• Organizácia školského roka 2021/2022

     • Spôsob a forma vzdelávania a vyučovania v školskom roku 2021/2022 sa riadi školským semaforom zverejneným na minedu.skhttps://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf.

      Základné pravidlá o priebehu vyučovacieho procesu sa nachádzajú aj v revidovanej Prílohe č. 6 k Školskému poriadku pre Gymnázium Milana Rúfusa.

      Vzhľadom na enormne vysoký celoslovenský záujem o AG testy na domáce samotestovanie žiakov, nie je možné v súčasnosti zabezpečiť objednané sady testov. Požiadavka na MŠVVaŠ SR bola zaslaná podľa zverejnených termínov. Všetky žiadosti rodičov evidujeme a ďakujeme za spoluprácu pri zisťovaní záujmu. Po dodaní testov do školy Vás budeme ihneď informovať o spôsobe, mieste a čase distribúcie.

      Rodičia alebo plnoletí žiaci budú podľa súčasných opatrení počas roka predkladať tlačivá elektronicky cez Edupage príp. v tlačenej forme:

      1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – predkladá sa pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov. Dokument v PDF - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      2. Oznámenie o výnimke z karantény – v prípade, že žiak sa chce vzdelávať prezenčne aj keď je ostatným žiakom v triede nariadená karanténa. Na stiahnutie Oznamenie_o_vynimke.docx
      3. Čestné vyhlásenie k samozberu – oznámenie o pozitívnom/negatívnom výsledku pri použití domáceho AG samotestu - v prípade, že dôjde k distribúcii testov, tlačivo doplníme

      Sledujte priebežne, prosím, stránku školy i správy, ktoré prichádzajú po prihlásení sa na Edupage cez prehliadač alebo mobilnú aplikáciu.

    • Prevádzka školskej jedálne
     • Prevádzka školskej jedálne

     • Školská jedáleň je opäť v prevádzke od 23. 08. 2021.

      Stravu si môžete prihlasovať na telefónnom čísle 045/6 734 034 alebo osobne. Výška platieb a spôsob úhrady sú uvedené na podstránke Platby.