• Vyhodnotenie aktivít

    • Hlavným zámerom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT.

      

     Aktivita 1:

     Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT

     V rámci aktivity 1. boli do učebného plánu doplnené extra hodiny a rozšírená mimoškolská činnosť.

     V podaktivite 1.1 Extra hodiny k zlepšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti sa realizovali vyučovacie hodiny v súlade s učebnými plánmi a pridelenými úväzkami (v školskom roku 2021/2022 boli do učebného plánu doplnené extra hodiny nad rámec povinných hodín, delených hodín alebo disponibilných hodín uvádzaných v RUP pre gymnáziá s osemročným alebo štvorročným štúdiom v celkovom rozsahu 35 hodín týždenne v školskom roku 2022/2023 a 28 vyučovacích hodín v školskom roku 2021/2022. Do aktivity sa tak podarilo postupne zapojiť žiakov všetkých tried i ďalších vyučujúcich. Vyučovanie, rovnako ako kluby, sa realizovali prezenčnou, kombinovanou i dištančnou formou.

     Extra hodiny boli do výchovno-vzdelávacieho procesu začlenené ako:

     1. delené hodiny nad rámec RUP v predmetoch biológia, chémia, fyzika a slovenský jazyk,
     2. voliteľný predmet pre 3. ročník o predmet moderné dejiny,
     3. hodina naviac k počtu povinných hodín v predmetoch slovenský jazyk, matematika, dejepis, fyzika,
     4. nepovinné predmety integrovaná prírodoveda, tvorba projektov a finančná gramotnosť.

     Do realizácie extra hodín bolo počas projektu zapojených celkom 16 pedagogických zamestnancov na základe dohody o rozšírení pracovnej činnosti. Extra hodiny boli postupne implementované do všetkých ročníkov štúdia.

     S realizáciou podaktivity 1.2 Mimoškolskou činnosťou k zlepšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti sme vplyvom pandémie COVID-19 začali až v školskom roku 2021/2022. Hodiny vyčlenené na krúžkovú činnosť a workshopy už v II. polroku šk. roka 2020/2021 sme presunuli na koniec obdobia projektu, kde sa ich podarilo uskutočniť.

     Žiaci mali k dispozícii množstvo záujmových, aj menej tradičných, záujmových krúžkov: Kurz tvorivého písania, Debatný klub, Čitateľské dielne, Klub redaktorov a recenzentov, Kreslo pre hosťa, Rande s vedou, Vedecká čajovňa, Skús pokus, Príroda vo fotografii, Zdravý životný štýl, Mladý vedec, Svet financií 1, Svet financií 2, Cvičenia z ekonómie, Matematika s počítačom, Aplikovaná matematika. Uskutočnili sa aj viaceré workshopy zamerané na rozvíjanie jednotlivých gramotností a kurzy Učíme sa v prírode v predmetoch fyzika, biológia a geografia.

     Počas projektu sa do realizácie uvedenej aktivity (extra hodiny + mimoškolská činnosť) zapojilo 466 žiakov, úspešne ich aj ukončilo 451 žiakov. Na realizácii mimoškolských aktivít sa doposiaľ podieľalo 16 pedagógov.

      

     Aktivita 2:

     Podpora vzdelávania a sieťovania pedagogických zamestnancov

     V rámci realizácie aktivity Podpora vzdelávania a sieťovania pedagogických zamestnancov sme realizovali dve podaktivity.

     V rámci podaktivity 2.1 Pedagogické kluby (PKU) ako nástroj zlepšovania čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov sa uskutočňovali pravidelné stretnutia pedagogických zamestnancov v štyroch skupinách:

     • PKU humanitných predmetov (6 členov)
     • PKU prírodovedných predmetov (9 členov)
     • PKU matematiky (6 členov)
     • PKU finančnej gramotnosti (4 členovia)

     PKU sa realizovali v súlade s plánmi práce/pracovnej činnosti klubov. Termíny stretnutí boli priebežne upravované s ohľadom na ostatné aktivity školy. Po nastúpení pandémie COVID-19 bola realizácia klubov pozastavená, neskôr však mohli kluby pokračovať dištančnou formou. Online stretnutia sme realizovali pomocou TEAMS, prípadne kombinovali s prezenčnou formou. V poslednom školskom roku sme sa vrátili k prezenčnej forme.

     V rámci činnosti PKU si učitelia zvyšovali svoje profesijné kompetencie vďaka zdieľaniu skúseností, vzájomným konzultovaním vyučovacích postupov, učebných materiálov či systému hodnotenia. Vyučujúci postupne získavali informácie o princípoch, formách a metódach vyučovania zameraných na rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti. Učitelia sa sústredili na odovzdávanie si skúsenosti z využívania digitálnych obsahov, výučbových softvérov i elektronických nástrojov testovania. V každom polroku vyučujúci tvorili výstupy zamerané na ich ďalšie praktické využitie, napr. návrhy aktivít, pracovné listy, didaktické online testy, pričom využívali predchádzajúce skúsenosti z realizácie projektu získané na extra hodinách i v mimoškolskej činnosti. Pri príprave materiálov sme naďalej uplatňovali medzipredmetové vzťahy a využívali IKT technológie. Učitelia si ďalej prehlbovali kompetencie v oblasti rozvíjania digitálnej gramotnosti a uplatnenia výučbových aplikácií.  Priebežne do svojej činnosti zaraďovali aj prácu so zakúpenou technikou, oboznamovali sa s obstaranou literatúrou a učili sa využívať novú učebné pomôcky. Z činnosti klubov bol po každom polroku vypracovaný písomný výstup.

     Počas realizácie projektu sa do realizácie podaktivity 2.1. zapojila 19 pedagógov.

     V rámci podaktivity 2.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako nástroj k zlepšovaniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov sa učitelia postupne zúčastňovali na dvoch neakreditovaných a troch akreditovaných vzdelávaniach. Z dôvodu nepriaznivej protiepidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a aj vzhľadom na podmienku, ktorá povoľovala len prezenčnú formu vzdelávania, sme s realizáciou podaktivity začínali až v júni 2022. Získané skúsenosti sme priebežne implementovali do praxe.

     Neakreditované vzdelávania poskytovala škola prostredníctvom lektorov, interných učiteľov. Počas vzdelávania 5.6.5.  ŠSJN - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - Nekreditované vzdelávanie zamerané na využívanie inovatívnych metód v edukácií sme sa sústredili na využívanie IKT v jednotlivých predmetoch, učitelia navrhovali aktivity s využitím medzipredmetových vzťahov a následne ich využili vo vyučovaní. Vzdelávanie úspešne absolvovalo 20 pedagogických zamestnancov.

     Ďalšie neakreditované vzdelávanie 5.6.5.  ŠSJN - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - nekreditované vzdelávanie zamerané na prácu s textom a tvorbu edukačného materiálu na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti bolo zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Zamerali sme sa na tvorbu úloh vychádzajúcich zo súvislých a nesúvislých textov a učila sa efektívne využívať IKT pri práci s informáciami. Vzdelávanie absolvovalo 20 učiteľov (z toho 9, ktorí neboli ešte zapojení do aktivít).

     Ďalej sme pokračovali v akreditovanom inovačnom vzdelávaní. Prvé vzdelávanie 5.3.1. Inovačné vzdelávanie zamerané na inovatívne aktivizujúce metódy a ich využitie v edukácii úspešne ukončilo 20 pedagógov, druhé vzdelávanie 5.3.3. Inovačné vzdelávanie zamerané na tvorbu edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti úspešne absolvovalo 9 učiteľov. Najťažšie realizovateľné vzdelávanie (dlho sme hľadali poskytovateľa, ktorý bol schopný dodržať podmienky stanovené v projekte) 5.3.2 Inovačné vzdelávanie zamerané na implementáciu vedeckých prístupov do vyučovania prírodovedných predmetov nakoniec úspešne zvládlo absolvovať 11 učiteľov prírodovedných predmetov.

     Do akreditovaného vzdelávania bolo doposiaľ úspešne zapojených spolu 24 pedagógov (z toho 12 učiteľov absolvovalo dve a 1 učiteľ všetky tri akreditované vzdelávania).

     Celkom sa do podaktivity 2.2. počas realizácie projektu zapojilo 30 učiteľov, mnohí sa zúčastnili viacerých vzdelávaní.