• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     Začiatok a ukončenie podaktivity: 06/2022 – 06/2023 (celková dĺžka realizácie podaktivity je 13 mesiacov)

      

     Cieľ podaktivity: rozšíriť a prehĺbiť rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom realizácie akreditovaného a neakreditovaného vzdelávania so zámerom zvýšenia čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakova tým podporiť aj vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu.

      

     Neakreditované vzdelávanie: 

      

     Názov vzdelávania Doba realizácie Počet PZ, ktorí absolvovali vzdelávanie

     5.6.6.  ŠSJN - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - nekreditované vzdelávanie zamerané na využívanie inovatívnych metód v edukácií

     06/2022 - 08/2022 20

     5.6.5.  ŠSJN - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov -    nekreditované vzdelávanie zamerané na prácu s textom a tvorbu edukačného materiálu na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

     11/2022 - 02/2023 20

      

     Akreditované vzdelávanie: 

      

     Názov vzdelávania Doba realizácie Počet PZ, ktorí absolvovali vzdelávanie

     5.3.1. Inovačné vzdelávanie zamerané na Inovatívne aktivizujúce metódy a ich využitie v edukácii

     03/2023 - 06/2023 20

     5.3.2. Inovačné vzdelávanie zamerané na implementáciu vedeckých prístupov do vyučovania prírodovedných predmetov

     06/2023 - 06/2023 10
     5.3.3.  Inovačné vzdelávanie zamerané na tvorbu edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti 03/2023 - 06/2023 9