• Projekty 2017/2018

    • Prehľad projektov

     realizovaných v školskom roku 2017/2018

      

     Názov projektu

     Cieľ projektu

     Cieľová skupina

     Doba realizácie, spolupráca, financovanie

     Koordinátor

     Moderná škola, úspešný žiak

     Podpora inovácií vo vzdelávaní v projekte financovanom z ESF

      

     VIAC>>

     modernizácia vyučovania a inovatívne postupy výučby

     tvorba učebných médií

     nadobúdanie a prehlbovanie profesijných kompetencií

     celoškolský projekt

     implementácia výstupov projektu v rámci trvalej udržateľnosti

     Paálová

     Zacharová

     Wagnerová

     Zvyšovanie efektivity vzdelávania na ZŠ a SŠ prostredníctvom elektronického testovania

      

     Projekt NÚCEM

     vytvorenie podmienok na postupné zapojenie škôl do elektronického testovania

     využívať elektronickú databázu testov NÚCEM na testovanie vedomostí žiakov

     celoškolský projekt

     využívanie výstupov – testov pre jednotlivé predmety a portálu pre e-Testovanie

     Paálová

     Zacharová

     Dejepis digitálne

      

     Projekt Nadácia Orange

      

     VIAC>>

     počítačom podporované vyučovanie dejepisu

     celoškolsky

     11/2017 – 06/2018

      

     1 500,00 EUR

     Kohútová

     Wagnerová

     Mini-Erasmus

     spoznať život vysokoškoláka počas niekoľkých dní strávených na vybranej VŠ

     výber žiakov

     zapojené VŠ

      

     11/2017

     Žiacka školská rada

     výber - 9 žiakov

     English GO

      

     Metodicko-pedagogické centrum

     podporiť vzdelávanie anglického jazyka na SŠ (učebné digitálne médiá)

     anglicky jednoducho a rýchlo

     celoškolsky

     učitelia ANJ

     Paálová

     IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

      

     Centrum vedecko-technických informácií

     aktivity na podporu vzdelávania matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov

     spolupráca a partnerstvá VŠ, SŠ a IT firiem

     celoškolsky

     učitelia MAT, INF a prírodovedných predmetov

     Paálová

     Striežovská učitelia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky

      

     Ďalšie krátkodobé projekty:

      

     • Viem kto som, viem čo chcem -  cyklus interaktívnych besied  zameraných na hrozby internetu, nástrahy virtuálneho sveta, zdravý životný štýl, protidrogovú výchovu, možnosti na ochranu majetku, boj proti násiliu, prevenciu pred obezitou (PRIMA)
     • Detská policajná akadémia - cyklus interaktívnych besied zameraných na prevenciu pred kriminalitou. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. (PRIMA)
     • Krajší deň dobrovoľnícka činnosť starších študentov v spolupráci so Svetom zdravia, a. s. Študenti podľa záujmu pomáhajú v nemocničnom prostredí. Projekt koordinuje Eva Valentova, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.