• OBSAH UČIVA ZAHRNUTÝ DO TESTOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

     pre osemročné gymnázium (PRIMA)

     SLOVENSKÝ JAZYK

     (úpravu je možné realizovať podľa vývoja epidemiologickej situácie)

     Východiskom pri zostavovaní testu z gramatiky a slohu  je učebnica pre 5. ročník základných škôl:

     Krajčová, J. - Kesselová, J- Sedláková, M.- Hirschnerová, Z. : Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: SPN, 2009. 141s. ISBN 978-80-10-01787-4

     Tézy  - slovenský jazyk

     1. Čítanie s porozumením (text primeraného rozsahu s faktografickými a logickými súvislosťami), po texte kontrolné otázky zisťujúce zachytenie alebo vyvodenie si informácií
     2. Delenie hlások v slovenskom jazyku, pravopisné javy: spodobovanie, vybrané slová, slabikotvorné r, l,...,  písanie hlásky – ä. Delenie slov na slabiky.
     3. Zámená:  základné - osobné a privlastňovacie
     4. Číslovky: základné a radové
     5. Podstatné mená: základné vzory (chlap, hrdina, dub, stroj,  žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča): pravopisné javy: písanie y/i v jednotlivých tvaroch, prípona –ou, -ov, vlastné podstatné mená - písanie veľkých písmen, kategórie - rod, číslo, pád, vzor, životnosť/ neživotnosť. Tvorenie požadovaných pádov- skloňovanie.
     6. Prídavné mená: len vzory pekný a cudzí, stupňovanie prídavných mien – pravopisné javy: písanie y/i v jednotlivých tvaroch
     7. Slovesá: len informatívne, z učiva 1. stupňa – osoba, číslo, čas
     8. Slovná zásoba: antonymá, homonymá, synonymá, jednovýznamové a viacvýznamové slová, príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania. Tvorenie citovo zafarbených slov (kladne aj záporne, napr. ruka – rúčka, ručička – ručisko, -á....). Tvorenie slov predponami – podčiarknutie predpony v slove.
     9. Vety podľa obsahu – oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia, želacia.
     10. Prestávka, sila hlasu, dôraz, hlavný slovný prízvuk. Slovosled.

                + pravopisná doplňovačka

      Tézy -  sloh:

     1. Pozdrav a  pohľadnica, písanie adresy
     2. Správa, oznámenie
     3. Jednoduchý opis osoby
     4. Osnova textu
     5. Interview
     6. Inzerát
     7. Jednoduché rozprávanie 

     Východiskom pri zostavovaní testu z literatúry je učebnica pre 5. ročník:

     Krajčovičová, J. - Krajčovičová, J. : Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl. 1.vyd. Prievidza: Združenie EDUCO, 2010. 136 s. ISBN 978-80-89431-09-0

      Tézy -  literatúra:

     1. Rozprávka (znaky, rozdelenie rozprávok; autori, zberatelia – uviesť príklad)
     2. Povesť (znaky, rozdelenie povestí, porovnanie povesť/ rozprávka)
     3. Ľudové piesne (rozdelenie, príklady)
     4. Ľudová slovesnosť: hádanky, vyčítanky, príslovia, porekadlá, pranostiky...
     5. Báseň (téma, hlavná myšlienka, strofa, verš, rým, personifikácia, metafora, epiteton, prirovnanie, zdrobneniny;  autori poézie pre deti – uviesť príklad)

      

     MATEMATIKA

     Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.


     VZOROVÉ TESTY na prijímacie skúšky

     smiley matematika: Vzorovy_test_matematika.pdf

      


     Aktualizácia: 19. 02. 2021