•  Ciele projektu

     Hlavný cieľ:

     Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností.

     Špecifické ciele:

     • zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov štvorročného i osemročného štúdia i žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti
     • zaviesť extra hodiny a inovované mimoškolské aktivity
     • rozvíjať IKT zručnosti a digitálne kompetencie žiakov
     • rozširovať a prehlbovať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov
     • sieťovať pedagogických zamestnancov, podporovať výmenu skúseností a využívať medzipredmetové vzťahy
     • prehlbovať kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom kvalitného vzdelávania
     • zabezpečiť IKT podporu realizácie aktivít v projekte zameraných na rozvíjanie prírodovednej, čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti

            

          Cieľové skupiny

     •        žiaci štvorročného a osemročného gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     •      pedagogickí zamestnanci humanitných a prírodovedných predmetov, matematiky a ekonomiky podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Aktivity budú mať nepriamy dopad aj na vyučujúcich ostatných predmetov, ktorí môžu nadviazať na aktivity realizované v projekte a využiť skúsenosti žiakov z absolvovania inovovaných vyučovacích predmetov.