Navigácia

O projekte Aktivity v projekte Výsledky projektu Výstupy vytvorené v projekte

Dejepis digitálne

O projekte

Dejepis digitálne

projekt realizovaný vďaka programu "e-Školy pre budúcnosť" Nadácie Orange

 

Koordinátori projektu: Mgr. Zuzana Kohútová, Mgr. Mária Wagnerová

Financovanie projektu: 1 500,00 EUR - Nadácia Orange

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

Spolufinancovanie projektu: 100,00 EUR - Žiarsky neinvestičný gymnaziálny fond

 

Ciele projektu:

Hlavným zámerom projektu je implementovať využívanie IKT a digitálnych technológií do vyučovania dejepisu. Študenti sa oboznámia so všetkými etapami spracovania informácií z histórie (od ich získavania cez analyzovanie a spracovanie až po distibúciu a archivovanie). Pri práci s informáciami študenti získajú kompetencie na prácu s rôznymi technológiami, spoznajú nové nástroje softvérov a oboznámia sa so špecifickými softvérmi na spracovanie získaných multimediálnych informácií. Aktivity, ktoré budeme plniť v projekte, budú zamerané na rozvoj tvorivosti žiakov i schopnosti tímovej práce. Žiaci sa naučia hodnotiť relevantnosť informácií, dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov i autorských práv. Výstupy budú vytvárať samotní žiaci, úroveň a náročnosť výstupov bude prispôsobená schopnostiam žiakov a ich veku. Študentov sa snažíme podnietiť k vlastnému historickému mikrovýskumu, pričom budú komunikovať aj s odborníkmi z praxe počas workshopov.

 

 

Doba realizácie: 11/2017 - 06/2018

Cieľové skupiny:

Primárne (zapojení do aktivít na vyučovaní, spracúvajú výstupy):

 • PRIMA, KVARTA a III.B,III.C - spolu 100 žiakov počas vyučovania DEJEPISU a INFORMATIKY
 • 3 pedagógovia (DEJ - Mgr. Kohútová, INF - Mgr. Wagnerová, Mgr. Striežovská, PhD.

 

Sekundárne (zapojení do implementácie výstupov, súťaží):

 • ostatní žiaci školy (cca 400 žiakov)
 • 2 učitelia DEJ, INF ako užívatelia pripravených výstupov

 

Východiská projektu:

 1. Žiaci pociťujú odtrhnutosť teoreticky zameraného vyučovania od praxe, zadávajú otázku "Na čo im vedomosti a zručnosti budú?".
 2. Napriek častému zaobchádzaniu s digitálnymi technológiami sú zväčša pasívnymi konzumentmi, zväčša sami málo tvoria.
 3. Pri vyučovaní poznatky vnímajú predmetovo (izolovane), nie sú schopní prenášať zručnosti a vedomosti medzi predmetmi.
 4. Na hodinách dejepisu mimoriadne nízka motivácia spoznávať históriu Slovenska, viac ich zaujímajú globálne udalosti.
 5. Nekriticky preberajú informácie z internetu, veria prameňom, nepoznajú trianguláciu na overenie pravdivosti údajov.
 6. Nezamýšľajú sa nad zverejňovanými údajmi či fotografiami na internete.
 7. Sťahujú a postujú bez skúmania práv na zverejnenie.
 8. Z rodín a vrstovníckych skupín si často prinášajú netolerantné postoje k minoritám.
 9. Očakávajú, že mesto - región pracuje pre nich, neuvedomujú si, že prácou môžu prispieť regiónu.
 10. Málo poznajú svoje najbližšie okolie, históriu vlastných rodín a pamätných miest.
 11. Nepoznajú možnosti rozumného a zodpovedného využívania moderných IKT a digitálnych prostriedkov v prospech komunity, sebavzdelávania.
 12. Napriek inovatívnym metódam vyučovania kooperujú hlavne v prostredí triedy, málo sa poznajú naprieč ročníkmi.
 13. Hru vnímajú ako prostriedok oddychu, neuvedomujú si, že má význam aj v procese učenia sa.

 

Využitie finančných prostriedkov:

 • nákup techniky (tablety, vreckové digitálne rekordéry, pamäťové zariadenia)
 • kancelárske potreby a toner
 • organizačné výdavky a odmeny (workshopy, lektorocanie, ceny do súťaží, ...)

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria