• O projekte

    • Dejepis digitálne

     projekt realizovaný vďaka programu "e-Školy pre budúcnosť" Nadácie Orange

      

     Koordinátori projektu: Mgr. Zuzana Kohútová, Mgr. Mária Wagnerová

     Financovanie projektu: 1 500,00 EUR - Nadácia Orange

     Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

     Spolufinancovanie projektu: 100,00 EUR - Žiarsky neinvestičný gymnaziálny fond

      

     Ciele projektu:

     Hlavným zámerom projektu je implementovať využívanie IKT a digitálnych technológií do vyučovania dejepisu. Študenti sa oboznámia so všetkými etapami spracovania informácií z histórie (od ich získavania cez analyzovanie a spracovanie až po distibúciu a archivovanie). Pri práci s informáciami študenti získajú kompetencie na prácu s rôznymi technológiami, spoznajú nové nástroje softvérov a oboznámia sa so špecifickými softvérmi na spracovanie získaných multimediálnych informácií. Aktivity, ktoré budeme plniť v projekte, budú zamerané na rozvoj tvorivosti žiakov i schopnosti tímovej práce. Žiaci sa naučia hodnotiť relevantnosť informácií, dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov i autorských práv. Výstupy budú vytvárať samotní žiaci, úroveň a náročnosť výstupov bude prispôsobená schopnostiam žiakov a ich veku. Študentov sa snažíme podnietiť k vlastnému historickému mikrovýskumu, pričom budú komunikovať aj s odborníkmi z praxe počas workshopov.

      

      

     Doba realizácie: 11/2017 - 06/2018

     Cieľové skupiny:

     Primárne (zapojení do aktivít na vyučovaní, spracúvajú výstupy):

     • PRIMA, KVARTA a III.B,III.C - spolu 100 žiakov počas vyučovania DEJEPISU a INFORMATIKY
     • 3 pedagógovia (DEJ - Mgr. Kohútová, INF - Mgr. Wagnerová, Mgr. Striežovská, PhD.

      

     Sekundárne (zapojení do implementácie výstupov, súťaží):

     • ostatní žiaci školy (cca 400 žiakov)
     • 2 učitelia DEJ, INF ako užívatelia pripravených výstupov

      

     Východiská projektu:

     1. Žiaci pociťujú odtrhnutosť teoreticky zameraného vyučovania od praxe, zadávajú otázku "Na čo im vedomosti a zručnosti budú?".
     2. Napriek častému zaobchádzaniu s digitálnymi technológiami sú zväčša pasívnymi konzumentmi, zväčša sami málo tvoria.
     3. Pri vyučovaní poznatky vnímajú predmetovo (izolovane), nie sú schopní prenášať zručnosti a vedomosti medzi predmetmi.
     4. Na hodinách dejepisu mimoriadne nízka motivácia spoznávať históriu Slovenska, viac ich zaujímajú globálne udalosti.
     5. Nekriticky preberajú informácie z internetu, veria prameňom, nepoznajú trianguláciu na overenie pravdivosti údajov.
     6. Nezamýšľajú sa nad zverejňovanými údajmi či fotografiami na internete.
     7. Sťahujú a postujú bez skúmania práv na zverejnenie.
     8. Z rodín a vrstovníckych skupín si často prinášajú netolerantné postoje k minoritám.
     9. Očakávajú, že mesto - región pracuje pre nich, neuvedomujú si, že prácou môžu prispieť regiónu.
     10. Málo poznajú svoje najbližšie okolie, históriu vlastných rodín a pamätných miest.
     11. Nepoznajú možnosti rozumného a zodpovedného využívania moderných IKT a digitálnych prostriedkov v prospech komunity, sebavzdelávania.
     12. Napriek inovatívnym metódam vyučovania kooperujú hlavne v prostredí triedy, málo sa poznajú naprieč ročníkmi.
     13. Hru vnímajú ako prostriedok oddychu, neuvedomujú si, že má význam aj v procese učenia sa.

      

     Využitie finančných prostriedkov:

     • nákup techniky (tablety, vreckové digitálne rekordéry, pamäťové zariadenia)
     • kancelárske potreby a toner
     • organizačné výdavky a odmeny (workshopy, lektorocanie, ceny do súťaží, ...)