• Pedagogické kluby učiteľov

     Začiatok a ukončenie podaktivity: 09/2020 – 06/2023 (34 mesiacov)

     Cieľ podaktivity: rozšíriť a prehĺbiť rozvoj kľúčových kompetencií a realizovať výmenu skúseností  pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov, a tým podporiť aj vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu.

      

     5.6.1. Klub učiteľov humanitných predmetov - 6 pedagogických zamestnancov

     V rámci tohto klubu sieťujeme učiteľov predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka.

     Cieľom klubu je definovanie základných problémov žiakov školy v oblasti čitateľskej gramotnosti a rozvíjania kritického myslenia a ich následné odstraňovanie vhodnými aktivitami. Vychádzame z výsledkov testovaní PISA, PIRLS, TALIS.

     Stretnutia sa konajú v rozsahu 2 * 3 hodiny mesačne počas školského roka. Harmonogram stretnutí určuje plán činnosti pedagogického klubu. Zo stretnutí sa vyhotovujú priebežné správy. Každých 5 mesiacov pripravujú učitelia písomné výstupy.

     Prístup k zverejňovaným dokumentom:

     Plány činnosti Správy o činnosti Výstupy
     link link link

      

     5.6.2. Klub učiteľov prírodovedných predmetov - 9 pedagogických zamestnancov

     Stretnutí sa pravidelne zúčastňujú učitelia fyziky, biológie, chémie a geografie.

     Hlavným zámerom prírodovedného klubu je dosiahnutie inovácií a zjednotenia postupov v prírodovednom vzdelávaní.

     Cieľom stretnutí učiteľov je navrhnúť postupy, metódy, aktivity, úlohy orientované na zvyšovanie prírodovedných kompetencií žiakov. Sústreďujeme sa aj na rozvíjanie bádateľských zručností žiakov. 

     Stretnutia sa konajú v rozsahu 2 * 3 hodiny mesačne počas školského roka. Harmonogram stretnutí určuje plán činnosti pedagogického klubu. Zo stretnutí sa vyhotovujú priebežné správy. Každých 5 mesiacov pripravujú učitelia písomné výstupy.

     Prístup k zverejňovaným dokumentom:

     Plány činnosti Správy o činnosti Výstupy
     link link link

      

     5.6.3. Klub učiteľov matematiky - 6 pedagogických zamestnancov

     Stretnutí sa pravidelne zúčastňujú učitelia matematiky.

     Zámerom vytvorenia a pôsobenia klubu bude vytvoriť priestor pre stretávanie sa učiteľov matematiky a príbuzných predmetov, výmenu vzájomných skúseností a vytvorenie ucelenej koncepcie vyučovania matematiky a iných predmetov, ktoré by viedli k rozvoju matematickej gramotnosti u našich študentov.

     Stretnutia sa konajú v rozsahu 2 * 3 hodiny mesačne počas školského roka. Harmonogram stretnutí určuje plán činnosti pedagogického klubu. Zo stretnutí sa vyhotovujú priebežné správy. Každých 5 mesiacov pripravujú učitelia písomné výstupy.

     Prístup k zverejňovaným dokumentom:

     Plány činnosti Správy o činnosti Výstupy
     link link link

      

     5.6.4. Klub učiteľov finančnej gramotnosti - 4 pedagogickí zamestnanci

     Stretnutí sa pravidelne zúčastňujú učitelia matematiky, ekonómie a finančnej gramotnosti.

     Zámerom vytvorenia a pôsobenia klubu je vytvoriť priestor pre stretávanie sa učiteľov finančnej gramotnosti a príbuzných predmetov, výmenu vzájomných skúseností a vytvorení ucelenej koncepcie vo vyučovaní s obsahom, ktoré priamo vedie k rozvoju finančnej gramotnosti u našich študentov.

     Hlavnými úlohami klubu učiteľov finančnej gramotnosti je analyzovať stav vyučovania z hľadiska rozvoja finančnej gramotnosti, definovať problémové oblasti, nájsť potrebné riešenia a na základe toho navrhnúť stratégiu vyučovania, ktorá by viedla k zlepšenie daného stavu.

     Stretnutia sa konajú v rozsahu 2 * 3 hodiny mesačne počas školského roka. Harmonogram stretnutí určuje plán činnosti pedagogického klubu. Zo stretnutí sa vyhotovujú priebežné správy. Každých 5 mesiacov pripravujú učitelia písomné výstupy.

     Prístup k zverejňovaným dokumentom:

     Plány činnosti Správy o činnosti Výstupy
     link link link