• Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt

    • SÚHRNNÁ SPRÁVA

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

     za obdobie od 01. 11. 2012 do 31. 12. 2014

     Financovanie z projektu ESF - Moderná škola, úspešný žiak, ITMS: 26110130493


     Správa za obdobie: III.Q/2014

      
     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Tlač učebných textov a metodických príručiek výzva 9705,30 €        8 823,20

     BEKI Design s.r.o.

     Stálicova 16

     040 01 Košice

      

     Pridané dňa 15.11.2014

      


     Správa za obdobie: II.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Didaktické prostriedky pre predmety fyzika, biológia, chémia, dejepis prieskum trhu    5200,00 €       4333,33 €

     KVANT spol. s r.o.

     FMFI UK

     Mlynská dolina

     842 48 Bratislava

     2 Expert na tvorbu odborných učebných textov - autorská zmluva prieskum trhu 4700,00 € - doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
     3 Autor ilustrácií odborných učebných textov - autorská zmluva prieskum trhu 2350,00 € - Martin Pechovský

      

      


     Správa za obdobie: I.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Spotrebný a prevádzkový materiál prieskum trhu na jednotkové ceny       3000,00€       2400,00€

     FILIPO s.r.o., 

     Rázusova 1/523, 96501 Žiar nad Hronom        

     EUROCOM - JURAJ TATÁR, Š. Pártošovej13/1,                                 96501 Žiar nad Hronom                       

     2 Zabezpečenie školení pre pedagogických zamestnancov zákazka s nízkou hodnotou 8112,00 € - FHaSR BBSK, Námestie SNP č. 23, 97401 Banská Bystrica,                       nie je platcom DPH 
     3 Odborná literatúra prieskum trhu na jednotkové ceny

     max

     4000,00 €

       viacerí dodávatelia

      


     Správa za obdobie: IV.Q/2012

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Publicita projektu prieskum trhu         3340,80 €        -

     REIC Banská Bystrica,                       Skuteckého13,  97401 Banská Bystrica (nie je platcom DPH)

     2 Finančný manažér zákazka s nízkou hodnotou       11200,00 €       -

     ARNAVA s.r.o., Klemensova 15,  81109 Bratislava           

     nie je platcom DPH

      


     Aktualizácia: 3.8.2013