• SOČ 2012/2013

    • Stredoškolská odborná činnosť

     Školský rok 2012/2013

      

     Inteligentné multimediálne centrum domácnosti

     - Miroslav Kubuš 

     - kategória: Informatika

     Práca poskytuje pohľad na zariadenie, RaspberryPi. Vytvorili sme zariadenie, ktoré je schopné nahradiť Smart TV. Dokáže spojiť bežný počítač a TV do jedného. Vytvorili sme Inteligentné multimediálne centrum domácnosti- na jednom mieste prezeráte filmy, domáce úlohy vašich ratolestí, počúvate vaše obľúbené skladby, prehľad počasia, hranie hier a používanie kancelárskych balíčkov Office.

     Zmena TV na „Inteligentné multimediálne centrum domácnosti“ zvýši tak jeho funkčnú hodnotu o niekoľko 100 €.

      

     Feminizácia školstva v 20. storočí zachytená na základných a stredných školách v Žiari nad Hronom

     - Nina Holičková, Petra Rafaelisová, Ema Zorkóczyová

     - kategória: Pedagogika, psychológia, sociológia

     Cieľom práce Feminizácia školstva v 20. storočí zachytená na základných a stredných školách v Žiari nad Hronom bolo nájsť zlomový bod, keď ženy- učiteľky začali početne prevažovať nad mužmi. Cieľ sa nám nepodarilo úplne naplniť pre chýbajúce údaje z rokov 1860 – 1920. Práve v tomto období sa na Slovensku začína, hlavne na ľudových školách, objavovať početnejšie zastúpenie žien, učiteliek. Napriek tomu sme získali bohatý materiál, vďaka ktorému môžeme konštatovať, že po prvej vlne „feminizácie“ školstva na prelome 19. a 20 storočia, keď ženy do škôl prenikli, nasledovala druhá vlna, v 40-tych až 50-tych rokoch, keď ženy školstvo ovládli.

     Aj na príklade škôl v našom meste môžeme ukázať, že doménou žien sa najprv stali nižšie stupne vzdelávania, hlavne primárne školstvo, potom skôr humanitné a jazykové aprobácie na vyššom stupni základného a v sekundárnom školstve. Postupne však začali dominovať vo väčšine aprobácií aj v školstve sekundárnom (v 60-tych rokoch je to už jasná tendencia).

     Najdlhšie ženám trvalo preniknúť do vedenia škôl. Prvé ženy – riaditeľky zaznamenávame v našom meste až v na prelome 60-tych a 70-tych rokov na základných školách. Muži zostali vo vedení stredných škôl dominantní až do 80-tych rokov 20. storočia.

     V súčasnosti sa v našom meste nenájdu muži- učitelia na prvom stupni vzdelávania (v 1. – 4. ročníku) základných škôl. Minimálny počet je ich na II. stupni vzdelávania v základných školách, pričom učia hlavne telesnú výchovu, matematiku, technické predmety. Vyrovnanejší podiel mužov a žien je v sekundárnom vzdelávaní, na stredných školách (ide o približný pomer 1:5, muži: ženy) na gymnáziu a obchodnej akadémii. V učňovskom školstve závisí tento pomer hlavne od zamerania školy, ale aj tu musíme konštatovať, že aj na technických odboroch prevládli ženy. Prečo prišlo k masívnemu prieniku žien do učiteľského povolania? Okrem blízkosti povolania k tradičnému „poslaniu“ ženy- matky, veľkú rolu zrejme zohral ekonomický faktor: „Masový vstup žien do sveta platenej práce sa na Slovensku odohral ako súčasť ideálnych predstáv o budovaní socializmu. Treba však dodať, že svet práce sa ženám na Slovensku naplno otvoril v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v dôsledku veľmi pragmatickej potreby lacnej pracovnej sily.“

     No a kým sa platy v školstve výraznejšie nezmenia, bude feminizácia  škôl zrejme  jav trvalo prítomný aj v 21. storočí.

      

     Židovská komunita v Svätom Kríži nad Hronom v období holokaustu

     - Bianka Medvecká, Dominika Brodová, Patrik Eržiak 

     - kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Práca sa zameriava na skúmanie osudov židovskej komunity v Svätom Kríži nad Hronom od založenia židovskej náboženskej obce v roku 1870 po jej zánik v období holokaustu. Ťažiskom je vyhľadávanie informácií o ľuďoch, ktorí sa „stratili“ z dejín nášho mesta.

     V teoretickej časti v stručnosti približujeme východiská: stručnú charakteristiku židovstva v posledných rokoch Uhorska, prvej ČSR a Slovenského štátu. Dôraz je kladený na obdobie deportácií tejto komunity. V rámci tejto časti predkladáme všeobecné informácie o židovskej komunite v Svätom Kríži nad Hronom, o ich každodennom živote v mestečku pred druhou svetovou vojnou, počas nej a deportácií ale aj tomu, aké zmeny v komunite nastali po druhej svetovej vojne.

     V praktickej časti sa zameriavame na konkrétne rodiny a osudy ľudí, ktorí boli deportovaní do táborov smrti Sobibor, Osvienčim, Majdanek a Buchenwald. Prínosom práce je popis metodiky vyhľadávania obyvateľov pomocou bádania v archíve a na matrikách,  dopytovaním v múzeu a zbieraním spomienok pamätníkov. 

      

     Rôzne pohľady na metódu SON – RISE

     - Martina Pavlíková

     - kategória Pedagogika, psychológia, sociológia

     Práca prináša dôkladnú analýzu terapie Son-Rise, ktorá je jednou z metód aplikovaných pri postihnutí chorobami autistického spektra, avšak nie je prijatá odborníkmi. Práve odlišné názory na jej odbornosť tvoria základ tejto práce.

     Základnou metodológiou bolo použitie literárnej metódy, sledovanie publikácií o autizme a samotnej Son-Rise terapii, ktoré som dopĺňala rozhovormi s rodičmi autistických detí, návštevou špeciálnej triedy a školy v Žiari nad Hronom a e-mailovou komunikáciou s integračnými alebo špeciálnymi centrami.

     V teoretickej časti sa zaoberám definíciou samotného autizmu, opisujem rôzne metódy, ktoré sa používajú pri terapii a čo najdetailnejšie analyzujem samotnú terapiu.

     Poznatky som čerpala z kníh a internetu, ako aj z vlastnej skúsenosti, keďže túto metódu sama poznám.

     V úvode empirickej časti som predstavila tri deti s autizmom ich rodičov, ktorí v domácom prostredí praktizujú alebo praktizovali Son-Rise terapiu, keďže si myslím, že najlepšie sa metóda dá predstaviť na konkrétnych príkladoch. Zároveň som presvedčená, že zaujať k nej svoje stanovisko by mali v prvom rade ľudia, ktorí ju využívajú a teda môžu najlepšie zhodnotiť jej účinnosť.

     Následne som zozbierala názory odborníkov, tried, škôl a centier a v závere zaujala stanovisko vlastné.

      

     Dobrovoľnícky projekt „Darujme čas, prinesme úsmev“

     - Katarína Lipjanska, Dominika Dolnická, Michaela Gašparíková 

     - kategória: Problematika voľného času

     Vo všeobecnosti sa dobrovoľníctvo  dá definovať ako prax ľudí pracujúcich v prospech iných – sociálne alebo zdravotne obmedzených (určitým spôsobom), bez nároku na osobný zisk. Myslíme si však, že dobrovoľníctvo obohacuje a rozvíja osobný intelekt, a tým napomáha k zlepšeniu spoločnosti. Práve preto na našej škole vznikla dobrovoľnícka organizácia „Darujme čas, prinesme úsmev“, ktorá sa zameriava na psychický progres pacientov s onkologickým ochorením tým, že im jej členovia pomáhajú vyplniť voľný čas rôznymi záujmovými činnosťami.

     Táto práca je často dosť náročná pre nedostatok kreatívnych nápadov, ktoré by sa dali zrealizovať a upútali by všetky vekové kategórie a obidve pohlavia, ale aj deti s rôznymi typmi obmedzení.

     Z tohto dôvodu sme sa rozhodli uľahčiť prácu dobrovoľníkom vyhotovením katalógu aktivít, v ktorom sme presne vyselektovali v praxi overené a osvedčené  možnosti. Časť aktivít je naším vlastným námetom, časť je prevzatých z práce iných organizácií a uspôsobených pre prostredie detskej onkológie. Jednotlivé činnosti sme sa snažili presne opísať, prehľadne usporiadať do viacerých kategórií podľa vopred stanovených kritérií. Dobrovoľníci takto nemusia tráviť dlhý čas polemizovaním a premýšľaním o poskytnutí najplnohodnotnejšieho prežitia voľného  času pacientov, čo im výrazne uľahčí prípravu na návštevu.

     Na sociálnej sieti facebook už dlhší čas existuje stránka nielen pre všetkých dobrovoľníkov našej organizácie, ale aj sympatizantov, ktorí prispievajú svojimi nápadmi alebo finančnými darmi. Cieľom našej práce je nami pripravený katalóg sprístupniť všetkým aj na tejto stránke.

     Z hľadiska členenia naša práca pozostáva z dvoch základných častí, a to teoretickej a praktickej.V teoretickej časti vychádzame zo štúdia odbornej literatúry venovanej psychológii, pedagogike voľného času a príručiek venovaných rôznym aspektom práce s deťmi. Táto časť tvorí východisko k náplni praktickej časti práce.

     Z knižných zdrojov sme čerpali nápady a inšpiráciu na vytvorenie čo najrozmanitejších a zároveň efektívnych činností vypĺňajúcich voľný čas v obmedzujúcom prostredí.

     Materiály venované psychike detí nám pomohli určiť kritériá, na základe ktorých sme klasifikovali jednotlivé činnosti v katalógu. Výborným zdrojom informácií vychádzajúcim z poznania prostredia detskej onkohematológie v Banskej Bystrici bola vlaňajšia SOČ autoriek Michaely Gašparíkovej a Karin Fronkovej, ktorá sa venovala štúdiu vplyvu ich vlastného psychoterapeutického programu na detských onkologických pacientov.

     Námetom našej praktickej časti je konkrétna práca na vytváraní katalógu. Predchádzalo jej zbieranie vhodných námetov, ich selekcia vzhľadom na obmedzujúce nemocničné prostredie a zdravotný stav detí. Následne sme zvolené námety činností overovali v praxi my osobne, alebo naši spolužiaci, ktorí pracujú na projekte Darujme čas, prinesme úsmev.

     Účinnosť našich aktivít, ich podnetnosť a príťažlivosť sme sledovali metódami jednoduchého pozorovania, riadeného rozhovoru s deťmi aj dobrovoľníkmi, pomocou práce supervízora – koordinátora našej činnosti na oddelení, Mgr. Ľuboša Moravčíka ako aj pomocou analýzy odoziev na facebookovej stránke projektu (tu sme sa orientovali podľa kľúčových slov).

     Aktivity, ktoré boli v praxi hodnotené kladne sme následne popísali z hľadiska ich náročnosti na prípravu, materiál, ďalej podľa určenia pre vekové kategórie, prípadne pohlavie, ale aj podľa charakteru jednotlivých aktivít (pohybové, kreatívne, hudobné...).

     Veríme, že katalóg, ktorý sme navrhli a budeme priebežne dopĺňať sa stane vhodnou pomôckou pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú venovať krásnej, no neľahkej činnosti dobrovoľníka. Odovzdať sa iným je v  dnešnej uponáhľanej dobe pomerne zriedkavým javom. Chceli by sme veriť, že aj vďaka našej podpore viac sprístupníme a uľahčíme prácu dobrovoľníkom.

      

     Charakteristika židovského cintorína na Šibeničnom vrchu - Gabriela Cígerová, Zuzana Ševčíková, kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Práca je zameraná na opis kultúrno-historickej pamiatky, židovského cintorína na Šibeničnom vrchu v Žiari nad Hronom. V teoretickej časti (začiatočné podkapitoly každej časti) sa snažíme sledovať všeobecné znaky židovských cintorínov (poloha, náhrobníky ich umiestnenie, vzhľad, nápisy, symbolika) na základe štúdia odbornej literatúry, ktorá je uvedená v záverečnej časti práce. Za teoretickým vstupom nasleduje konkrétny opis nálezov na cintoríne v Žiari nad Hronom. Táto časť opisu ešte nie je úplná, pretože chýbajú preklady hebrejských nápisov na náhrobníkoch.

     Okrem opisu vzhľadu a stavu cintorína, venujeme sa aj histórii snahy o jeho záchranu – vyčistenie a revitalizáciu, na ktorom sa podieľa Gymnázium Milana Rúfusa v spolupráci so Záujmovým združením Castrum Susol za finačnej podpory Nadácie ZSNP a Slovalco a Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici.

     Zistenia z našej práce budú využité pri tvorbe informačných tabúľ osadených na ploche cintorína po jeho kultivovaní. Toto je jeden z najväčších prínosov práce.

      

     Akaricídny účinok vybraných rastlinných extraktov ma prachové alergogénne roztoče - Orsághová Katarína, Beňová Mária, kategória: Biológia

     Výsledky vyplývajúce z našej práce pokladáme za užitočné. Zistili sme, že akaricídny účinok extraktu eukalyptu guľatoplodého je takmer totožný s účinkom extraktu levandule úzkolistej.

     Výsledky testov nepriameho kontaktu roztočov s rastlinnými extraktmi boli taktiež podobné. Eukalyptus mal okamžitý akaricídny účinok na roztoče, účinok levandule bol len o niekoľko minút neskorší ako u eukalyptu, no jeho pomalé odparovanie poukazuje na dlhodobejší účinok.

      

     MAKENEWS.ORG – Filip Szabo, kategória : Informatika

     Dnes žijeme veľmi rýchlo a niekedy nemáme čas ani na základné potreby. Jednou zo záľub mnohých ľudí je vyhľadávanie nových informácií na internete, avšak naša snaha byť čo najviac informovaní, nás núti prehľadávať niekedy až desiatky stránok, čo je z časového hľadiska veľmi náročné a mnohokrát aj nereálne.

     MAKENEWS.ORG prináša ľudom možnosť prečítať si najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta, a to na jednom mieste. Celý projekt je flexibilný a dokáže sa prispôsobiť aj tomu najnáročnejšiemu užívateľovi - môže si podľa vlastného výberu zvoliť stránky, z ktorých chce odoberať aktuality.

     Stránka však nefunguje len ako čítačka správ, ale tiež slúži aj na uskladňovanie informácií a pridávanie príspevkov (články, referáty, vlastné materiály...), ktoré má užívateľ možnosť sám vytvoriť a zviditeľniť tak svoju prácu verejne, prípadne si ich uchovať nezverejnené. Všetko je automatické a navrhnuté tak, aby to zaberalo čo najmenej času. Aktuálne články, ktoré užívateľa zaujmú, si môže odložiť do časti  s názvom "Prečitať neskôr" alebo si ich môže uložiť do „Archívu článkov“.

     V jeho súkromnom priečinku sa nachádzajú odkazy na staršie príspevky, jeho súkromné príspevky a tiež rôzne URL odkazy (záložky), ktoré má možnosť užívateľ pridať. MAKENEWS.ORG teda súčasne nahrádza záložky a desktopové aplikácie, ktoré môžu byť v prípade, že používame viac zariadení s pripojením na internet, nepraktické, a to práve kvôli potrebe prenášania informácii medzi jednotlivými zariadeniami. Užívateľ má tiež možnosť využiť funkciu „Automatické pridanie“, vďaka ktorej, môže jednoducho uložiť informácie do svojej súkromnej zložky pár klikmi, a to cez odkaz v toolbare webového prehliadača. Okrem spomínaných využití slúži stránka tiež ako virtuálny archív. Ten môže byť prospešný najmä pre študentov, ktorí potrebujú zozbierať cenné informácie  bez toho, aby museli  stráviť dlhé hodiny prehľadávaním internetu.