• Výstupy - charakteristika

    • Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Charakteristika výstupov v odborných predmetoch

      

     Vytvorené učebné materiály budú obsahovať:

     učebné texty

     • obsahujú prehľad základného učiva a rozširujúce témy; zohľadňujú cieľové požiadavky na ÚFIČ MS;
     • pokrývajú kmeňové aj rozširujúce učivo podľa cieľových požiadaviek potrebné k maturite a ako základ na prijímacie skúšky
     • podporujúce názornosť, predstavivosť, kritické uvažovanie

      

     pracovné zošity, pracovné listy, cvičebnica

     • budú orientované na rozvoj kľúčových kompetencií, čítanie s porozumením spojitých aj nespojitých textov, prevod, analýzu a syntézu, autotesty a sebareflexiu práce žiaka
     • zadania úloh, ktoré sa budú riešiť na hodinách

      

     banka úloh

     • umožní pracovať s modernou didaktickou technikou (hlasovacie zariadenie pri testovaní 1. a 2. úrovne Bloomovej taxonómie)
     • umožní aj overenie vyšších úrovní práce s obsahovým štandardom

      

     metodické príručky (návody)

     • návody na prácu s učebnými médiami a kľúče k banke úloh a zadaní
     • metodický návod na prácu s audionahrávkou, videonahrávkou, vizuálnym podnetom

      

     zbierky testov

     • testy rozdelené podľa tematických celkov, ktoré budú používané na spätnú väzbu pre žiaka a učiteľa

      

     videosekvencie

     • krátke, názorné a  náučné videosekvencie pre predmety literárny seminár, slovenský jazyk a literatúra, dejepisný seminár