• Projekty 2018/2019 - prehľad

    • Prehľad projektov

     realizovaných v školskom roku 2017/2018

     Názov projektu

     Cieľ projektu

     Cieľová skupina

     Doba realizácie, spolupráca, financovanie

     Koordinátor

     Spoločne v Európe

      

      

      

      

      

      

      

      

     Grant v programe

     Erasmus+ K1

      

      

     VIAC>>

     vzdelávacie mobility jednotlivcov

     zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka

     využívanie anglického jazyka aj vo vyučovaní nejazykových predmetov (metóda CLIL)

     zvýšiť jazykové kompetencie učiteľov

     zlepšiť riadenie školy

     celoškolský projekt

     - priamo zapojení 3 učitelia

     Panáková, Stajníková, Striežovská

     Realizácia:

     7/2018 - 6/2019

      

     Výška grantu:

     14 840,00 €

      

     Vyčerpané:

     9 020,00 €

     Paálová

      

     Moderná škola, úspešný žiak

     Podpora inovácií vo vzdelávaní v projekte financovanom z ESF

      

     VIAC>>

     modernizácia vyučovania a inovatívne postupy výučby

     tvorba učebných médií

     nadobúdanie a prehlbovanie profesijných kompetencií

     celoškolský projekt

     implementácia výstupov projektu v rámci trvalej udržateľnosti

     Paálová

     Zacharová

     Wagnerová

     Zvyšovanie efektivity vzdelávania na ZŠ a SŠ prostredníctvom elektronického testovania

      

     Projekt NÚCEM

     vytvorenie podmienok na postupné zapojenie škôl do elektronického testovania

     využívať elektronickú databázu testov NÚCEM na testovanie vedomostí žiakov

     celoškolský projekt

     využívanie výstupov – testov pre jednotlivé predmety a portálu pre e-Testovanie

     Paálová

     Zacharová

     Učíme s hardvérom

      

      

     SPY, o. z.

     využívanie hardvéru pri výučbe programovania

     programovať micro:bity

     PK INF, výber žiakov

     11/2018 – 06/2019

      

     zariadenia v hodnote

     477,10 €

     Wagnerová

     Programovanie pre Android

      

     Genetika

      

      

     Harpúna, o. z.

     Úrad BBSK

     modernizácia výučby programovania s využitím metodiky EduScrum

     výučba genetiky v predmete biológia s využitím metodiky EduScrum

     zapojenie odborníkov z praxe do vyučovania

     žiaci seminára CVI pre 3. ročník,

     žiaci III.A

     v predmete biológia

     09/2018 – 01/2019

      

     finančne projekt zastrešuje BBSK

     Wagnerová, Findriková

     Gymnaziálna liga v tradičných a netradičných športoch

      

     Dotácie BBSK na podporu športu

      

     ZR pri GMRZH

     podpora aktivít školy pri rozvoji športu

     tradičné i netradičné školské podujatia

     doplnenie zariadení do posilňovne

     rozvíjanie pohybových aktivít v tradičných i netradičných športoch

     celoškolsky

     06/2019 – 12/2019

      

     BBSK

     699,10 €

      

     ZR pri GMRZH

     436,70 €

      

     Paálová

     Wagnerová

      

     HoloGen

      

      

      

      

      

     Michal Arend

     pripraviť medzinárodnú študentskú konferenciu o dejinách, tolerancii a intolerancii

     tvorba posterov, referátov, prezentácií, a pod.

     tvorba príspevkov žiakov na konferenciu

     SEXTA, II. B

     10/2018 – 04/2019

      

     náklady na účasť na konferencii

     Kohútová

     iKid

      

     iKid, o. z.

     celoslovenský súťažný projekt, ktorý zážitkovou formou približuje deťom svet inovácií a férového podnikania.

     výber žiakov PRIMA - KVARTA

     2018/2019

     Stajníková

     Mini-Erasmus

     spoznať život vysokoškoláka počas niekoľkých dní strávených na vybranej VŠ

     výber žiakov

     zapojené VŠ

      

     11/2019

     Žiacka školská rada

     English GO

      

     Metodicko-pedagogické centrum

     podporiť vzdelávanie anglického jazyka na SŠ (učebné digitálne médiá)

     anglicky jednoducho a rýchlo

     celoškolsky

     učitelia ANJ

     Paálová

     Školy za demokraciu

      

     VÚC

     Banská Bystrica

     podpora boja proti prejavom extrémizmu a intolerancie – organizátor

     celoškolsky

     Učitelia OBN a ETV

     Sučanský

     Považanová

     IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

      

     Centrum vedecko-technických informácií

     spolupráca na úrovni partnerskej školy bez priamej finančnej podpory

     aktivity na podporu vzdelávania matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov

     spolupráca a partnerstvá VŠ, SŠ a IT firiem

     celoškolsky

     učitelia MAT, INF a prírodovedných predmetov

     Paálová

     Striežovská učitelia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky