• Charakteristika

    •  

     Charakteristika

      

     Cieľ projektu:

     • Inovovať učebné materiály, zaviesť moderné metódy a inovatívne formy vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti a nadväzujúceho vzdelávania v systéme VŠ.

      

     Špecifické ciele projektu:

     • vytvoriť inovatívne učebné materiály, zaviesť moderné metódy a formy výučby smerujúce k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov,
     • odborne pripraviť pedagogických zamestnancov za účelom získania a rozvoja kompetencií potrebných na modernizáciu vzdelávacieho procesu.

      

     Stručný popis projektu:

     Gymnázium Milana Rúfusa začalo v novembri 2012 realizovať projekt s názvom „Moderná škola, úspešný žiak“. Projekt sa uskutočňuje s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Aktivity potrvajú do konca októbra 2014.

     Celkové oprávnené výdavky na realizovanie aktivít projektu predstavujú sumu 295 695,42 EUR. Nenávratný finančný príspevok tvorí 251 341,42 EUR z prostriedkov ESF a 29 569,53 EUR zo ŠR. Vlastné zdroje financovania vo výške 14 784,78 EUR zabezpečí zriaďovateľ školy.

     Do projektu je zapojených 36 pedagogických zamestnancov a všetci žiaci našej školy. Priebežne budeme realizovať aktivity, ktoré sú zamerané na tvorbu inovatívnych učebných materiálov, zavedenie moderných metód a foriem výučby smerujúce k rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Hlavným cieľom projektu je pripraviť inovatívne a komplexné učebné médiá (učebné texty, pracovné listy, banka úloh a didaktické testy) zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s využitím informačno-komunikačných technológií, ktoré žiakov pripravia na ďalšie štúdium na VŠ. Vytvorené médiá budú využívané vo vyučovacom procese, spôsob ich využitia budú popisovať metodické príručky.

     Realizáciou projektu škola získa nové učebné pomôcky a didaktické techniku, aktuálnu odbornú literatúru. Žiaci získajú nové prostriedky podporujúce prípravu na uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti alebo v ďalšom štúdiu. Budú získavať nové poznatky prostredníctvom moderných inovatívnych metód a foriem. Učitelia budú mať príležitosť rozšíriť a osvojiť si ďalšie kompetencie prostredníctvom vzdelávania.

     http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/
     http://europa.eu/index_sk.htm