• SOČ 2014/2015

    • Súťažné práce v SOČ

     Školský rok 2014/2015

      

     História Veľkého Poľa v 20. storočí zachytená na dobových fotografiách

     - Dominika Ježová 

     - kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Autorka sa zameriava na mapovanie histórie rodnej obce. Vypĺňa tým medzeru v oblasti regionálnej histórii, pretože jediná monografia na podobnú tému je nemecká publikácia Hochwies Paulisch od J. Madaya, ktorá nie je oficiálne preložená do slovenského jazyka. Spomínaná publikácia mapuje dejiny obce do 50-tych rokov 20. storčia.

     Autorka sa snaží vytvoriť ucelený obraz života v obci, ktorý člení na jednej strane chronologicky, na strane druhej tematicky. Venuje sa hospodárstvu, kultúre, školstvu, zvykosloviu. Vychádza na jednej strane z dostupnej literatúry – Maday, Bornemisza, vlastného archívneho výskumu, orálnej histórie.

     Cennou súčasťou práce je jej príloha, v ktorej zhromaždila vyše 100 fotografií z Veľkého Poľa, ktoré zachytávajú nielen premeny obce, jej budov, ale aj obrazy každodenného života. Najviac fotografií sa viaže k téme školstva. Fotografie sú sčasti prevzaté z publikácií, ale veľká ich časť je výsledkom zberateľskej činnosti autorky. Tá fotografie našla v súkromných zbierkach, zhotovila kópie a popisky.

      

     Projekt „Máš právo to vedieť“

     - Matúš Sedliak, Miriam Marková

     - kategória: Pedagogika, psychológia, sociológia

     Práca prezentuje projekt, v ktorom sme sa zamerali na edukáciu žiakov základných škôl a detí materských škôl o ľudských právach. Informáciu pre ľudí v produktívnom veku sme šírili prostredníctvom letákov, ktoré sme rozdávali v uliciach nášho mesta a tým sme pripomínali širšej verejnosti ich základné ľudské práva.

     V teoretickej časti uvádzame základné informácie o ľudských právach a ich členení. Taktiež sme považovali za potrebné upozorniť na porušovanie ľudských práv, či už v súčasnosti alebo v období totality, keďže v značnej miere bolo objektom našich prednášok. V tejto časti nevynechávame ani stručné informácie o Medzinárodnom dni ľudských práv, keďže práve v tento deň sme realizovali náš projekt. Uvedené informácie, ktoré sme využili pri danom štúdiu, v plnom rozsahu citujeme.

     Obsahom praktickej časti je práve priebeh projektu a opis použitých aktivít s vymedzeným cieľom. V práci sa zameriavame na poukazovanie dôležitosti dodržiavania ľudských práv prostredníctvom aktivít, ktoré sme si k tomuto danému dňu pripravili.

     Vypracovali sme návrh edukačného materiálu, ktorý bude slúžiť pre študentov iných škôl ako inšpirácia k záujmu šíriť myšlienku dodržiavania ľudských práv. Vyzdvihujeme  myšlienku dodržiavania práv v súčasnosti, ale starším žiakom nezabúdame pripomínať aj nedávnu minulosť. Veď nie zbytočne sa hovorí: “Národ, ktorý nepozná svoju minulosť je odsúdený prežiť ju znova.” (Sienkiewicz)1 Zistili sme, že akcia bola prospešná pre širokú verejnosť.

      

     Osvetová činnosť biskupa Moysesa v Sv. Kríži nad Hronom. Je stav majera Kupča dôstojnou pamiatkou na Moysesa?

     - Ivana Mokrá, Juliána Dobrotková, Petra Plankenbüchlerová

     - kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Práca sa zaoberá osvetovou činnosťou biskupa Moysesa vo Sv. Kríži nad Hronom a tiež historickou dôležitosťou majera a aj osudmi kostola Kupča, ktorý dal počas pôsobenia na našom území postaviť. Teoretická časť poskytuje historické priblíženie nášho regiónu a hospodárstva v Sv. Kríži nad Hronom.

     Opisuje jeho bližšiu situáciu a vývoja obyvateľstva v období 19. - 20. storočia. Zdrojmi pre túto časť bola hlavne odborná literatúra a spisy poskytnuté archívom v Kremnici a Banskej Bystrici.

     Praktická časť sa zameriava na historický vývoj majera Kupča, život Štefana Moysesa a jeho hospodársku a osvetovú činnosť. Sleduje budovy, ktoré boli z jeho iniciatívy postavené a aj pamiatky, ktoré vznikli na jeho počesť.

     Autorky pracovali hlavne s odbornou literatúrou, archívnymi fondami, muzeálnymi prameňmi, dobovými fotografiami a v časti mapujúcej súčasnosť aj s informáciami z internetu.

     Cieľom bolo získať a spracovať čo najviac informácií o danej téme, aby mohla ďalej slúžiť ako pomocný učebný materiál a zároveň tak obohatiť tému histórie nášho regiónu v období 19. - 20. storočia. Najväčšou snahou autoriek však je iniciovať kroky, vedúce k záchrane torza Kostola sv. Štefana na Kupči.

      

     Stanovenie fluoridových iónov vo vode pomocou N2-fenylsemikarbazónu izatínu

     - Viktória Piatriková, Kristína Gallová

     - kategória: Chémia, potravinárstvo

     Objektom skúmania našej práce bolo stanovenie fluoridových iónov v pitnej vodeodobranej z rôznych lokalít stredného Slovenska a Bratislavy pomocou N2-fenylsemikarbazónu izatínu. Taktiež sme chceli poukázať na využitie spektrofotometrie v štúdiu kvality a kvantity iónov pomocou ich interakcie so zlúčeninou močovinového typu. Význam práce spočíva v stanovení biogénneho prvku v pitnej vode, keďže jeho prebytok spôsobuje početné zdravotné problémy. Výsledkom práce by malo byť tiež porovnanie koncentrácie fluoridov v studňovej vode a vode z vodovodných potrubí ako aj kvality vody na strednom Slovensku s Bratislavou. Táto práca dostáva do povedomia toxicitu fluóru a chcela by oboznámiť ľudí s možnými zdravotnými rizikami jeho zvýšeného príjmu.

      

     Pôsobenie Puškvorca obyčajného na fajčiarov

     - Kristína Jelžová

     - kategória: Zdravotníctvo a farmakológia

     Väčšina ľudí si myslí, že v 21. storočí sme natoľko civilizovaní, že si uvedomujeme ako treba chrániť naše zdravie a taktiež aj zdravie iných.. Nehrozia nám nepredvídateľné vojny a epidémie, ale ničíme sa sami rôznymi spôsobmi. Hlavnú úlohu hrá životný štýl ľudí, ktorý je väčšinou nezdravý. Nie je to len v nezdravom stravovaní, ale aj v rôznych závislostiach. Jednou z týchto závislostí je aj fajčenie. Fajčenie patrí medzi hlavné rizikové faktory civilizačných chorôb, čo znamená, že patrí do neinfekčných, chronických ochorení. Pre zdravie je potenciálne nebezpečný celý rad látok, ktoré sú súčasťou cigaretového dymu.

     V súčasnosti je fajčenie jednou z najdiskutovanejších tém. Dá sa povedať, že sa s týmto fenoménom stretáva každý človek bez výnimky deň čo deň. Každý z nás je svojím spôsobom fajčiar. Rozdiel je len v tom, že niekto fajčí aktívne a niekto pasívne, tak povediac nechtiac.

     Veľakrát keď sa chcú fajčiari zbaviť tohto zlozvyku, skúšajú rôzne syntetické metódy, či sú to lieky, žuvačky, nikotínové nálepky a rôzne iné. Tieto spôsoby sú tvorené synteticky. Alternatívou je zbaviť sa tejto závislosti pomocou prírody. Musíme si uvedomiť, čo všetko pre nás znamená. Po určitom čase každý z nás pochopí, že príroda tu bola odjakživa a mali by sme sa naučiť žiť s ňou v symbióze, ako voľakedy. Nielen ju neustále narúšať a poškodzovať. Ak budeme chcieť v budúcnosti prežiť, takýmto spôsobom ako žijeme posledné desaťročia to nepôjde a budeme sa musieť viac utiekať k prírode, inak nám hrozí záhuba. Existujú rôzne liečivé rastliny, ktoré pomáhajú v tomto smere. Jedným z nich je aj Puškvorec obyčajný, ktorý som si vybrala pre môj projekt.

     Ako som sa k nemu dostala? Od malička zbieram bylinky a taktiež milujem prírodu. K tejto krásnej záľube ma priviedol môj starý otec, ktorý ma veľa naučil o liečivých rastlinkách a som mu za to veľmi vďačná. On je taktiež fajčiar, a tak som mu chcela veľmi pomôcť, lebo už na tento zlozvyk doplatil jeden člen našej rodiny. Preto som sa rozhodla pestovať túto bylinku. Je veľmi vzácna, no ja som nemusela veľa hľadať, pretože prišla za mnou sama prostredníctvom jednej pani bylinkárky, ktorá mi povedala aj o veľkej sile, ktorú táto bylinka má.

      

     Architektúra sídliska v Žiari nad Hronom. Domové znamenia.

     - Caroline Turazová, Sabína Fronková

     - kategória: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     Naša práca sa zameriava na domové znamenia v Žiari nad Hronom, ktoré sa na novopostavené domy pridávali v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Našim hlavným cieľom bolo zistiť názory ľudí na tieto znamenia, prečo sa z domov odstraňujú, kto je autorom všetkých reliéfov a taktiež zistiť, či majú nejakú umeleckú hodnotu.

     V teoretickej časti sme sa zaoberali socialistickým realizmom. Snažili sme sa priblížiť jeho históriu, znaky architektúry tohto umeleckého smeru a oboznámiť s najznámejšími zachovanými pamiatkami sorely v bývalom Československu.

     Praktická časť pozostáva zo všeobecnej charakteristiky Žiaru nad Hronom, domových znamení nielen všeobecne, ale aj priamo v Žiari nad Hronom, ich autormi a súčasným stavom týchto socialistických pamiatok, vzťahu obyvateľov mesta k reliéfom a tvorby kresieb.