• Aktivity - harmonogram

     • 1.9.2020
      • 2.1 Pedagogické kluby

       2.1 Pedagogické kluby

       Sieťovanie pedagógov, vzájomná výmena skúseností, spoločné plánovanie aktivít za účelom rozvíjania čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti.

       Stretnutia učiteľov v rámci 4 klubov: 

       • Klub učiteľov humanitných predmetov
       • Klub učiteľov prírodovedných predmetov 
       • Klub učiteľov matematiky
       • Klub učiteľov finančnej gramotnosti
     • 1.2.2021
      • 1.2 Mimoškolská činnosť

       1.2 Mimoškolská činnosť

       Vzdelávacími krúžkami, workshopmi a kurzom Učíme sa v prírode rozvíjať čitateľskú, matematickú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov a zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti.

       Zábavnými aktivitami, hrami, či súťažami (najmä u nižších ročníkov osemročného štúdia gymnázia) motivovať žiakov k získavaniu praktických zručností, chápaniu prírodovedných javov a procesov, čítaniu kníh či zodpovednému spravovaniu vlastných financií. V neposlednom rade je práve mimoškolská činnosť vhodná na vzájomné prepájanie predmetov, zdieľanie vedomostí a skúseností, zmena pozície učiteľa vo vzdelávaní, búranie bariér a strachu z negatívneho hodnotenia.

     • 1.9.2021
      • 1.1 Extra hodiny

       1.1 Extra hodiny

       Rozšírenie vyučovania humanitných, prírodovedných predmetov a matematiky prostredníctvom delených hodín, zvýšením časovej dotácie.

       Vytvorenie a doplnenie nových predmetov do školského vzdelávacieho programu:

       • Moderné dejiny
       • Integrovaná prírodoveda
       • Finančná gramotnosť
       • Tvorba projektu

        

     • 21.6.2022
      • 2.2 Vzdelávanie pedagógov

       2.2 Vzdelávanie pedagógov

       Akreditované a neakreditované vzdelávania učiteľov zamerané na inovatívne metódy, rozvíjanie kritického myslenia, bádateľských zručností