• Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2022 (pondelok) o 8.00 h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.

      Po slávnostnej časti pokračuje vyučovanie aktivitami v triedach. Rodičov a žiakov PRIMY pozývame na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční od 8.15 do 9.30 v Prednáškovej miestnosti.

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá pri vstupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie je možné predložiť elektronicky cez Edupage alebo odovzdať v papierovej forme triednemu učiteľovi. Žiaci 1. ročníka a PRIMY vyhlásenie prinesú v papierovej forme. Tlačivo si môžete stiahnuť alebo prevziať na vrátnici.

      Vzhľadom na zachovanie bezpečného prostredia odporúčame, aby sa žiaci pred nástupom otestovali domácim Ag testom. Kto si testy neprebral, na základe podpísaného Preberacieho protokolu (Preberaci_protokol.docx) si ich môže prevziať v dňoch 31.8.20222.9.2022 od 8.00 do 15.00 u Mgr. Kinkovej. Ag testy sú k dispozícií aj pre študentov 1. ročníka a PRIMY, protokol podpisuje zákonný zástupca.

      Rodičov a žiakov 1. ročníka prosíme, aby si priniesli občiansky preukaz za účelom vybavenia administratívnych úkonov. Škola zabezpečuje aj vydávanie preukazov ISIC, žiadosť si môžete podať na ekonomickom oddelení u pani Schwarzovej. Noví žiaci dostanú od triedneho učiteľa čip, ktorý budú používať na evidenciu dochádzky a zároveň na preberanie stravy.

      Stravovanie v školskej jedálni je možné už od 5.9.2022 (záujem o obed na prvý deň je potrebné nahlásiť najneskôr do 2.9.2022). Každý stravník vypĺňa prihlášku na stravovanie a objednáva obedy u vedúcej školskej jedálne.

      Triedy pre prvé stretnutie primánov (spolu s rodičmi), prvákov a štvrtákov:

      • I. A - prízemie
      • I. B - 1. poschodie
      • PRIMA - Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV. A  - Prírodovedná knižnica
      • IV. B - Učebňa fyziky (1. poschodie)
      • IV. C -  IV. C (2. poschodie)

      Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried bude dostupné na stránke školy najneskôr do 31.08.2022 pod kódom z prijímacieho konania a zoznam žiakov bude zverejnený aj na nástenke pri vstupe a dverách triedy.

      Podrobné informácie budeme ďalej dopĺňať na stránke školy.

       

      Želáme veľa úspechov!

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

     • Obchodná súťaž

     • Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejších zmlúv na prenájom nebytových priestorov za účelom využívania telocvične viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci, prevádzkovania nápojových a potravinových automatov, prevádzkovania školského bufetu a umiestnenia reklamných zariadení.

      Ponuky je možné predkladať do 30. augusta 2022.

      Viac informácií na https://gymziar.edupage.org/a/obchodna-sutaz.