• Základné informácie

    •  

     Základné informácie

      

     „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

      

     Názov projektu:

     "Moderná škola, úspešný žiak"

     Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO 

     ITMS kód projektu: 26110130493

      

     Časový rámec realizácie aktivít v projekte: 11/2012 – 10/2014 (24 mesiacov)

     Operačný program: Vzdelávanie

     Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

     Prioritná os:   1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie:     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

      

     Realizátor projektu: Gymnázium Milana Rúfusa

     Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

     Zriaďovateľ školy: Banskobystrický samosprávny kraj

     Miesto realizácie projektu: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

      


     Aktualizácia: 16.05.2013, Admin: Mgr. Mária Wagnerová