• Spoločne v Európe

    • Projekt Erasmus+

     „Spoločne v Európe“ 

     Program: Erasmus+
     Kľúčová akcia 1:  Vzdelávacia mobility jednotlivcov
     Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov
     Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
     Názov projektu:  Spoločne v Európe (Together in Europe)
     Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov
     Doba realizácie projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
     Maximálna výška grantu: 14 840,00 EUR
     Zmluva o poskytnutí grantu: č. 2018-1-SK01-KA101-046010
     Koordinátor projektu: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

      

                     

     Ciele projektu:

     1. zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka nielen v predmete anglický jazyk, ale aj v iných predmetoch
     2. umožniť učiteľom cudzieho jazyka a ostatných predmetov vzdelávanie na medzinárodnej úrovni, obsahy všeobecnovzdelávacích predmetov sprostredkovať s využitím cudzieho jazyka a tým napĺňať medzipredmetové vzťahy
     3. spoznať a aplikovať nové metódy, formy a obsahy vzdelávania a postupne ich začleniť do vyučovacieho procesu (využitie metódy CLIL)
     4. zmodernizovať výučbu v siedmych predmetoch – matematika, geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, anglický jazyk
     5. zlepšiť riadenie školy, posilniť pozíciu učiteľského povolania, predovšetkým u mladých učiteľov
     6. stretnúť učiteľov z iných európskych krajín, nadviazať s nimi kontakty, posilniť medzinárodnú spoluprácu a európske dimenzie vo vzdelávaní

      

     Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

     Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

     Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

      

     Výstupy projektu (PDF dokumenty):