• Mimoškolská činnosť

      Začiatok a ukončenie podaktivity: 02/2021 – 06/2023 (celková dĺžka realizácie podaktivity je 29 mesiacov)

      

     Cieľ podaktivity: prostredníctvom mimoškolských aktivít rozvíjať čitateľskú, matematickú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov a zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti.

      

     Mimoškolskou činnosťou chceme využiť výhody neformálneho vzdelávania na zlepšenie vzťahu žiakov k prírodovedným predmetom, matematike, či čítaniu s porozumením. Zábavnými aktivitami, hrami, či súťažami (najmä u nižších ročníkov osemročného štúdia gymnázia) motivovať žiakov k získavaniu praktických zručností, chápaniu prírodovedných javov a procesov, čítaniu kníh či zodpovednému spravovaniu vlastných financií. V neposlednom rade je práve mimoškolská činnosť vhodná na vzájomné prepájanie predmetov, zdieľanie vedomostí a skúseností, zmena pozície učiteľa vo vzdelávaní, búranie bariér a strachu z negatívneho hodnotenia.

      

     V rámci mimoškolskej činnosti budeme realizovať viacero vzdelávacích krúžkov, workshopov s odborníkmi z praxe i 3-dňový kurz zameraný na vyučovanie fyziky, biológie a geografie v prírode.

      

     V každom polroku realizujeme opakovane nasledovné mimoškolské aktivity:

     1. Vzdelávacie krúžky

     • Kurz tvorivého písania
     • Debatný klub
     • Čitateľské dielne
     • Klub redaktorov a recenzentov
     • Kreslo pre hosťa
     • Rande s vedou
     • Vedecká čajovňa
     • Skús pokus
     • Príroda vo fotografii
     • Zdravý životný štýl
     • Mladý vedec
     • Svet financií 1
     • Svet financií 2
     • Cvičenia z ekonómie
     • Matematika s počítačom
     • Aplikovaná matematika

      

     2. Workshopy

     • zameraný na čitateľskú gramotnosť
     • zameraný na finančnú gramonotnosť
     • zameraný na prírodovednú gramotnosť

      

     3. Učíme sa v prírode

     • kurz biológie
     • kurz fyziky
     • kurz geografie