• SOČ 2013/2014

    • Stredoškolská odborná činnosť

     Školský rok 2013/2014

      

     Inaktivačný účinok rastlinných silíc na alergény prachových roztočov

     - Beňová Mária, Orsághová Katarína

     - kategória: Biológia

     Výskyt alergií, ktorých sa ľudia čoraz viac obávajú, sa z roka na rok zvyšuje. Jednou z najrozšírenejších alergií je alergia na roztoče, ktorej pôvodcami sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené roztoče. Sú to pavúkovce žijúce v bytovom prachu, kobercoch, perí a pod.  produkujúce alergény.

     Rozšírenie prachových roztočov a ich alergénov v domácnostiach je v dnešnej dobe závažným problémom pre alergikov. K dispozícii je mnoho komerčných prípravkov, na odstránenie roztočov a ich alergénov, ktorých základ tvoria syntetické látky. Najčastejšie používanou chemickou látkou je benzyl benzoát. Čoraz častejšie sa objavujú komplikácie s používaním týchto prostriedkov. V prvom rade ide o ich nie práve najjednoduchšiu aplikáciu v domácnosti, ktorá je spôsobená práve spomínaným chemickým zložením. Existujú aj prípady, v ktorých chemikálie v prostriedkoch proti roztočom spôsobili ešte závažnejšiu alergickú reakciu ako samotné alergény roztočov.

     V súčasnej dobe globálnych ekologických problémov by bolo vhodnejšie nahradiť chemikálie prírodnými látkami, ako napríklad rastlinnými silicami z hľadiska účinného zneškodňovania prachových alergogénnych roztočov, inaktivácie ich alergénov, ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

     Hlavným cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom enzýmovej imunoanalýzy zistiť potenciálny inaktivačný účinok dvoch nami vybraných rastlinných silíc na dva druhy alergogénnych roztočov. 

     Podľa nášho názoru bude tento experiment zaujímavý pre odborníkov a ďalšie vedecké výskumy, pretože výskum účinku rôznych rastlinných silíc na alergény alergogénnych prachových roztočov má potenciálne široké využitie na ochranu zdravia.

      

     Využitie konfliktu dvoch ľudských práv ako prostriedku na rozvoj komunikačných zručností študentov

     - Kristína Končoková, Bianka Pittnerová

     - kategória: Učebné pomôcky

     Naším prvým pokusom zúčastniť sa súťaže SOČ sme sa snažili vyjadriť k dvom problémom, ktoré vnímame ako závažné. Na jednej strane je to otázka ľudských práv a ich dodržiavania. Možno si mnohí povedia, že téma je už obohratá a v demokratickej spoločnosti nastoľovať túto otázku vlastne nemá cenu. Napriek tomu sme sa zamysleli nad tým, či by študenti strednej školy vedeli podať vlastný pohľad na ľudské práva, či rozumejú tomu, prečo je ich uplatňovanie dôležité (a nemyslíme tým uplatňovanie naučených fráz), prečo je nedodržiavanie týchto práv nebezpečné. A najmä, vedeli by svoje vedomosti v tejto oblasti aj prakticky využiť a obhájiť samého seba, svoje práva, vysvetliť vlastné postoje?  Kladnými odpoveďami si nie sme celkom isté.

     Vedomie si svojich práv a slobôd považujeme za súčasť vytvorenia vlastnej identity. Ľudské práva hovoria a našom postavení v spoločnosti a bez ich uplatňovania by sme nemohli existovať ako slobodné ľudské bytosti, ktorými sa podľa demokratických princípov stávame hneď našim príchodom na tento svet.

     Dnes žijeme v demokratickom právnom štáte ktorý nám oficiálne garantuje dodržiavanie našich základných ľudských práv a slobôd zhrnutých v ústave. A zámerne sme použili termín "oficiálne", lebo potrebujeme zdôrazniť, že napriek všeobecnému presvedčeniu (a papierovému zaručeniu), že žijeme v slobodnej spoločnosti, častokrát zabúdame aké sú ľudské práva krehké a aké ľahké je ich porušiť nevedome. Nanešťastie, k takým situáciám, pri ktorých sa ľudské práva porušujú náhodne a nechcene, dochádza veľmi často.

     Zväčša veľmi citlivo vnímame, keď prichádza k porušeniu toho „nášho“ práva, keď sme niekým obmedzovaní. Ale čo ak druhá strana vysvetľuje svoje konanie napĺňaním „svojich občianskych či ľudských práv“?  Môže napĺňanie jedného práva obmedzovať právo iné? Kedy a ako prichádza k stretu?  Môžu byť dve ľudské práva v konflikte? Na prvý pohľad, nemožné. V realite bežný jav.

     A presne tento konflikt sme sa rozhodli využiť na to, aby sme študentov podnietili neopakovať poučky z učebnice, ale hľadať vlastný postoj. Aby sa naučili nad niečím takým samozrejmým, ako sú ľudské práva uvažovať, nevnímať ich mechanicky. Konflikt totiž vytvára potrebu riešenia. A to nie je možné bez zaujatia postoja a argumentácie.

     Tým sa dostávame k druhému aspektu našej práce. Rozvoj komunikačných zručností žiakov.  Napriek tomu, že komunikácia je náplňou takmer každej vyučovacej hodiny, nemáme dojem, že by sme po opustení školských lavíc boli dobre pripravení. Okrem ústnych odpovedí a písomných prác totiž žiak nemá veľa príležitostí na hodine prejaviť svoj názor, riešiť problém a „učiť sa odstraňovaním chybných úvah“. Riešenia sú nám predkladané hotové, nadiktované ako poznámky, stačí sa naučiť. Často potom vidíme, že napríklad na seminároch mnohí nie sme pripravení obhájiť svoj uhol pohľadu, predniesť vhodné argumenty, byť presvedčiví...nezriedka sa pri odpovediach stretávame s tautológiami (páči sa mi to, lebo je to pekné), pri spore začíname miesto na tvrdenie útočiť na osobu (toto si môže myslieť iba idiot). 

     Kedy a kde ale nájsť priestor, v ktorom sa žiaci naučia  viesť dialóg, polemiku? Na hodinách je často táto metóda pokladaná za stratu času. Keďže nás práve táto problematika zaujíma, snažili sme sa rozbehnúť v škole debatné kluby. Napriek počiatočnému nadšeniu spolužiakov, činnosť v mimovyučovacom čase naráža na veľa problémov.

     Zaujala nás informácia, ktorú spolužiaci priniesli zo semináru Tolerancia alebo extrémizmus, ktorí sa konal v septembri 2013 v Kutnej Hore. Opisovali nám projekt Free2choose a spôsob, akým predstavoval prácu s ľudskými právami. Keďže výzvu na pripojenie sa a podporu zo strany realizátora, Múzea Anny Frankovej v Amsterdame sme už dávno zmeškali (prebiehal od 2008-2011), rozhodli sme sa vytvoriť „vlastný projekt“.   Inšpirovali nás videosekvencie vytvorené projektom Free2choose, ktoré sú dostupné na youtube.  Snažili sme sa im podobať formou, ale obsah konfliktu vybrať z aktuálnych slovenských problémov. Podobne, ako v materiáloch spracovaných realizátormi projektu, rozhodli sme sa položiť si otázku: "Čo robiť keď dôjde k stretu dvoch ľudských práv?" a hľadanie odpovede spracovať do aktivít a hier pre spolužiakov.

      

     Ani krídla Vtáčnika neuchránili dolinu pred krviprelievaním

     - Jana Laurová

     - kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Vždy som chcela zistiť niečo viac o svojich predkoch a pri pátraní po nich som sa stretla aj s veľmi citlivou témou – vypálením obcí Kľak a Ostrý Grúň. Od útleho detstva sa v januári zúčastňujem na pietnom spomienkovom zhromaždení v Kľaku a Ostrom Grúni, ktoré spomína na kruté udalosti z  21. januára 1945. Ale ako malá som to až tak úplne nechápala a neuvedomovala si niektoré zverstvá, ktoré boli páchané na civilnom obyvateľstve týchto obcí. Po vypočutí viacerých rozprávaní mojich starých rodičov o udalostiach z tohto dňa, som si uvedomila, že takéto tragédie sa nesmú opakovať.

      Celý svet by si mal uvedomiť, že vojnou sa nič nevyrieši a ten, tak  veľmi omieľaný, svetový mier naozaj veľa znamená a treba sa ho snažiť dosiahnuť. Preto som sa rozhodla bližšie venovať tejto téme, aby sme si aspoň trochu spomenuli na udalosti, ktorými si museli prejsť naši starí a prastarí rodičia. Táto krutosť zasiahla aj moju rodinu, a preto ja na ňu určite nezabudnem. Nemali by však ani iní, ktorých zaujíma naša budúcnosť. Pretože na malom území Slovenska stojí naozaj veľa pamätníkov hrdinstva a slávy za ľudí, ktorí za svoju vlasť a slobodu položili svoje životy.

      

     Narastanie podielu žien v učiteľskom povolaní (situácia v mestečku Sv. Kríž – Žiar nad Hronom rokov 1900 – 2000)

     - Nina Holičková, Petra Rafaelisová, Ema Zorkóczyová

     - kategória: História, filozofia, právne vedy

     Práca sa zaoberá feminizáciou školstva v Žiari nad Hronom a jeho blízkom okolí. V teoretickej časti poskytuje stručnú chronológiu zákonov a vývoja školstva na území Slovenska v Uhorsku od čias Márie Terézie. Detailnejšie sa venuje vzdelávaniu žien, v rámci toho približuje životy troch vybraných priekopníčok ženského vzdelávanie na Slovensku. Zdrojmi pre túto časť bola hlavne odborná literatúra. Praktická časť sa už zameriava na Svätý Kríž nad Hronom, sleduje vývoj školstva od roku 1918. Každá zo svätokrížskych a neskôr žiarskych škôl je stručne charakterizovaná. Autorky tu pracovali hlavne s kronikami jednotlivých škôl, spomienkami a poskytnutého obrazového materiálu od pamätníkov. Pomocou výpisov zo školských kroník sa snažili zistiť, kedy došlo k feminizácii učiteľských zborov na školách v Sv. Kríži, respektíve v Žiari nad Hronom. Cieľom bolo potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že k feminizácii školstva došlo v období komunizmu. Autorky svojím výskumom hypotézu nepotvrdili, keďže k feminizácii došlo zjavne okolo roku 1900, no problémom sa ukázala absencia potrebných údajov z rokov 1900 – 1920, keďže kroniky z týchto rokov chýbajú.

      

     Antibakteriálne účinky cesnaku kuchynského a repíka lekárskeho

     - Adam Kováčik 

     - kategória: Zdravotníctvo a farmakológia

     V dnešnom civilizovanom svete sa človek čoraz viac vzďaľuje svojmu prirodzenému spôsobu života. Vyrastáme v dobe, v ktorej nás každodenne ovplyvňuje silný technický a vedecký pokrok. Ten neobišiel ani zdravotníctvo. V našej spoločnosti je vybudovaná rozsiahla sieť zdravotníckych zariadení. Pre tento systém sú lieky neodmysliteľnou súčasťou a táto skutočnosť spôsobila prudký nárast farmaceutických spoločností a ich produktov.

     Výrobky farmaceutických spoločností sú predovšetkým založené na syntetickej báze. Syntetický pôvod je najčastejším dôvodom, prečo sa ľudia obracajú späť k alternatívnej liečbe a to aj napriek vysokej úrovni zdravotníctva. Fytoterapia (liečenie rastlinami) so sebou prináša prírodné látky, ktoré sú najprirodzenejšie ľudskému organizmu. Mnohé komplexne pôsobia na viaceré sústavy v ľudskom tele. V protiklade s nimi sú umelo vytvorené látky, ktoré so sebou často nesú množstvo neželaných vedľajších účinkov. Vedľajšie účinky nám v lepších prípadoch znepríjemnia život, ale môžu spôsobiť aj vážne zdravotné komplikácie. Nežiaduce vedľajšie účinky sú podľa nášho názoru veľmi častým dôvodom návratu k tradičným metódam a rovnako aj dôvodom, prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme. V našej práci sa budeme snažiť dokázať a objasniť baktericídne účinky repíku lekárskeho a cesnaku kuchynského.

      

     Rastlinné silice a ich pozitívny vplyv na kvalitu alergikov

     - Orsághová Katarína, Beňová Mária 

     - kategória: Zdravotníctvo a farmakológia

     Alergia na prachové roztoče predstavuje dlhodobo vážny zdravotný problém. Na elimináciu roztočov v domácnostiach sa používajú komerčné chemické prípravky i rôzne ľudové metódy založené na účinku niektorých rastlín. Bolo by šetrnejšie k životnému prostrediu, keby sa proti roztočom mohli používať prírodné látky so schopnosťou usmrtiť ich už pri nízkej koncentrácii.

     Cieľom projektu bolo prostredníctvom laboratórnych biotestov zistiť potenciálny akaricídny účinok troch nami vybraných rastlinných silíc na dva druhy alergogénnych roztočov a získať tak užitočné poznatky, ktoré by mohli efektívne prispieť k zlepšeniu kvality života alergikov. Objektom výskumu boli nasledujúce druhy roztočov: Dermatophagoides farinae a Dermatophagoides pteronyssinus. Výskum trval 10 mesiacov a bol vykonaný pod odborným dohľadom na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach. Roztoče boli vystavené účinku silíc levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia), eukalyptu guľatoplodého (Eucalyptus globulus) a Nimbovníka (Azadirachta indica). Experiment bol vykonaný v uzavretých sklenených Petriho miskách s dnom zakrytým filtračným papierom, na ktorý bola nanesená testovaná rastlinná silica nariedená v parafínovom oleji v desiatkovom riedení počnúc základnou koncentráciou 1 μl na cm2 až po 0,01 μ1 na cm2. Ako negatívnu kontrolu sme použili filtračný papier s čistým parafínovým olejom. Roztoče boli počas experimentu pozorované pod stereolupou pri zväčšení 30-80x. Hodnotená bola ich mortalita a pohyblivosť na papieri po dobu 1 hodiny od aplikácie testovanej látky. 

     Cieľ našej práce sme splnili. Podarilo sa nám zistiť akaricídny účinok u všetkých troch rastlinných silíc na najčastejšie sa vyskytujúce alergogénne prachové roztoče aj pri nízkych koncentráciách. Podľa nášho názoru bude tento experiment zaujímavý aj pre odborníkov pre nové vedecké výskumy, pretože výskum účinku rôznych rastlinných silíc na alergogénne roztoče má potenciálne široké využitie na ochranu zdravia a domáceho životného prostredia.

      

     Zlomené ruže (videosekvencia a úlohy venované téme holokaustu)

     - Gabriela Cígerová, Miroslava Kováčová, Zuzana Ševčíková 

     - kategória: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     Práca je zameraná na zlepšenie výučby regionálnej histórie na základných a stredných školách, spestrenie priebehu vyučovania pomocou videonahrávky, webovej stránky a interaktívnych testov. Téma je zameraná na opis a oboznámenie študentov s kultúrno-historickými pamiatkami židovskej komunity vo Svätom Kríži nad Hronom (t.j. židovský cintorín pod Šibeničným vrchom a neortodoxná synagóga), príbehmi židovských rodín a ich tragickom osude. Oboznamuje študentov aj s faktami ohľadom holokaustu, arizácií a tradícii židovskej minority.  

     Našou snahou je oboznámiť študentov a verejnosť s dejinami židovských komunít na Slovensku, historickými pamiatkami zachovaných na našom území a ich súvisom s miestnym židovským obyvateľstvom. Práca taktiež spracováva priebeh revitalizácie židovského cintorína, synagógy a pátrania po židovských rodinách žijúcich vo Svätom Kríži nad Hronom. 

     Postrehy a zistenia študentov využijeme pri ďalšom zlepšení našej práce, poprípade tvorbe nového historického filmu o dejinách židovskej komunity v našom meste.