Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Prijímacie skúšky na stredné školy sa konajú podľa

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím o termínoch, orgánizácii a hodnotení prinímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 vydaného MŠVVaŠ SR.

 

 

 

Zmeny v zákone: vyhlášky 462/2008 Z.z., 37/2009 Z.z., 184/2009 Z.z., 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 324/2012 Z.z., 125/2013 Z.z., 464/2013 Z.z., 307/2014 Z.z., 377/2014 Z.z., 61/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 440/2015 Z.z., 354/2016 Z. z.,  335/2017 Z. z., 177/2018 Z. z.

 

 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

Uchádzač môže byť prijatý do prvého ročníka

 • štvorročného vzdelávacieho programu, ak splnil podmienky prijímacieho konania a ukončil deviaty ročník základnej školy,
 • osemročného vzdelávacieho programu, ak získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Prihlášky na vzdelávanie - obe formy štúdia

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 • meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

Uchádzač k prihláške pripojí doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, na základe ktorého môže získať body v prijímacom konaní tak, ako je uvedené v kritériách pre prijímanie do 1. ročníka pre daný školský rok.

Organizácia prijímacieho konania

Prijímacie konanie do prvých ročníkov štvorročného i osmeročného štúdia pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční podľa usmernenia MŠVVaŠ SSSSR zo dńa 29. 04. 2020.

Prijímacie konanie pre štvorročné štúdium sa uskutoční od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Prijímacie konanie pre osemročné štúdium sa uskutoční od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy

 • určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole,
 • určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka štvorročného štúdia, kritériá a ostatné podmienky prijatia) do 7. mája 2020.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka osemročného štúdia, kritériá a ostatné podmienky prijatia) do 29. mája 2020.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Prijímacia skúška 

Prijímacie konanie pre štvorročné štúdium prebehne bez vykonania prijímacej skúšky. Celkové poradie uchádzačov bude stanovené administratívne na základe študijných výsledkov, prospechu a výsledkov v súťažiach. Podrobnosti o prideľovaní bodov sú uvedené v kritériách.

Podmienky prijímacieho konania pre osemročné štúdium ešte nie sú upravené rozdhonutím MŠVVaŠ SR.

Rozhodovanie o prijatí alebo o neprijatí na strednú školu - štvorročné štúdium

O prijatí/neprijatí na štúdium rozhoduje riaditeľka školy do 29. mája 2020 a zverejní celkové poradie prijatých uchádzačov na stránke školy i na výveske školy.

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo nebol prijatý pre nedostatok miesta. 

Následne uchádzač (jeho zákonný zástupca) doručí do 4. júna 2020 Záväzné potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium. V súlade so zaslanými potvrdeniami je možné prijať/resp. neprijať ďalších uchádzačov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a odvolali sa. Najneskôr 15. júna 2020 riaditeľka školy zverejní 100 % naplnenosť, resp. oznámi konanie II. kola prijímacieho konania.

Ďalšie podrobnosti sú rozpracované v kritériách pre daný odbor štúdia.


ktualizácia 06.05.2020

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria