• Extra hodiny

     Extra hodiny sú začlenené v Učebnom pláne Gymnázia Milana Rúfusa nad rámec povinných hodín, delených hodín alebo disponibilných hodín uvádzaných v RUP pre gymnáziá s osemročným a štvorročným štúdiom. Začlenenie extra hodín do vyučovacieho procesu je financované z nenávratných finančných prostriedkov pre projekt „Keď učenie má zmysel“, kód projektu ITMS: 312011V656.

     Zdrojom finančných prostriedkov sú podpora z ESF, EFRR a ŠR v rámci OP Ľudské zdroje a spolufinancovanie zabezpečené zriaďovateľom školy, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.

     Školský rok 2022/2023

     V školskom roku 2022/2023 budeme implementovať 35 extra vyučovacích hodín týždenne nad rámec hodín financovaných priamo z rozpočtu školy, ktorý je tvorený na základe normatívneho financovania.

     Spôsob realizácie extra hodín:

     1) Extra hodina vytvorená delením povinného predmetu nad rámec RUP

     • biológia (KVINTA, I. A, I. B)
     • chémia (KVINTA, I. A, I. B)
     • fyzika (SEPTIMA, III. A, III. B)
     • slovenský jazyk a literatúra (IV. A, IV. B, IV. C)

     2) Extra hodina vytvorená ako povinne voliteľný seminár, ktorí si volia študenti v rámci disponibilných hodín

     • moderné dejiny (výber žiakov 3. ročníka)

     3) Extra hodina na navýšenie hodín povinných predmetov v RUP

     • matematika (KVARTA, KVINTA, I. A, I. B)
     • slovenský jazyk a literatúra (KVARTA, KVINTA, I. A, I. B)
     • dejepis (PRIMA)
     • fyzika (TERCIA)

     4) Extra hodina vytvorená zavedením nového predmetu

     • integrovaná prírodoveda (SEKUNDA)
     • tvorba projektu (TERCIA, KVINTA, I. A, I. B)
     • finančná gramotnosť (SEXTA, II. A, II. B)

      

     Podrobný učebný plán a popis realizácie extra hodín - link


     Školský rok 2021/2022

     V školskom roku 2021/2022 budeme implementovať 28 extra vyučovacích hodín týždenne nad rámec hodín financovaných priamo z rozpočtu školy, ktorý je tvorený na základe normatívneho financovania.

     Spôsob realizácie extra hodín:

     1) Extra hodina vytvorená delením povinného predmetu nad rámec RUP

     • biológia (KVINTA, I. A, I. B)
     • chémia (KVINTA, I. A, I. B)
     • fyzika (III. C)

     2) Extra hodina vytvorená ako povinne voliteľný seminár, ktorí si volia študenti v rámci disponibilných hodín

     • moderné dejiny (výber žiakov 3. ročníka)

     3) Extra hodina na navýšenie hodín povinných predmetov v RUP

     • matematika (KVARTA, KVINTA, I. A, I. B)
     • slovenský jazyk a literatúra (KVARTA, KVINTA, I. A, I. B)
     • dejepis (PRIMA)
     • fyzika (TERCIA)

     4) Extra hodina vytvorená zavedením nového predmetu

     • integrovaná prírodoveda (SEKUNDA)
     • tvorba projektu (KVINTA, I. A, I. B)
     • finančná gramotnosť (SEXTA, II. A, II. B)

      

     Podrobný učebný plán a popis realizácie extra hodín - link