Navigácia

Spoločne v Európe Spoločne pre všetkých

Erasmus+

Spoločne v Európe

Projekt Erasmus+

„Spoločne v Európe“ 

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia 1:  Vzdelávacia mobility jednotlivcov
Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Názov projektu:  Spoločne v Európe (Together in Europe)
Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov
Doba realizácie projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Maximálna výška grantu: 14 840,00 EUR
Zmluva o poskytnutí grantu: č. 2018-1-SK01-KA101-046010
Koordinátor projektu: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 

                

Ciele projektu:

 1. zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka nielen v predmete anglický jazyk, ale aj v iných predmetoch
 2. umožniť učiteľom cudzieho jazyka a ostatných predmetov vzdelávanie na medzinárodnej úrovni, obsahy všeobecnovzdelávacích predmetov sprostredkovať s využitím cudzieho jazyka a tým napĺňať medzipredmetové vzťahy
 3. spoznať a aplikovať nové metódy, formy a obsahy vzdelávania a postupne ich začleniť do vyučovacieho procesu (využitie metódy CLIL)
 4. zmodernizovať výučbu v siedmych predmetoch – matematika, geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, anglický jazyk
 5. zlepšiť riadenie školy, posilniť pozíciu učiteľského povolania, predovšetkým u mladých učiteľov
 6. stretnúť učiteľov z iných európskych krajín, nadviazať s nimi kontakty, posilniť medzinárodnú spoluprácu a európske dimenzie vo vzdelávaní

 

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

 

Výstupy projektu (PDF dokumenty):

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria