Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravné kurzy - 9. ročník ZŠ Prípravný kurz - 5. ročník

Prijímacie konanie

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Prijímacie skúšky na stredné školy sa konajú podľa

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Zmeny v zákone: vyhlášky 462/2008 Z.z., 37/2009 Z.z., 184/2009 Z.z., 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 324/2012 Z.z., 125/2013 Z.z., 464/2013 Z.z., 307/2014 Z.z., 377/2014 Z.z., 61/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 440/2015 Z.z., 354/2016 Z. z.,  335/2017 Z. z., 177/2018 Z. z.

 

 

 

 

 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

Uchádzač môže byť prijatý do prvého ročníka

 • štvorročného vzdelávacieho programu, ak splnil podmienky prijímacieho konania a ukončil deviaty ročník základnej školy,
 • osemročného vzdelávacieho programu, ak získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Prihlášky na vzdelávanie

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku na druhý termín prijímacích skúšok.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje:

 • do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
 • do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky – 1. termín alebo  2. termín.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu:

 • do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
 • do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 • meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

Uchádzač k prihláške pripojí doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, na základe ktorého môže byť prijatý bez prijímacích skúšok alebo získať body v prijímacom konaní tak, ako je uvedené v kritériách pre prijímanie do 1. ročníka pre daný školský rok.

Organizácia prijímacieho konania

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy

 • určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole,
 • určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.

Tieto údaje zverejní

 • do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
 • do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy prijať žiaka bez prijímacej skúšky (nevzťahuje sa na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠVVaŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Praktická rada: Študijné odbory a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, sú: masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, umenie a umeleckoremeselná výroba, gymnázium - matematika, gymnázium - telesná výchova, gymnázium - bilingválne štúdium, gymnázium – umelecká výchova, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl a športové triedy na stredných školách.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

Riaditeľ strednej školy:

 • pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania,
 • prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania,
 • rozhoduje o prijatí uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou osobou alebo s právnickou osobou,
 • pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.

Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na strednú školu

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.


Aktualizácia 04.03.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria