• Podlimitné zákazky

    • Podlimitná zákazka (postup podľa zákona o VO od 01. 07. 2013)

     podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných v čase vyhlásenia a realizácie VO

     Názov zákazky: "Tlač učebných materiálov"

     Výzva a podmienky tohto verejného obstarávania: uverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo vestníku  č. 50/2014 pod číslom 3340-WYS dňa 12.04.2014.

     Súťažné podklady je možné vyžiadať elektoricky zaslaním žiadosti na mfrohlich.vo@gmail.com.

     Termín otvárania ponúk v časti „Ostatné“:  01.04.2014

     Termín otvárania ponúk v časti „Kritériá“: 06. 05. 2014
      
     Termín elektronickej aukcie: 23. 05. 2014
      
     Výsledok vyhodnotenia ponúk: Zákazka bola zrušená vzhľadom na zmenu okolností, ktoré nastali počas jej realizácie.
                

     Admin, Aktualizácia: 10. 07. 2014


      

     Podlimitná zákazka (postup podľa zákona o VO do 01. 07. 2013)

     podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa legislatívy platnej v období vyhlásenia

     Názov zákazky: „Informačno-komunikačné technológie“.

     Výzva a podmienky tohto verejného obstarávania: uverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo vestníku  č. 61/2013 pod číslom 4577-MST dňa 27.03.2013.
      
     Termín otvárania ponúk v časti „Ostatné“: 22. 04. 2013
      
     Termín otvárania ponúk v časti „Kritériá“: 11. 07. 2013
      
     Termín elektronickej aukcie: 25. 07. 2013
      
     Výsledok vyhodnotenia ponúk:
      
                 Úspešný uchádzač:
     KVANT, spol. s r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava.
      
     Výsledné poradie uchádzačov:
      
     P.č.
     Firma (názov a adresa firmy)
     Výsledné poradie
     1.
     GAMO, a.s., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
     4.
     2.
     KVANT, spol. s r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
     1.
     3.
     ENGEL, s.r.o., Mikšíčkova 44, 615 00 Brno, Česká republika
     2.
     4.
     MIVASOFT, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
     3.