• Matej viceprezidentom Rady mládeže SČK
     • Matej viceprezidentom Rady mládeže SČK

     • Matejovi Piatrikovi, študentovi IV. B, neodmysliteľne patrí biele tričko s emblémom Slovenského červeného kríža. Aktívnym členom Mládeže Slovenského červeného kríža je už niekoľko rokov. Počas pôsobenia v regionálnych štruktúrach získal bohaté skúsenosti, v práci mladého záchranára a školiteľa nadobudol život zachraňujúce zručnosti. Mnohé aktivity predstavil aj žiakom našej školy. Vedie kurzy mladých záchranárov, realizuje rozmanité zdravotnícke projekty v škôlkach. Jeho dobrovoľnícke aktivity a nové myšlienky ho viedli k rozhodnutiu kandidovať na post viceprezidenta Rady mládeže SČK. Svoje nápady predstavil na online zasadnutí Rady mládeže. V tajnom hlasovaní získal potrebnú podporu a od 24.10.2020 bude pôsobiť vo funkcii viceprezidenta celoštátnej Rady mládeže SČK.

      Matejovou úlohou, spolu s ostatnými členmi prezídia, bude riadenie, usmerňovanie a koordinovanie Mládeže SČK, plnenie úloh, zadaných Radou mládeže. Matej o svojich očakávaniach hovorí: „Pevne verím tomu, že počas nášho volebného obdobia dokážeme mnohé veci inovovať a naďalej budeme šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi o aktuálnych problémoch mládeže, o prvej pomoci a o mnohých ďalších témach, ktoré zastrešujeme.“

      Ak sa chceš aj ty stať dobrovoľníkom Mládeže Slovenského Červeného kríža neváhaj a pokojne sa Matejovi Piatrikovi zo IV.B ozvi.

      Nášmu aktívnemu študentovi všetci gratulujeme a veríme, že sa mu aj naďalej bude dariť získavať mladých ľudí pre podporu myšlienky mládeže SČK.

      Viac o Mládeži SČK a jej činnosti nájdete na https://redcross.sk/youth/

    • Zmena organizácie vyučovania od 26. 10. 2020
     • Zmena organizácie vyučovania od 26. 10. 2020

     • V nadväznosti na prijaté uznesenie vlády č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 sa prerušuje školské vyučovanie vo všetkých triedach štvorročného i osemročného štúdia od 26. októbra 2020. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančne podľa špeciálneho rozvrhu hodín. Podrobné informácie boli žiakom i zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom Edupage.

      Zároveň dochádza k zmene termínov jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021. V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 sa uskutočnia v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

    • Zmena organizácie vyučovania
     • Zmena organizácie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí študenti!

       

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje o mimoriadnom prerušení školského  vyučovania v stredných školách podľa § 32 školského zákona – žiaci prechádzajú na dištančné štúdium.  

      Výnimkou je  školské vyučovanie v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole  (žiakov Prima, Sekunda Tercia, Kvarta). Vyučovanie v týchto triedach prebieha naďalej prezenčnou formou.

       

      Viac v Rozhodnutí MŠVVaŠ číslo:  2020/17294:1-A1810 :

      https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

    • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana
     • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana

     • Gymnázium Milana Rúfusa sa dlhšiu dobu venuje výchove študentov k tolerantným postojom, boju proti extrémizmu, objasňovaniu tragédie holokaustu. V školskom roku 2019/2020 sme mali v pláne pripomenúť si okrúhle výročie oslobodenia koncentračného tábora v Auschwitzi výstavou pod názvom Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana. Študenti dejepisného semináru  sa po zaškolení mali stať sprievodcami výstavou pre žiakov školy aj záujemcov z okolitých škôl a mesta. Výstava sa nakoniec pre pandémiu nemohla uskutočniť. Bola to nesmierna škoda, lebo sme mali byť prvou školou na Slovensku, ktorá by ju sprístupnila verejnosti. Doteraz boli panely vystavené len v budove Slovenskej národnej rady a v Múzeu holokaustu v Seredi.

      S návratom do školy v septembri 2020 sme sa rozhodli výstavu predsa len otvoriť, žiaľ, iba pre žiakov školy. V priebehu dvoch týždňov si ju počas hodín dejepisu a etiky prehliadli takmer všetky triedy gymnázia. Dozvedeli sa o udalostiach v Babjom Jare, Mineraľnych Vodach, o oslobodzovaní koncentračných táborov a záchrane väzňov.

      Po prezretí výstavy sa študenti dejepisného seminára Denis Laco (IV.A) a Roman Debnár (III.C) rozhodli pripraviť krátke edukačné materiály, ktoré tému výstavy priblížia všetkým záujemcom.  Po dohotovení a zrecenzovaní budú prezentácia a video s komentármi prístupné na stiahnutie na stránke školy.

      Ďakujeme Vedecko- osvetovému centru, Centru Holokaustu, Ruskému židovskému kongresu, Ministerstvu zahraničných vecí RF, veľvyslanectvu RF na Slovensku, Ruskému centru vedy a kultúry a iným za zapožičanie výstavy pre našu školu.

      Do galérie Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana boli pridané fotografie.