• Výsledky projektu

    •  

     Výsledky projektu

      

     Vecná realizácia aktivít projektu

     Názov aktivity

     Názov merateľného ukazovateľa výsledku

     Počet jednotiek

     Plánovaný stav

     1.1 Inovácia predmetov vo vzťahu človek – cudzí jazyk a komunikácia v cudzom jazyku

     Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

     6

     1.2. Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

     10

     1.2 Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Počet pedagogických zamestnancov zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho IKT vo vyučovacom procese

     37

     1.2 Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

     471

     2.1 Odborná príprava pedagogických zamestnancov pre potreby trhu práce

     Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

     37

     2.1 Odborná príprava pedagogických zamestnancov pre potreby trhu práce

     Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov

     4

      

     Druhy výstupov

     V zapojených predmetoch budú vytvorené komplexné učebné materiály:

     • učebné texty
     • pracovné zošity, pracovné listy
     • metodické príručky
     • banky úloh
     • didaktické testy
     • interaktívne učebné materiály
     • videosekvencie