• Oznámenie - 2. kolo prijímacích skúšok
     • Oznámenie - 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

      rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      do 1. ročníka osemročného štúdia na 4 voľné miesta.

      Prijímacia skúška sa bude konať 22. júna 2021 (utorok). Prihlášky je možné zasielať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát školy najneskôr do 15. júna 2021. V prihláške prosíme uviesť aj:

      • polročné známky za 5. ročník,
      • telefonický kontakt i e-mailovú adresu zákonného zástupcu.

      V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na zastupca@gymzh.sk a na tel. číslach 045/6725630, 0903402803.

    • Spolupráca s Oxfordom
     • Spolupráca s Oxfordom

     • V tomto školskom roku sa naša škola stala partnerom anglického vydavateľstva Oxford University Press vo výskumnom programe s názvom Pretesting. Sme jednou zo 450 škôl v 70 krajinách, na ktorých si študenti môžu zdarma testovať svoje angličtinárske zručnosti na globálne administrovaných OUP testoch, a prispievať tak k zlepšovaniu kvality testovacich materiálov podľa európskeho referenčného rámca CEFR. Ako prvá získala licencie naša Kvarta, ktorá si hravo poradila s testami zodpovedajúcimi maturitnej úrovni B1. Študenti ocenili túto jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu aj medzinárodnej povahy, keďže všetky ostatné slovenské merania a skúšky sú skôr národného charakteru. Z ich úspechov, nasadenia a pracovitosti sa úprimne tešíme.

      Vyučujúce anglického jazyka

    • Obnovenie prezenčného vyučovania
     • Obnovenie prezenčného vyučovania

     • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13.5.2021 sa od 17.05.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a platných vyhlášok vydalo nový Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

      Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak) predkladá pri prvom nástupe do školy po obnovení vyučovania a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom ani potvrdením o prekonaní COVID-19.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom modulu Žiadosti/Vyhlásenia v Edupage.

      Ďalšie dôležité informácie:

      • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme podľa platných opatrení ÚVZ podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.
      • Pri ceste do školy sa riaďte aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Dodržujte princíp ROR (rúško + odstup + ruky).
      • Nezhromažďujte sa pred strednou školou ani na chodbách.
      • Škola  zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupných dverách, na každom poschodí, na chodbách, v triedach  a všetkých toaletách.
      • Dodržiavajte zvýšené hygienické opatrenia. Pri vstupe do školy si dezinfikujte ruky a odmerajte teplotu pomocou bezkontaktného terminálu.
      • Vo vnútorných priestoroch školy si prekryte dýchacie cesty (nos i ústa) respirátorom, rúškom alebo inou ochrannou pomôckou, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Majte pri sebe dostatok hygienických vreckoviek.
      • Obed v školskej jedálni sa podáva pre PRIMU – KVARTU, 1. ročník a KVINTU od 11:20 do 11:50, pre 2. – 3. ročník, SEPTIMU od 12:15 do 12:30. V jedálni dodržiavajte rovnako prísne hygienické a protiepidemiologické pravidlá. Prihlasovanie na obedy pokračuje obvyklým spôsobom. Odhlásiť z obeda je možné v daný deň najneskôr do 7:00.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Ďakujeme za aktivitu a spoluprácu počas dištančnej výučby.

       

      Tešíme sa na "živé" hodiny už so všetkými študentami a želáme Veľa zdravia!

    • Postup do finále!
     • Postup do finále!

     • Dňa 6. mája 2021 sa konalo regionálne kolo IQ olympiády. V ňom sa opäť darilo Jankovi Kolárovi z TERCIE. Zo 7. miesta postúpil do finále, ktoré by sa v prípade priaznivej situácie už malo konať prezenčne. V tomto roku sa 60 najlepších súťažiacich z troch regiónov stretne na Bratislavskom hrade.

      Jankovi gratulujeme a držíme mu palce v celoslovenskom kole.

    • Informácie pre uchádzačov
     • Informácie pre uchádzačov

     • Priebežné, resp. celkové výsledky prijímacieho konania môžete nájsť v časti Pre uchádzačov na podstránke Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné alebo 8-ročné štúdium.

      V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na prijímacie skúšky z dôvodu ochorenia alebo karantény, môže zákonný zástupca uchádzača ospravedlniť pomocou vzoru "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o karanténe žiaka". Podpísané tlačivo je potrebné bezodkladne zaslať na emailovú adresu riaditelka@gymzh.sk.

      Admin