firmám Anton Antol, s.r.o., Limas, s.r.o. a Belspol, s.r.o., ktorí zabezpečili všetky potrebné suroviny na prípravu tejto vianočnej pochúťky.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná kapustnica na gymnáziu.

    • Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú
     • Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú

     • Dňa 15.12. zavítal na naše gymnázium bývalý študent, Hugo Repáň, aby žiakom II. A, II. B a žiakom SEXTY porozprával o tom, ako sa stal podnikateľom, prakticky z ničoho. Tak ako sám povedal, na začiatku bol len nápad, no skutočnosťou sa stal až vďaka tým, ktorí boli ochotní mu pomôcť. Týmto nápadom bola výroba asfaltových ciest z cigaretových ohorkov. Práve Žiar nad Hronom je prvým mestom na svete, ktoré má cestu vyrobenú takýmto spôsobom. Tiež nám zdôraznil, že pokus sa nemusí stať úspešným hneď na prvýkrát. On sám si prešiel úspechmi aj pádmi, no práve tie nás učia vstávať a skúšať to znova.

       

      Ďakujeme za inšpirácie!

      Viac o nápade a jeho premene na skutočnosť sa dočítate tu:

      https://www.ziar.sk/ziar-nad-hronom-ma-prvu-cestu-z-cigaretovych-ohorkov-na-svete/?f=

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú.

    • Žiarske talenty
     • Žiarske talenty

     • ... rastú aj na našom gymnáziu

       

      Nadácia ZSNP a Slovalco sa opäť rozhodla oceniť žiakov základných a stredných škôl zo Žiaru nad Hronom a z okolia, ktorí dosiahli v uplynulom školskom roku výsledky, výkony alebo úspechy v oblasti vzdelávania, vedy alebo umenia.

      Na slávnostné udeľovanie cien boli pozvaní aj naši gymnazisti. V úvodných príhovoroch odznelo vyzdvihnutie snahy žiakov, poukázanie na dôležitosť vzdelania, poďakovanie za reprezentáciu škôl i mesta, či povzbudenie do ďalšej práce. Členovia správnej rady nadácie Rudolf Knapp a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal odovzdali ocenenia sedemdesiatim najtalentovanejším študentom.

      Medzi nimi na pódium vystúpili vďaka svojim dosiahnutým úspechom aj viacerí gymnazisti:

      • Hanka Dražová, Alexandra Hajdúchová, Rebeka Novodomcová a Adela Račková zo SEXTY za úspech v celoslovenskej súťaži EDUSOC a EUSTORY,
      • Ján Kolár zo SEXTY za úspech v súťaži EUSTORY,
      • absolventi Zora Kürthyová a Samuel Kanala za úspech v súťaži EUSTORY či SOČ,
      • Samuel Kolár z KVARTY za víťazstvo v celoslovenskej súťaži ScratchCup,
      • Martin Hronský a Tamara Štangová zo IV. B a absolvent Dominik Olajec za reprezentáciu školy, mesta i Slovenska na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global 2022 v Ženeve
      • Vladimír Macko, Marek Neusch, Gregor Alvin Oswald a Dávid Sebechlebský zo IV. B a Daniel Striežovský z OKTÁVY za reprezentáciu školy, mesta i Slovenska na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global 2023 v Singapure

      Študentov v súťažiach sprevádzali Mgr. Zuzana Kohútová, PaedDr. Miroslava Mesárošová a Mgr. Mária Wagnerová.

      Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň sa pripájame k myšlienke vyslovenej na Žiarskom talente: „Vzdelanie Vám nikto nemôže vziať.“

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiarske talenty.

    • Predvianočná Viedeň
     • Predvianočná Viedeň

     • Naša výprava do Viedne na trhy zo Žiaru nad Hronom bola nádherným dobrodružstvom plným zážitkov a objavov. Zastavili sme sa v miestnom technickom múzeu, kde nám exponáty priblížili minulosť a poskytli pohľad na bohaté dedičstvo tohto miesta. Potom sme pokračovali do Viedne, kde sme mali náučnú prehliadku mesta spolu so sprievodcom. Po prehliadke nás privítali trhy rozžiarené farbami a plné života. Voňavé stánky s tradičnými dobrotami nám ponúkli možnosť ochutnať miestne špeciality a získať originálne suveníry. Atmosféra na trhoch bola nesmierne príjemná a plná radosti.

      Mgr. Dana Zacharová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Predvianočná Viedeň.

    • Komunikácia – psychológia – svet práce
     • Komunikácia – psychológia – svet práce

     • Na Seminári zo psychológie sme v stredu, 13.12.2023, opäť privítali zaujímavého hosťa. Bol ním pán PhDr. Milan Gergel, ktorý pracuje na Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, konkrétne na Referáte poradenstva a vzdelávania. Po krátkej úvodnej diskusii ku dvom základným otázkam – Aký som? a Čo viem? – hovoril o identifikácii osobnostného potenciálu v kontexte voľby povolania. Hlavnou témou jeho prednášky bola metóda Assessment Centre (AC), niekedy tiež Assessment Centrum. Ide o metódu výberu, komplexného hodnotenia a porovnávanie osobnostných a profesijných kvalít uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnancov v organizácii. Táto metóda sa vykonáva v skupine 5 až 8 ľudí a čas hodnotenia je od 2 hodín až po 2 dni. Program Assessment Centra je založený na psychodiagnostických testoch, simulácii žiaducich a typických pracovných činností, individuálnych a skupinových úlohách. Dve z nich si mohli na vlastnej koži vyskúšať aj samotní žiaci a zistiť tak, že metóda Assessment Centrum je oveľa náročnejšia než bežný prijímací pohovor, keďže účastníci sú zámerne vystavení tlaku, stresu a náročným úlohám a ich výkony sú starostlivo sledované a vyhodnocované tímom odborných hodnotiteľov.

      Na záver prednášky sme sa teda jednohlasne zhodli, že v porovnaní s ostatnými metódami ako sú napr. pohovory, alebo osobnostné dotazníky zabezpečuje uvedená metóda najspoľahlivejší odhad budúceho správania jednotlivcov.

      PhDr. Veronika Sliačanová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Komunikácia – psychológia – svet práce.

    • Vianočná Trnava
     • Vianočná Trnava

     • Dňa 14.12.2023 sa žiaci I.B a II.A vybrali nasať predvianočnú atmosféru do mesta nazývaného slovenský Rím – do Trnavy. Po poldruhahodinovej ceste autobusom nás privítala Trnava bez stopy snehu a s celkom príjemnou teplotou 8 stupňov. Skôr ako sme sa vydali na vianočné trhy, sme si pozreli historické centrum mesta, ktoré bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dominantou námestia je renesančná mestská veža, ktorá bola postavená v roku 1574 ako pozorovateľňa. Výhľad z veže ponúka pohľad na historické centrum so všetkými budovami, medzi nimi aj na množstvo kostolov a kostolíkov, vďaka ktorým sa Trnava nazýva malým slovenským Rímom.

      Po malej ochutnávke histórie sme si pozreli, ochutnali a niektorí aj kúpili kúsok slovenskej predvianočnej atmosféry. Či už to bol pohár teplého čaju alebo detského punču, chrumkavý podplamenník alebo skalický trdelník – pripomenulo nám to, že sa blížia Vianoce – sviatky pokoja a mieru a mali by sme si ich tak užiť nech sme kdekoľvek – v Trnave, v Žiari nad Hronom, či vo Viedni😊

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná Trnava.

    • Spoznávame spoločné dejiny
     • Spoznávame spoločné dejiny

     • Na Mikuláša sa vybrali sexta a I. A do Budapešti. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia spoznali bývalé hlavné mesto Uhorska. Je totiž kúskom našej histórie.

      Program bol pestrý. Začínal sa na Námestí hrdinov, ktorého podoba sa tvorila počas miléniových osláv príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Sprievodca, Miroslav Sklenár, študentom rozprával o Arpádovcoch, Anjouovcoch - ich súvise s dejinami nášho regiónu. V ďalšom štvrťkruhu sme spoznávali dejiny stavovského odboja voči Habsburgovcom od Bocskaya po Kossutha.

      Popri bývalom Vidamparku a ZOO sme sa presunuli na Budín. Pozreli sme sa od Rybárskej bašty na budovu parlamentu, Dunaj a peštiansku časť, videli sme Matyasov chrám, uličky starého mesta. S úsmevom sme si vypočuli legendu o generálovi Hadikovi (zo Slovenska) a spoznali, ako vznikol frazeologizmus „husársky kúsok“. Ako učitelia sme boli radi, že „do maturít ďaleko“ a nik zo žiakov sa nevyšplhal na podstavec sochy, aby si zabezpečil pohladením koňa úspech na skúške. Lebo tak o tom hovorí legenda.

      Hradné trhy, Bazilika sv. Štefana, Vörösmarthy tér - vianočná ponuka trhov v Budapešti je pestrá aj lákavá. Škoda len, že s nami nespolupracovalo počasie. Väčšinu dňa vytrvalo lialo. Mnohí teda strávili voľný čas v MacDonalde, kaviarničkách či nakupovaním na Váci utca. Domov sme sa vracali až neskoro večer. A napriek nepriaznivému počasiu sme konštatovali, že deň v Budapešti sme si naozaj užili.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame spoločné dejiny.

    • Vianočná noc v škole
     • Vianočná noc v škole

     • Z piatku 8. 12. do soboty 9. 12. si trieda Septima pripravila pre triedu Prima ,,Vianočnú noc“ v škole. Nečakane zavítal aj Mikuláš, ktorý ich potešil vianočnými darčekmi, ale čistou náhodou ho zlí čerti uniesli. Kvôli záchrane Mikuláša musela naša Prima zdolať pestré vianočné aktivity. Po úspešnom zvládnutí pripravených aktivít nasledovala schovávačka v priestoroch školy, veselá diskotéka a pásmo večerných filmov. Celý večer vládla výborná nálada a všetci spoločne sme si to skvele užili.

      Zuzana Maslenová /Septima/

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v škole.

    • Septima v Bratislave
     • Septima v Bratislave

     • Vo štvrtok 7. decembra 2023 sme my, trieda SEPTIMA, zavítali na vianočné trhy do nášho hlavného mesta, Bratislavy. Naša cesta na vlakovú stanicu sa začala predieraním v čerstvo napadanom snehu, ktorý nám cestu skomplikoval. Vlak mal kvôli spadnutému stromu meškanie, takže sme do Bratislavy dorazili o 2 hodiny neskôr, ako sme plánovali. Po dlhej ceste sme sa naobedovali a vybrali sme sa na prehliadku Starého mesta. Prezreli sme si Dóm sv. Martina, Hviezdoslavovo námestie či nábrežie Dunaja a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o historickom centre Bratislavy. Po krátkej prechádzke sme sa rozišli na trhy, nachádzajúce sa na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí. Trhmi sa niesli vianočné piesne a vôňa Vianoc. V širokej ponuke občerstvenia, sladkých maškŕt a punču si určite každý našiel svoje pravé orechové. Podvečer sme sa stretli na vlakovej stanici a spoločne vyrazili domov. Na žiarskej vlakovej stanici sme sa vykotúľali z vlaku, síce unavení a s plnými žalúdkami, ale vianočne naladení. Za výlet ďakujeme našej pani profesorke triednej, Mgr. Zuzane Šályovej, ktorá sa na túto cestu podujala :)

      trieda SEPTIMA 

    • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť
     • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť

     • V stredu 29. 11. 2023 sme na Seminári zo psychológie privítali psychologičku - pani Mgr. Vieru Lutherovú z poradne zdravého vývinu Balans v Kremnici, ktorej prednáška z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú a vývinovú psychológiu nás veľmi zaujala. Študenti sa oboznámili s vývinovými procesmi dozrievania centrálnej nervovej sústavy a nadobúdania motorickej kontroly, ide o tzv. neuromotorické dozrievanie. Taktiež sa dozvedeli aj o negatívnych dopadoch na psychickú oblasť a akademický výkon, ak sú tieto procesy narušené nepriaznivými okolnosťami počas raného vývinu. Na kazuistikách z praxe mali možnosť vidieť, aký môže mať neuromotorická nezrelosť dopad napríklad na reguláciu emócií a správania alebo grafomotorické zručnosti dieťaťa. Pani psychologička v závere hovorila aj o neurovývinovej terapii – terapii neuromotorickej nezrelosti a oneskoreného dozrievania CNS, ktorej sa venuje a ktorá prináša veľa zaujímavých poznatkov a situácií.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Deň otvorených dverí pre deviatakov
     • Deň otvorených dverí pre deviatakov

     •  

       

      Milí priatelia, žiaci 9. ročníkov ZŠ, milí rodičia a výchovní poradcovia,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium,

      ktorý sa uskutoční dňa 7. 12. 2023 (štvrtok).

       

       

      Pripravili sme pre Vás:

      • 8.00 – 8.15         Základné informácie o štúdiu a priebehu prijímacieho konania
      • 8.15 – 10.45       Ako zvládnuť prijímacie skúšky

                                           Prehliadka priestorov školy a ukážky z vyučovania

                                           Stretnutia so študentami a učiteľmi

                                           Život školy očami školského parlamentu   

          

      • 10:45 – 11:30    Individuálna prehliadka školy podľa záujmu
      • 12:30 – 17:00    Individuálne konzultácie pre žiakov s rodičmi

      V prípade ďalších otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák
     • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák

     • V utorok 28. novembra 2023 sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák, ktorá sa každoročne koná v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Naši študenti z tried Sexta, Septima a IV. B pripravili stánok, v ktorom sa záujemcovia mohli dozvedieť nielen základné informácie o štúdiu na našej škole, ale mohli si aj prezrieť ukážky prác našich študentov napríklad z oblasti robotiky a programovania. Okrem projektov s využitím micro:bitov a Lego Spike stavebníc si mohli zblízka obzrieť aj robota, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej súťaži FIRST GLOBAL v Singapure a porozprávať sa s členmi minuloročného aj tohtoročného slovenského tímu, ktorí ochotne odpovedali na otázky ohľadom robota, súťaže a tiež dojmov z návštevy Ženevy (2022) a Singapuru (2023).

      Návštevníci mali možnosť porozprávať sa s našimi študentmi o ich osobných skúsenostiach so štúdiom na gymnáziu, dozvedieť sa o súťažiach z rôznych oblastí, ktorých sa zúčastňujú, maturanti ochotne vysvetlili, ako prebieha štúdium v posledných ročníkoch, kde sa už profilujú podľa toho, aké smerovanie pre štúdium na vysokej škole si vybrali. Obľúbenou otázkou boli zahraničné výlety, ktoré škola organizuje, ako aj krúžky, ktorým sa môžu popri štúdiu venovať.

      Ďakujeme Rebeke, Hanke, Adelke, Emme, Lukášovi, Dušanovi, Adamovi, Martinovi a Gregorovi za prezentáciu školy a sprostredkovanie svojich skúseností všetkým záujemcom.

      Viac informácií o škole, priebehu prijímacích skúšok, vyučovaní jednotlivých predmetov, školských aj mimoškolských aktivitách môžete získať počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa na našom gymnáziu koná vo štvrtok 7. decembra 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák.

    • Linda Majerčíková opäť svojim výkonom potvrdila kvalitu, ktorá patrí do reprezentácie SR
     • Linda Majerčíková opäť svojim výkonom potvrdila kvalitu, ktorá patrí do reprezentácie SR

     • Skvelá Linda Majerčíková zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom opäť ukázala svoje kvality. V domácom prostredí - športovej hale v Žiari nad Hronom si Linda vybojovala výborné druhé miesto. Na 2. turnaji Slovenského pohára dorasteniek sa v Žiari zišla špička Slovenskej reprezentácie. Celkove sa turnaja zúčastnilo 47 pretekárok. Stolnotenisový klub MŠK Žiar zastupovali 2 hráčky - Martina Hrabajová a Linda Majerčíková. Martina Hrabajová - vekom ešte stále staršia žiačka súťažila v základnej skupine L, kde sa postupne stretla so súperkami z Bošian, Pezinka a Bratislavy. Martine sa podarilo zvíťaziť 3:1 nad Sedlickou z Bratislavy, ale ďalšie 2 stretnutia s Murkovou z Bošian ( 2:3 ) a Kirchmayerovou z Pezinka ( 0:3 ) prehrala a do ďalšej časti turnaja nepostúpila.

      Boli sme však zvedaví, či sa Linde Majerčíkovej podarí zopakovať skvelé 2. miesto z 1. turnaja SPM dorasteniek v Ružomberku.

      Linda začala turnaj zápasmi v skupine skvele a s impozantným skóre 9:0 suveréjne postúpila do ďalšej časti turnaja. Postupne v skupine zdolala Kľuchovú zo Sučian, Zvodovú z Martina a Truskovú z Nitry zhodne po 3:0. Linda si potom v osemfinále poradila s Deviatkovou 3:0 a vo štvrťfinále aj s Némethovou 3:1. V semifinále sa stretla teda skutočná elita dorasteniek SR, z čoho 3 hráčky sú odchovankyne z ŠKST Bratislava a pridala sa ešte k nim naša Linda Majerčíková.

      O tom, že  sú to kvalitné hráčky svedčí aj skutočnosť, že 2 zo spomínaných hráčok hrajú kvalitné ženské súťaže v zahraničí. Eliška Štullerová reprezentuje klub MH stolní tenis Ostrava a Dominika Wiltschková MTV Tostedt v Nemecku. Linda v semifinále narazila na Štullerovú s ktorou zviedla pekný vyrovnaný súboj. Linda presnejšou a trpezlivejšou hrou súperku porazila 3:1 a postúpila do finále turnaja.

      Vo finále na Lindu čakala Nina Darovcová, ktorej sa v semifinále podarilo zvíťaziť na Wiltschkovou 3:1. Finálový zápas bol ako na hojdačke, keď sa súperky striedali vo vedení v jednotlivých setoch. Podľa očakávania súboj vyústil až do piateho rozhodujúceho setu, kde Linde v závere súperka ušla na 8:10. Linda sa však nevzdala a skóre zrovnala na 10:10. Následnú loptičku pri svojom podaní získala Nina a tak sa ujala vedenia v rozhodujúcom sete 11:10. Linde v závere nevyšiel pokus o krátky servis a tak súperka mohla oslavovať víťazstvo na turnaji.

      Linda Majerčíková svojim výkonom potvrdila kvalitu prislúchajúcu do reprezentácie SR.

      J. Barniak, SteK MŠK ZH

      Linde blahoželáme a želáme veľa úspechov :)