• Čestný názov školy

    • História našej školy píše od 1.septembra 2010 svoje stránky pod novým menom

         „Gymnázium Milana  Rúfusa“    

     Milan Rúfus - kresba

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, v piatok 28. 05. 2010, počas slávnostnej akadémie na Gymnáziu v Žiari nad Hronom odovzdal dekrét o zapožičaní čestného názvu škole „Gymnázium Milana Rúfusa“. Slávnostnej akadémie sa zúčastnila aj pani Magda Rúfusová, manželka zosnulého slovenského básnika a filozofa, s dcérou Zuzanou.

     V rámci návštevy školy pán minister odovzdal maturitné vysvedčenia 28 najlepším maturantom školy.

     Zapožičanie čestného názvu slovenského básnika, filozofa, literárneho historika, prekladateľa a esejistu Milana Rúfusa je vyjadrením vďaky i úcty výnimočnej osobnosti slovenského národa a rovnako je ocenením dlhoročnej práce pedagógov našej školy. Zároveň zapožičanie čestného názvu neustále pripomína myšlienky humanizmu a vlastenectva v tvorbe Milana Rúfusa nielen mladým ľuďom vzdelávaným na Gymnáziu v Žiari nad Hronom, ale aj širokej verejnosti. 

     Touto cestou si dovoľujeme poďakovať  všetkým, ktorí pomohli našej škole v tomto náročnom procese.

        Srdečná vďaka patrí  

     • manželke Majstra Milana Rúfusa,  pani PhDr. Magde Rúfusovej,
     • pánovi  Prof. MUDr. Michalovi Valentovi, DrSc., dlhoročnému priateľovi rodiny  Rúfusovcov, rodákovi z Lutily a hlavnému iniciátorovi myšlienky zapožičania čestného názvu našej škole,
     • členom Rady školy pri Gymnáziu v Žiari nad Hronom za pomoc a morálnu podporu,
     • akademickému sochárovi pánovi Mariánovi Polonskému za grafický návrh a práce na  pamätnej tabuli,
     • majstrom odlievačom, pánovi Kamilovi Gubáňovi a Jánovi Konušovi  za vyhotovenie pamätnej tabule,
     • zaslúžilej umelkyni pani Eve Kristínovej za podporu myšlienky,
     • členom „Sapientia club“ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za priazeň a podporu našej školy,
     • Ústrednej rade Akadémie vzdelávania v Bratislave za pomoc a podporu.

      

      Celý proces by nebol možné zrealizovať  bez  ústretových a podporných krokov: 

     • Rady školy pri Gymnáziu v Žiari nad Hronom,
     • zástupcov zriaďovateľa školy – Banskobystrického samosprávneho kraja,
     • Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja,
     • Štátnej školskej inšpekcie v Banskej Bystrici,
     • Krajskéhoškolského úradu v Banskej Bystrici. 

     Vážime si a oceňujeme Vašu pomoc a podporu. 

     Vďaka Vám všetkým.

      

     Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu slávnostnej akadémie.

      

     V Žiari nad Hronom dňa 31. mája 2010

      

     Ing. Dana Paálová
     s kolektívom pedagogických
     a nepedagogických zamestnancov školy