• Aktivity

    •  

     Aktivity v projekte

      

     Hlavné aktivity/činnosti, ktoré budeme v rámci projektu zabezpečovať:

     • Aktivita 1.1    Inovácia predmetov vo vzťahu človek – cudzí jazyk a komunikácia v cudzom jazyku

      

     • Aktivita 1.2    Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca                                   s informáciami

      

     • Aktivita 2.1    Odborná príprava pedagogických zamestnancov pre potreby modernej školy

      

     Podporné aktivity:

     • riadenie projektu
     • publicita a informovanosť

      

     Projektový manažér: Mgr. Dana Zacharová

     Koordinátor odborných aktivít: Mgr. Mária Wagnerová